الگوی کنترل راهبردی برای استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار، عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

امروزه بانکداری نیز همچون سایر صنایع در جهان شاهد افزایش رقابت در صنعت خود بوده ‌‌است و حرکت به‌ سوی شیوه‌های نوین بانکداری در قالب تحول دیجیتال همسو با پیشرفت‌های فناورانه، جهت ایجاد مزیت رقابتی، ضرورتی غیرقابل‌انکار است. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت نشان می‌دهد؛ ﻣﺪل ﺑﺎﻧﮑﺪاری از بانکداری سنتی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ بانکداری دیجیتال در حال تغییر است. بانکداری دیجیتال به معنای «دیجیتالی‌کردن کلیه برنامه‌ها و فعالیت‌های انجام شده توسط بانک‌ها و موسسات‌مالی» است که پیش از این تنها در شعب فیزیکی، در اختیار مشتریان قرار می‌گرفت. این فعالیت‌ها و برنامه‌ها شامل: سپرده‌گذاری، برداشت و انتقال پول، مدیریت حساب، مدیریت وام، پرداخت صورتحساب، خدمات حسابداری می‌شوند.. در شرایط بحران شیوع بیماری کرونا در دنیا، بسیاری از کسب‌وکارها از جمله بانک‌ها نسبت به اهمیت انجام دورکاری و ارائه خدمات غیرحضوری به مشتریان و گسترش ارتباطات از راه دور جهت کاهش ارتباطات حضوری و جلوگیری از انتقال انواع بیماری‌ها و ضرورت ترغیب مشتریان، کارکنان و زنجیره‌های تامین به روی آوردن به کانال‌های دیجیتال و شیوه‌های جدید کاری و خدمات‌رسانی واقف بروز چرخه‌های اقتصادی و نیاز به افزایش بهره‌وری و سودآوری، بانک‌ها را به سمت مدیریت بهتر دارایی‌های خود سوق داده و با ورود فناوری‌های جدید علاوه بر تحول مدل‌های بانکداری، کسب‌وکارهای جدید نیز در حوزه فناوری مالی یا فین‌تک‌ها را شکل می‌دهد که بخشی از سهم بازار خدمات مالی و بانکی را هدف قرار خواهند داد. به منظور استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران، وجود یک سیستم کنترل راهبردی ضروریست زیرا که مشکلات اجرای راهبرد، عموما ناشی از ضعف نظام‌های کنترلی است. کنترل راهبردی به منظور کنترل تدوین و کنترل اجرای راهبرد انجام می‌شود که در بطن خود مدیریت تغییر را به همراه دارد که موجب شناخت مفیدی از موضوعات درون سازمان و آگاهی‌های لازم نسبت به تغییرات محیط بیرونی می‌شود و به مدیران در تصمیم‌گیری‌های بهتر یاری می‌رساند. هدف اصلی این پژوهش ارائه سیستم کنترل راهبردی برای استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران است. پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی با راهبرد تحقیق میدانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خبرگان و صاحبنظران در حوزه بانکداری هستند که به عنوان نمونه تعداد 202 نفر از بین 300 نفر خبره به پرسشنامه محقق‌ساز بیست سوالی پژوهش به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات پس از اطمینان از روایی و پایایی آن، پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش معادلات ساختاری تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزار 3.2 Smart PLS و نرم‌افزار SPSS 26 انجام شد. یافته‌های پژوهش ضمن تایید ضرورت وجود یک سیستم کنترل راهبردی و ارائه آن به منظور ارزیابی و پایش در نظام بانکی جهت تحقق هدف استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران بیانگر آن است که به تناسب نوع تدوین و اجرای راهبردی می‌باید کنترل راهبردی مناسب انتخاب شود. بانکداری دیجیتال با توجه به فرصت‌های محیطی تاثیرگذار بر حوزه بانکداری (نظیر فرصت‌های موجود در تحولات فناوری، روندهای اجتماعی، سیاسی، قانون‌گذاری، اقتصادی و بین‌المللی) می‌تواند ضعف موجود در بانکداری کشور (مانند ضعف در فرآیندها، فناوری، دانش، منابع انسانی و محصولات مالی) را بهبود ببخشد بنابراین نوع راهبرد بانکداری دیجیتال محافظه‌کارانه است نوع اهداف سند «بانکداری آینده و تحول دیجیتالی» هم محافظه‌کارانه است یعنی بنظر می‌رسد اهداف سند نیز در جهت رفع نقاط ضعف نظام بانکی با بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در آن تدوین شده‌اند. در نتیجه در این پژوهش پس از ارائه سیستم کنترل راهبردی برای استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران، وجود ارتباط بین گونه کنترل راهبردی (اجرا و تدوین) با گونه (سبک) تدوین راهبردی و تغییرات محیطی به عنوان فرضیه اصلی پژوهش و همچنین شش فرضیه فرعی از طریق انجام آزمون‌های آماری تایید شدند و نیکویی برازش الگوی ارائه شده نیز تایید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic Control model for implementing Digital Banking in Iranian Banking System

نویسندگان [English]

 • fateme anisi 1
 • Seyyed Kazem Chavoshi 2
