شناسایی و ارتقای الگوهای ذهنی کارایی دانش‌آموختگان از منظر مدیران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین الگوهای ذهنی کارایی مدیران گروه‌ها و ارائه راه‌حل‌هایی برای آن انجام شده است. روش پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت اکتشافی (رویکرد کیفی و کمی) است. به عبارتی، روش کیو از منظر رؤسای گروه‌های آموزشی، دانشکده‌ها و استادان دانشگاه تهران نسبت به کارایی دانش‌آموختگان اجرا شده است. برای این کار تعداد 11 نفر از رؤسای گروه‌های آموزشی در سه دانشکده منتخب روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشکده مدیریت و نیز دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از بین افرادی انتخاب گردید که به دلیل داشتن فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه اشراف کامل‌تری به کارایی دانش‌آموختگان داشته‌اند. این افراد به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند که با آنها مصاحبه متنی صورت پذیرفت. ابتدا کارت‌های گزاره‌های کیو در بین مشارکت‌کنندگان توزیع گردید. سپس بر اساس کارت‌های توزیع شده در بین مشارکت‌کنندگان از میان 47 گزاره، 42 گزارۀ نهایی شناسایی شد و در نهایت پنج الگوی ذهنی مختلف نسبت به کارایی دانش‌آموختگان در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران مشخص گردید. مواردی همچون؛ کاربردی کردن آموزش، تناسب دانشجو با نیاز جامعه، جذب بازارکار، پژوهش در دانشگاه، مشارکت و رشد حرفه‌ای دانشجو به عنوان عوامل کلیدی شناسایی گردید که این عوامل با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی محاسبه شد. بر اساس نتیجه‌گیری نهایی می‌توان چنین تفسیر نمود که درصد زیادی از گزاره‌ها و الگوهایی شناسایی شده گواه بر ناکارایی دانش‌آموختگان دانشگاهی است. در بین این گزاره‌ها ذهنیت مدیران از کاربردی کردن آموزش مهمترین تأثیر را بالا بردن کارایی دانش‌آموختگان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and improving mental patterns of graduates' efficiency from the point of view of managers

نویسنده [English]

 • fatemeh Ordoo
Educational Management and Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim and introduction: The upcoming research has been done with the aim of determining the mental models of group managers' efficiency and providing solutions for it.
Methodology: This study is a kind of qualitative and quantitative method, and in other words, a mixed method (quantitative-qualitative) has been used. In the qualitative section, the focused group is examined, and in the quantitative section, Q factor analysis is performed. Since the source of the findings and discourses in Q methodology is derived from the theoretical foundations and research background obtained from the library study and interviews with the participants of the field department, it is a library-field location. Considering that each group manager has a different point of view on the problem of graduates' efficiency, this method is suitable for recognizing their mentalities and categorizing them. The statistical population of this research includes the heads of educational groups, faculties and professors of three faculties of psychology and educational sciences, faculty of management and faculty of economics of University of Tehran. The statistical sample is based on the number of 11 people. The selected managers had more experience than other managers and had at least the rank of associate professor. The main goal of this method is to recognize mental patterns, not to count the number of people who have different thoughts. Factor analysis and principal component analysis have also been used for data analysis. By reviewing the theoretical literature and interviewing the participants, the validity of the research was collected and the validity of the propositions was confirmed by the heads of the departments and faculties. In addition, the reliability coefficient for 30% of the participants were 82%, which indicates a high level of reliability.
Finding: In the findings section, the participants identified five mental patterns, including the application of education, the suitability of the student to the needs of the society, attraction to the labor market, research in the university, participation and the development of the student's career. According to the factors or mental patterns from the first to the fifth, it is possible to explain new roles for the heads of faculties and group managers in University of Tehran. Besides, the findings of this research are consistent with the results of other researches in this subject area. In fact, different views have been revealed in the field of graduates' efficiency, which indicate different types of thinking and mental perceptions of research participants.
