طراحی مدل تلفیقی ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیر سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

3 مدیریت صنعتی،استاد،دانشگاه علامه طباطبائی

4 مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت، دانشگاه بین المللی امام خمینی،قزوین

چکیده

محیط پیچیده امروز، سازمان‌ها را با چالش رسیدن به اهداف مواجه می‌کند. وجود نظام ارزیابی عملکرد برای پایش عملکرد سازمان در دستیابی به اهداف اجتناب ناپذیر است. بنابراین هدف اصلی این مقاله ارائه مدل تلفیقی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم­گیر با قدرت تفکیک‌پذیری مناسب (مورد مطالعه: موسسات آموزش عالی) است. پژوهش از حیث روش جنبه توصیفی- تبیینی دارد. از لحاظ جهت‌گیری پژوهش توسعه‌ای است. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی شهر سمنان می باشند که 57 نفر آنها به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها دو پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوا و سازه آنها به استناد نظر خبرگان و تحلیل عاملی و پایایی آنها به استناد مقدارآلفای کرونباخ بیشتر از 0.7 مورد تایید قرار گرفته است. قوانین استنتاج فازی نیز بر اساس نظر پنج نفر از خبرگان منتخب دانشگاهی تدوین شد. همچنین برای ارزیابی عملکرد، رویکرد برنامه­ریزی ریاضی «تحلیل پوششی داده‌ها» مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها شامل شناسایی 9 متغیر ورودی و 8 متغیر خروجی است. پس از انجام تحلیل عاملی بر روی شاخص‌ها سه سازه وضعیت پذیرش دانشجو، وضعیت نیروی انسانی و وضعیت زیرساخت با ماهیت ورودی و سه سازه وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان، وضعیت درآمدهای دانشگاهی و وضعیت ارائه خدمات دانشگاهی به عنوان سازه‌های خروجی شناسایی شدند. تدوین 27 قانون برای محاسبه مقدار هر سازه توسط سیستم استنتاج فازی ممدانی از دیگر یافته‌های پژوهش است. مدل پیشنهادی6 واحد را کارا ارزیابی نموده است که در مقایسه با واحدهای کارای شناسایی شده چهار مدل دیگر به مراتب کمتر است. همچنین نتایج حاصل از آزمون کروسکال- والیس گویای میانگین رتبه کارایی کمتر مدل پیشنهادی نسبت به سایر مدل‌ها است که تاییدی بر این مدعا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for evaluating the performance of organizational decision maker units

نویسندگان [English]

 • Navid Sharifi 1
 • Maghsood Amiri 2
 • Laaya Olfat 3
 • Amir Yousefli 4
1 PhD student in Industrial Management, Allameh Tabatabai University
2 Faculty of Allameh Tabatabai University, Faculty of Management and Accounting, Tehran
3 Industrial Management, Professor, Allameh University
4 Industrial Management, Faculty of Management, Imam Khomeini International University, Qazvin
چکیده [English]

