دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، تیر 1401، صفحه 1-330 
توسعه و تبیین کنترل راهبردی در مراکز آموزش عالی

صفحه 201-217

10.22034/smsj.2022.137668

اویس ترابی؛ علیرضا علی اکبری رنانی؛ محمد شیخ غلامی


تحلیل پویایی نظام حمایت در ساختار منابع انسانی پارک‌های علم و فناوری ایران

صفحه 247-269

10.22034/smsj.2022.152223

داریوش پورسراجیان؛ محمد سعید تسلیمی؛ علینقی مشایخی؛ علی حاجی غلام سریزدی؛ مژگان سلطانی


مدل پذیرش فناوری‌های نوین مالی و بانکی

صفحه 289-306

10.22034/smsj.2022.119512

حسین خزاعی؛ فرشاد فائزی رازی؛ یونس وکیل الرعایا