Discussion and conclusion: The results of the research show that forty-five factors are involved in the formation of the mindsets of the professors and managers of the three faculties of psychology and educational sciences, management and economics in line with the efficiency of graduates and providing solutions. With the help of these factors and indicators, the efficiency of graduates can be identified. This provides a better tool for policy making and long-term and short-term planning in higher education and facilitates the resolution of the ambiguity of the performance of higher education centers in increasing the efficiency of graduates. Regarding the evaluation of the efficiency of the graduates after graduation, it is suggested that they be evaluated and measured when they are recruited in the labor market, and the necessary measures are compiled and applied in the organization after graduation. Considering the factors and pattern obtained from the factor analysis of graduates' efficiency, it is recommended that in universities and higher education centers, the scientific and skill approach of people should be precisely directed towards their greater efficiency and finally by establishing monitoring and evaluation offices. Graduates should emphasize this importance. All factors and indicators of graduates' efficiency should be compiled in the form of a written program and constantly updated according to the needs of the society and be available to all faculty members, department managers in the faculties of University of Tehran. Also, in order to get to know the academic community more, various conferences can be held focusing on the efficiency of graduates. At the same time, revising laws and providing programs and circulars to support increasing the efficiency of university graduates can provide an effective step in the field of increasing the efficiency of graduates in the higher education system. Considering the limitations of this research, which was implemented only in three selected faculties of University of Tehran, it is suggested that such a research be carried out in all universities of the country and be compared with the results of this study. In addition, in future research, qualitative method such as database theory should be used to measure the efficiency of graduates.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mental Patterns
 • Graduates' efficiency
 • University of Tehran
 • Q Method
 1. Allee, V. (1997). The knowledge Evolution: Expanding organizational intelligence (Business Briefcase). Newton: Elsevier.
 2. Behzadi, H., Safari, A., & Radad, I. (2018). Investigating the factors affecting the level of perfection of students' mental model of Google search engine. Journal of Library and Information Science, 7(2), 232-250. (In Persian)
 3. Bigdeli, M., Keramati, M., & Bazargan, A. (2012). The relationship between degree and employment status of graduates of faculty of psychology and educational sciences university of Tehran q Research and Planning in Higher education, 18(3), 111-131. (In Persian)
 4. Cizek, G. J. (2012). Defining and distinguishing validity: Interpretations of score meaning and justifications of test use. Psychological methods17(1), 31.
 5. Dai Kosi Alfred, M. Graduate unemployment in Ghana: possible case of poor response of university programs to the demands of the job market.
 6. Danaei Fard, H., Hosseini, S., & Sheikhha, R. (2013). Method: Theoretical basics and framework for conducting r Tehran: Saffar. (In Persian)
 7. Entezari, Y. (2016). Higher education and alumni employment capabilities. Iranian Higher Education, 8(3), 1-25. (In Persian)
 8. Gralka, S., Wohlrabe, K., & Bornmann, L. (2019). How to measure research efficiency in higher education? Research grants vs. publication output. Journal of Higher Education Policy and Management, 41(3), 322-341.
 9. Hamidizadeh, M. (2004). Productivity in higher education. (Nader Gholi Ghorchian, Hamidreza Arasteh and Parivash Jafari, Encyclopedia of Higher Education) Tehran: Great Persian Encyclopedia Foundation. 232-241. (In Persian)
 10. Institute of higher education research and planning. (2018) (In Persian)
 11. Institute of higher education research and planning. (2021) (In Persian)
 12. Jackson, D. (2015). Employability skill development in work-integrated learning: Barriers and best practice. Studies in Higher Education40(2), 350-367.
 13. Jo, K. H., An, G. J., & Doorenbos, A. Z. (2012). Attitudes of korean adults towards human dignity: AQ methodology approach. Japan Journal of Nursing Science, 9(1), 101-111.