Aim and Introduction: Today's complex environment confronts organizations with the constant challenge of achieving goals. The existence of a performance appraisal system to monitor the performance of the organization in achieving goals is inevitable. Organizations in today's competitive environment are successful if they put their performance appraisal on the agenda with high accuracy. Therefore, the main purpose of this paper is to provide an integrated model for evaluating the performance of decision-making units with appropriate resolution (Case study: higher education institutions).
Methodology: The research has a descriptive-explanatory aspect in terms of method. In terms of research orientation, it is developmental and has used survey strategies. The statistical population includes university experts in Semnan, 57 of whom were randomly selected. The data collection tool has developed two questionnaires whose content validity and structure are based on expert opinion and factor analysis; Their reliability has been confirmed based on Cronbach's alpha value of more than 0.7. The fuzzy inference rules were also developed based on the opinions of five selected academic experts. "Data Envelopment Analysis" was also used to evaluate the performance of the mathematical planning approach.
Findings: The design of the integrated model began with the identification of appropriate indicators and structures for evaluating the performance of higher education institutions. Findings include the identification of 9 input variables and 17 output variables. After performing factor analysis on the indicators, three structures of student admission status; manpower status, and infrastructure status with input nature and three structures of educational and research status of students; status of university incomes and status of university services were identified as output structures. Another finding of the research is the development of 27 rules for calculating the value of each structure by the Mamdani fuzzy inference system. The results showed that the proposed model evaluated 6 units as efficient, which is much less than the other four models identified as efficient. Also, the results of the Kruskal-Wallis test show that the average efficiency rating of the proposed model is lower than other models, which confirms this claim.
Discussion and conclusion: Organizations, especially in today's complex environment, need performance appraisal to be aware of the success of their activities. Performance appraisal provides the basis for continuous improvement, growth, and development of organizations. Performance evaluation determines the achievement of the organization's goals. Managers are aware of the challenges ahead and determine the success rate of policies implemented. Performance appraisal improves employee motivation in line with the desired behavior of the organization and is one of the requirements of the organization. Due to the necessity of discussing various models with different origins, it has been designed to evaluate performance. Meanwhile, the data envelopment analysis model is one of the most widely used models in the field of operations research due to its advantages. The multiplicity of input and output variables in data envelopment analysis poses the challenge of reducing the resolution of decision-making units. Various methods have been developed to address this shortcoming. In the meantime, reducing input and output variables by considering the preservation of information contained in them is one of the common solutions. Despite many studies, there is still no agreement among researchers on the best way to reduce variables. A review of the research background showed that two objective and subjective approaches are often used separately to reduce the variables. Considering the advantages of both approaches and neglecting their simultaneous use in most studies, the integrated research model is designed based on subjective approaches that focus on the opinions of experts and an objective approach that has tried to reduce variables according to the data model. Is. In this way, the results of performance evaluation are as real as possible and at the same time with high resolution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance Evaluation
 • Data Envelopment Analysis
 • Fuzzy inference
 • Higher education institutions
 1. Abirami, G., & Venkataraman, R. (2021). Performance analysis of the dynamic trust model algorithm using the fuzzy inference system for access control. Computers & Electrical Engineering, 92, 107132.
 2. Andersen, P., & Petersen, N. C. (1993). A procedure for ranking efficient units in data envelopment analysis. Management science, 39(10), 1261-1264.