1 Faculty of Management Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor , Faculty Member. Department of Business management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim and Introduction:  Banking industry today is facing a great increase in competition as well as other industries and it moving toward newer banking methods to get along with technological improvements in order to create competitive advantages, is an undeniable necessity. Researches show that the banking method is changing from traditional banking to digital banking. Digital banking means to digitalize all steps and processes done by banks and monetary institutes which used to be done for the customer only possible by customer’s physical presence in the physical bank.
Methodology: The main purpose of this project is to present a strategic control system to implementation digital banking in Iranian banking system. This research is considered as a Descriptive correlation with fieldwork strategy which is to assess this very goal. The statistical population of this study includes all experts and thinkers in the field of banking who, for example, 202 out of 300 experts answered the researcher-made questionnaire of twenty research questions as a data collection tool after ensuring its validity and reliability. Data analysis is done by Structural equation model with the partial least squares approach through Smart PLS 3.2 and SPSS 26 software. The research findings while confirming the necessity of a strategic control system and presenting it for evaluation and monitoring in the banking system to achieve the goal of establishing digital banking in the Iranian banking system indicate that appropriate strategic control should be selected according to the type of strategic formulation and implementation.
Findings:The activities and programs include : depositing , harvesting and transfer of money, account management, loan management, billing ,accounting services. Other expectations from digital banking can be directed to management of all assets, calls for credit cards online or via mobile phone , credit card, virtual prepayment for safe payments, The loan demand is totally online or via mobile phone, text-based payments , payment via cell phone in stores and taxis , products and personal services , the existence of a remote financial consultant. In times of crisis, the spread of Corona disease in the world many businesses, including banks , about the importance of telecommuting and providing remote services to customers and expanding telecommunications to reduce face-to-face communication and prevent the transmission of diseases and the need to encourage customers ,employees and chains They are aware of the need to turn to digital channels and new ways of working and providing services, and the need for this has created an opportunity for banks to take rapid steps towards digital transformation and the implementation of digital banking. While the establishment of digital banking and the conversion of banks into digital banks, given the benefits of reducing the cost of activities, which leads to a reduction in the cost of services and products in all sectors of the economy and increasing the productivity of the whole economy. The emergence of economic cycles and the need to increase productivity and profitability, have led banks to better manage their assets and with the introduction of new technologies in addition to the transformation of banking models, new businesses in the field of financial technology or fintechs that form part of the market share of services will target finance and banking. To implementation the digital banking in Iranian banking system, it is necessary to have a strategic control system. That is because problems in the performance of strategies are due to weaknesses of controlling systems. Strategic control is performed to control the setting up and implementing the strategy which within contains the change management and that gives a clear understanding of organization’s internal matters and awareness of the changes of the surroundings leading the managers to make better decisions. In order to correctly and effectively guide such huge transformation with deep effects over the society, it is necessary to have some strategic model. The model ensures the effectiveness and quality of the digital transformation strategy, its long-term effectiveness, the follow up of the banking system to run the road map of digital transformation according to higher ranking documents, step by step implementation of the road map and achievement of predetermined targets.