 14. Khorshidi, A. (2004). Productivity in higher education proceedings of the first conference on quality improvement strategies for universities and higher education centers, Tehran: Vice chancellor for research, Imam Ali university, 473-435. (In Persian)
 15. Lajevardi, S., fariborz Rahimnia, S., & Mortazavi, A. (2016). Application Q methodology to configuration the subjective patterns: Valueing of productivity of human resources from the perspective of faculty members. Public Management Researches, 9(31), 5-28. (In Persian)
 16. Li, P. (2007). A web search Engine: An Exploratory Study (Doctoral dissertation, McGill University).
 17. Livanos, I. (2010). The relationship between higher education and labour market in Greece: The weakest link?. Higher Education, 60(5), 473-489.
 18. Malekpour, A., & Mohammadi, F. (2013). Fundamentals and barriers to employment of graduates of postgraduate studies at Bijar u Labor and society(157), 24-37. (In Persian)
 19. Montazeri, M., & Mehrvakili, S. (2017). Investigating the relation between mental models with employees empowerment in medical sciences university of Shahid Sadooghi in Y The Journal of Toloo-e-behdasht, 15(6), 61-70. (In Persian)
 20. Movahedi, R., Zulaikhai Siar, L., & Bagheri, M. (2019). Skills that affect the desire for employment of female university graduates. Women in development and politics, 17 (3), 389-411. (In Persian)
 21. Nickraftar, T. (2012). The qualitative method book and its application in a Case Study: The elite mentality typology of horizontal government management in Iran. Tehran: Neghahe Danesh. (In Persian)
 22. Perkmann, M., Tartari, V., McKelvey, M., Autio, E., Broström, A., D’este, P., & Sobrero, M. (2013). Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations. Research policy, 42(2), 423-442.
 23. Pillai, S., Khan, M. H., Ibrahim, I. S., & Raphael, S. (2012). Enhancing employability through industrial training in the Malaysian context. Higher Education63(2), 187-204.
 24. Poteralski, J. (2006). Graduate unemployment- case of poland and the west pomerania r University of Szczecin.
 25. PRU, D. (2006). Graduate unemployment in post-apartheid south a frica: Nature and possible policy r Research report compiled for business leadership south africa. Development policy research unit, university of cape town. March.
 26. Sarboland, A. (2021). Understanding the role of managers' mental patterns in innovative work behavior in government organizations using Q method. Knowledge and Research in Applied Psychology, 22 (1), 43-54. (In Persian)
 27. Senge, P., Kleiner, A., Roberts, C., Ross, R., Roth, G., Smith, B., & Guman, E. C. (1999). The dance of change: The challenges to sustaining momentum in learning organizations.
 28. Sharafi, M., & Abbaspour, A. (2015). Identify the employability capabilities of university graduates based on the data theory of the foundation. Two Quarterly Journal of Innovation and Value Creation, 3(7), 33-48. (In Persian)
 29. Sharifi Asadi Molfeh, F., Khorasani, A., Fathi Vajargah, , & Salehi Omran, I. (2019). Determining the employability components of university graduates with a mixed exploratory approach. Two Quarterly Journal of Theory and Practice in the Curriculum, 7 (13), 29-52. (In Persian)
 30. Shen, Z., Tan, S., & Siau, K. (2019). Use of mental models and cognitive maps to understand students’ learning challenges. Journal of Education for Business, 94(5), 281-289.
 31. Van Exel, J., & De Graaf, G. (2005). Q methodology: A sneak preview.
 32. Yasini, A., Rezaseikhah, H., & Taban, M. (2017). Identify mental models of employees regarding job promotion at the university of Ilam using Q m Management, economics and accounting public organization management, 5(1), 107-120. (In Persian)
 33. Yasini, A. (2020). Analyzing the content of emotional suffering in mathematics teaching activities: Discourse exploration of teachers' mental patterns with Q technique (Q). Journal of Teaching Research, 8(4), 89-122. (In Persian)
 34. Young, I. (2008). Mental models: Aligning design strategy with human behavior. Rosenfeld Media. New York: Osenfeld Media.
 35. Zhang, Y. (2012). The impact of task complexity on people’s mental models of m Information Processing & Management, 48(1), 107-119.
 36. Zwanikken, P. A., Peterhans, B., Dardis, L., & Scherpbier, A. (2013). Quality assurance in transnational higher education: a case study of the troped network. BMC Medical Education, 13(1), 1-9.