 3. Asadi, A., & Aslani, M. (2009). Evaluation of research efficiency of educational groups using DEA model, Quarterly Journal of Educational Leadership and Management, 3(4), 55-72. (In Persian)
 4. Azar, A., & Mahmoudabadi, M. (2013). Improving the performance and resolution of the DEA model by introducing a new CWS model, Management Improvement Quarterly, 7(2), 99-113. (In Persian)
 5. Azizi, H., & Jafari Shaer, A. (2013). Evaluation and supplier selection by intermittent DEA models with a confidence interval: A DEA approach with efficient and inefficient boundaries, Journal of Industrial Management, 8(25), 1-16. (In Persian)
 6. Chen, M., Ang, S., Yang, F., & Jiang, L. (2021). Efficiency evaluation of non-homogeneous DMUs with inconsistent input quality. Computers & Industrial Engineering, 107418.
 7. Dadgar, Y., & Nik, N. (2007). Application of DEA model in testing the efficiency of economic units; Case study supervised by Tejarat Bank. Bi-Quarterly Journal of Economic Research, 4(7), 11-54.
 8. Davoudabadi, R., Mousavi, S. M., & Sharifi, E. (2020). An integrated weighting and ranking model based on entropy, DEA and PCA considering two aggregation approaches for resilient supplier selection problem. Journal of Computational Science, 40, 101074. (In Persian)
 9. Deng, F., Xu, L., Fang, Y., Gong, Q., & Li, Z. (2020). PCA-DEA-Tobit regression assessment with carbon emission constraints of China’s logistics industry. Journal of Cleaner Production, 271, 122548.‏
 10. Ghasemi, M., & Nabizadeh, A. (2017). Improving the resolution power in data envelopment analysis model using arman deviation variables, Journal of Industrial Management, 9(4), 765-780. (In Persian)
 11. Ghavami, S. M., Borzooei, Z., & Maleki, J. (2020). An effective approach for assessing risk of failure in urban sewer pipelines using a combination of GIS and AHP-DEA. Process Safety and Environmental Protection, 133, 275-285.‏ (In Persian)
 12. Ghorchyan, N., Jafari, P., & Rahgozar, H. (2009). Designing a model for evaluating the performance of Islamic Azad University units based on indicators of organizational excellence using data envelopment analysis method, Journal of New Approach in Educational Management, 2(5), 101-116. (In Persian)
 13. Gupta, P., Mehlawat, M. K., Aggarwal, U., & Charles, V. (2018). An integrated AHP-DEA multi-objective optimization model for sustainable transportation in mining industry. Resources Policy, 101180.‏
 14. Hagan, C. M., Konopaske, R., Bernardin, H. J., & Tyler, C. L. (2006). Predicting assessment center performance with 360‐degree, top‐down, and customer‐based competency assessments. Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management, 45(3), 357-390.
 15. Haji Ketabi, A. Kiai, B., & Nasiri, N. (2005). Investigating the nature of performance management according to the BSC model. Second National Conference on Performance Management. (In Persian)
 16. Hemmati,M., Abbasi, S.,(2016) . Provide a multi-step method of common weight and TOPSIS in order to rank the units. New research in decision making. 193-215. (In Persian)
 17. Hinojosa, M. A., Lozano, S., Borrero, D. V., & Mármol, A. M. (2017). Ranking efficient DMUs using cooperative game theory. Expert Systems with Applications, 80, 273-283.
 18. Hosseini Iraqi, S., Bakhshi, E., & Kahrizi, KH. (2016). Integrated model of data envelopment analysis and TOPSIS to evaluate the performance of bank branches. International Conference on Industrial Engineering and Management. (In Persian)
 19. Hosseinzadeh Lotfi, F., & Kouchaki Tajani, E. (2017). Cross-efficiency and its application in the same ranking of decision makers with fuzzy inputs and outputs (study on a dairy company). The first national conference on fuzzy systems management. (In Persian)
 20. Jahanshahloo, G., Hosseinzadehlotfi, R., & Barzegarinejad, A. (2012). Gaining weight for AHP efficiency matrix matrices using DEA method with confidence region, 4th National Conference on Data Envelopment Analysis.
 21. Kao, C., & Hwang, S. N. (2008). Efficiency decomposition in two-stage data envelopment analysis: An application to non-life insurance companies in Taiwan. European journal of operational research, 185(1), 418-429.
 22. Komsiyah, S., & Desvania, E. (2021). Traffic lights analysis and simulation using fuzzy inference system of mamdani on three-signaled intersections. Procedia Computer Science, 179, 268-280.
 23. Kord Rostami, S., & Amirteymori, A. (2016). Indicators of partial and general technical efficiency in data envelopment analysis, Journal of New Research in Mathematics, 2(5), 37-42. (In Persian)
 24. Lee, H. S., Chu, C. W., & Zhu, J. (2011). Super-efficiency DEA in the presence of infeasibility. European Journal of Operational Research, 212(1), 141-147.