Discussion and Conclusion:Strategic control helps managers to take into account environmental changes such as changes in competition, changes in technological innovations, changes in customer preferences, changes in investment trends, etc., which can affect the development of the country's banking system. Digital Banking Given the environmental opportunities affecting the field of banking (such as opportunities in technological developments, social, political, legislative, economic and international trends) It can improve the weakness of the country's banking (such as weakness in processes, technology, knowledge, human resources and financial products). Therefore , the kind of strategy of digital banking is conservative , and banks must refrain from placing in conditions that have high risk . The types of goals of »future banking  and  digital transformation« are conservative , that is , the document aims to address the weaknesses of the banking system using the opportunities available in it .As a result after offering strategic control system to implementation digital banking in Iranian banking system, the connection among strategic control type (formulation and implementation) with strategic setup type (style) and environmental changes as the research’s main hypothesis and six other subsidiary hypothesis of the research through the implement of statistic examinations and a strong GOF formula was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Digital Banking
 • Strategic Control
 • Digital Transformation
 • Digital Banking Road map
 1. 1. Arbabi, H. (2014). Developing a model of alignment between strategic control and project management and its impact on project performance petrochemical industry of Iran. PhD thesis. Faculty of Art and Architecture Tarbiat Modares University. (In Persian)
 2. Arbabi, H. (2015). Explain the alignment between strategic control and project management and its impact on project performance. Journal of Business Management Perspective (21) 49–67. (In Persian)
 3. Arabi, S. M., & Chavoshi, S. K. (2010).Strategic control.tehran.1nd ed. publications of the law enforcement force of the Islamic republic of Iran. General Inspectorate, Office of Applied Research. (In Persian)
 4. Arabi, S. M., & Chavoshi, S. K. (2010). Strategic control style and performance of holding companies. Journal of Strategic Management Stadies (1) 7–26. (In Persian)
 5. Asgarimehr, M., Torke Tabrizi, M., & Dehghani Ghahfarrokhi, A. (2018). Identification of strategic components for successful implementation of digital banking model.7th Annual Conference on Electronic Banking and Payment Systems.Tehran.Milad Tower International Conference Center. (In Persian)
 6. Bogoviz, Aleksei V., Suglobov, Alexander, Maloletko, Alexandr N., Kaurova, V., & Lobova, V. (2020). Strategic controlling systems for businesses: key features and application areas. Frontier Information Technology and Systems Research in Cooperative Economics, 316, 715–721
 7. Chavoshi, S. K. (2010) Startegic control model for holding companies a case of holding companies listed in Tehran stock exchange. PhD thesis. Faculty of Management and Accounting. Allame Tabatabae University. 1-456 (In Persian)
 8. Dori, B., & Hakkak, M. (2011). Designing a strategic control model for the Iranian industries. Journal of Executive Management, 2(10), 65–86. (In Persian).
 9. Habibi, A. (2017). Sample size of structural equation model. Parsmodir website. https://parsmodir.com/db/research/smaple-size.php. (In Persian)
 10. Hakkak, M. (2008).Designing a strategic control model for the Iranian exporting industrial units. PhD thesis. Faculty of Management and Accounting. Shahid Beheshti University. (In Persian)
 11. Hoseini, S. M., Jooshghani, Fallah, M., & Sadeghi Bayat, M. (2020). Digital transformation requires paradigm migration /Digital transformation before Corona was a luxury item? Part One. News code (9092) fabanews website http://www.fabanews.com/fa/news. (In Persian)
 12. Hoseini, S. M., Jooshghani, Fallah, M., & Sadeghi Bayat, M. (2020). What is the need for a win-win approach for banks towards fintechs / priorities and challenges in the direction of digital transformation in the banking system? Part Two. News code (9120) fabanews website http://www.fabanews.com/fa/news.