 25. Lima-Junior, F. R., & Carpinetti, L. C. R. (2020). An adaptive network-based fuzzy inference system to supply chain performance evaluation based on SCOR® metrics. Computers & Industrial Engineering, 139, 106191.
 26. Liu, W., & Wang, Y. M. (2018). Ranking DMUs by using the upper and lower bounds of the normalized efficiency in data envelopment analysis. Computers & Industrial Engineering, 125, 135-143.
 27. Liu, W., & Wang, Y. M. (2018). Ranking DMUs by using the upper and lower bounds of the normalized efficiency in data envelopment analysis. Computers & Industrial Engineering, 125, 135-143.
 28. Mavani, N. R., Lim, C. Y., Hashim, H., Rahman, N. A., & Ali, J. M. (2021). Fuzzy Mamdani based user-friendly interface for food preservatives determination. Food and Bioproducts Processing, 126, 282-292.
 29. Mecit, E. D., & Alp, I. (2013). A new proposed model of restricted data envelopment analysis by correlation coefficients. Applied Mathematical Modelling, 37(5), 3407-3425.
 30. Mirsepasi, N. (1999). Individual performance evaluation, sixteenth collection, individual performance evaluation, Sixteenth Collection, Public Management Training Center Publications. (In Persian)
 31. Neely, A., Gregory, M., & Platts, K. (1995). Performance measurement system design: a literature review and research agenda. International journal of operations & production management.
 32. Nobahar, E., & Azar, A. (2015). Presenting a performance evaluation model of bank branches using a combined approach of principal component analysis and PCA-DEA data envelopment analysis. Organizational Resource Management Research, 5(3), 1-22. (In Persian)
 33. Omrani, H., Qarizadeh Biragh, R., 7 Shafiee Kalibari, S. (2014). Provide a hybrid model for evaluating the performance and ranking of Iranian insurance companies using the opinion of experts. Industrial Management, 6(4), 791-807. (In Persian)
 34. Rahimi, G. (2006). Performance Evaluation and Continuous Improvement of Organizations, Tadbir Magazine, 173. (In Persian)
 35. Ramezaniyan, M., Yakideh, K., & Oveys, O. (2014). Selection of evaluation indicators in data envelopment analysis using diagnostic analysis, Quarterly Journal of Industrial Management Studies, 12(32), 141-157.
 36. Safari, H., Kazemi, A., & Mehrpour Layeghi, A. (2018). Evaluation of the performance of the operational areas of the gas transmission company using the combined method DEA-SWARA-WASPAS. Industrial Management Studies, 49, 139-171.
 37. Sarrico, C. S., & Dyson, R. G. (2004). Restricting virtual weights in data envelopment analysis. European Journal of Operational Research, 159(1), 17-34.
 38. Seresht, M., Khosravi, S., Kablonsky, J., & Zykova, P. (2021). A data envelopment analysis model for performance evaluation and ranking of DMUs with alternative scenarios, Journal of Computers & Industrial Engineering, 152(2), 121-136.
 39. Shafia, M., Mahdavi, M., & Bagherpour, M. (2013). Presenting a two-level data envelopment analysis model in supply chain risk management in order to select a supplier. International Industrial Engineering and Production Management, 3, 315-326. (In Persian)
 40. Shahriyari, S., Razavi, M., & Ezatollah, A. (2013). Envelopment analysis of fuzzy data and a new approach to complete ranking of decision-making units, Quarterly Journal of Industrial Management, 5(1), 21-42.
 41. Tavakoli Golpayegani, M., Alem Tabriz, A., Amiri, M., & Motameni, A. (2016). Explaining the integrated strategic model of insurance industry performance evaluation, Quarterly Journal of Strategic Management Studies, 25,1 51-171. (In Persian)
 42. Ulfat, L., Bamdad Sufi, J., Amiri, M., & Ebrahimpour Azbari, M. (2012). A model for evaluating supply chain performance using network data envelopment analysis model (Case: Supply chain of pharmaceutical companies of Tehran Stock Exchange). Industrial Management Studies 26. 1-0. (In Persian)
 43. Wang, Z., Hao, H., Gao, F., Zhang, Q., Zhang, J., & Zhou, Y. (2019). Multi-attribute decision making on reverse logistics based on DEA-TOPSIS: A study of the Shanghai End-of-life vehicles industry. Journal of cleaner production, 214, 730-737.‏
 44. Werther Jr, W. B., & Davis, K. (1981). Human resources and personnel management.
 45. Wu, J., Chu, J., Sun, J., & Zhu, Q. (2016). DEA cross-efficiency evaluation based on Pareto improvement. European Journal of Operational Research, 248(2), 571-579.
 46. Wu, T. H., Chung, Y. F., & Huang, S. W. (2021). Evaluating global energy security performances using an integrated PCA/DEA-AR technique. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 45, 101041.
 47. Yazdi, H. Shariatmadari Sarkani, G., & Najafi, E. (2015). Study of human resource efficiency using PCA-DEA integrated method (Case study - Ministry of Labor and Social Security). Second National Conference on Engineering Science Development. (In Persian)