  (In Persian)
 13. Hoseini, S. M., & Sharafi F., & Ejlali, Gh. (2020). Necessity of changing business model in order to.diversify the income structure of.banks (Requirements, challenges and solutions). 7th Annual Conference on Electronic Banking and Payment Systems.Tehran. Milad Tower International Conference Center. (In Persian)
 14. Hoseinzade, M. (2020). Corona and reminding of the need to strengthen offline banking. News code (2589) Bank Melli Iran news portal https://www.bmi.ir/News/News/Details/16740. (In Persian)

15 Ikechukwu, M., Cajetan, E., Patrick, A., & Beer, M. (2018). Digital banking, customer experience and financial performance UK bank managers’ perceptions. Research in Interactive Marketing 4(12) 432–451.

 1. Jalali Farahani, A. (2020). The effects of Covid 19 on the banking industry from an IT perspective. News code (114317) ibena website. http://www.ibena.ir/news/114317. (In Persian)
 2. Jalali, M., Haghighi Kafash, M., Moradpour, A., & Avestaei, A. (2019). Explaining the strategic control model of Iranian banking along with its quantitative and qualitative analysis. Twenty-eighth Annual Monetary and exchange rate policies Conference.Tehran. IRIB International Conference Center. (In Persian)
 3. Junger, M., & Mietzner, M. (2019). Banking goes digital: The adoption of FinTech services by German households. Finance Research Letters xxx (xxxx) xxx–xxx.
 4. Kolzaee, A., Amini, M., & Bayat, M. (2020) Strengthen the belief of banking system managers to pursue digital banking strategy during the outbreak of Corona.virus.Part.One.News.code(9129).fabanews.website. http://www.fabanews.com/fa/news. (In Persian)
 5. . Kolzaee, A., Amini, M., & Bayat, M. (2020) Integrated digital identity system, the first priority of digital transformation Part Two.News code (9156) fabanews website http://www.fabanews.com/fa/news. (In Persian)
 6. Memarzade, Gh., Najafbegi, R., & Tekei, A. (2014). Designing a strategic control model for achieving the goals of the 20-year vision document of the Islamic Republic of Iran.Quarterly Journal of The Macro And Strategic Policies. 2(6). (In Persian)
 7. Ministry of Economic Affairs and Finance (2019). Future banking and digital transformation, Policy approach and deployment framework based on the smart economy paradigm. Deputy Minister of Banking, Insurance and State-Owned Companies, Ministry of Economic Affairs and Finance. 1–63 (In Persian)
 8. Norouziyan, M. (2020) Digital banking transformation. The state of Iran's banking system and future prospects .News code (113067) ibena website http://www.ibena.ir/news/113067. (In Persian)
 9. Nilsson, F., & Petri Carl-J., & Westelius, A., (2020). Strategic management control-successful strategies based on dialogue and collaboration. Strategic Management Control. 135–142
 10. Pourebrahimi, N., Kordnaeij, A., Khodadad Hosseini, H., & Azar, A. (2018). Developing a digital banking framework in the Iranian banks: Prerequisites and Facilitators. International Journal of E-Business Research, 4(14). (In Persian)
 11. Puck, J., Hodl, M. Filatotchev, K., Igor, W., Hans-G., & Bader, B. (2016). Ownership mode, cultural distance, and the extent of parent firms’ strategic control over subsidiaries in the PRC. Asia Pacific Journal of Management. (33) 1075–1105.
 12. Reyde, S., & Carsana, L. (2017). The effect of digital design in retail banking on customers’ commitment and loyalty: The mediating role of positive affect. Journal of Retailing and Consumer Services, 37, 132–138
 13. Shamizanjani, M. (2020). The future of the banking industry and digital business models. shamizanjani website http://shamizanjani.ir. (In Persian)
 14. Simons, R. (2000). Performance measurement & control system for implementing strategy. Translated by Saeed Safari, Hossein Abbasi, Davoud Gholamrezae & Davoud Abbasi Karjgan.Tehran. Publications of the Academic Center Education Culture and Research (ACECR) Tehran Branch.
 15. Stehnei M., Irtysheva, I., Khaustova, K., &Boiko, Y. (2017). Modeling of strategic control system in the context of sustainable development of enterprise. Problems and Perspectives in Management Journal. 3(15) 212–223.
 16. Yavari Gohar, F. (2009). The relationship between coordination of management strategies and structure with the performance of the organization in IMI-100 holdings .PhD thesis.Faculty of Management and Accounting. Allame Tabatabae University. (In Persian)