تدوین راهبردهای مدیریت دانش با عوامل محیطی سازمان‌های نظامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه عملیات و تاکتیک دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

2 استاد گروه مدیریت دولتی، رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

پیشرفت و ارتقاء در زمینه داشتن نیروی کار متخصص و فناوری‌های پیشرفته در پیشبرد مأموریت و ارتقاء سطح توان رزمی و بهبود عملکرد آن­ها نیازمند بهره‌گیری از مدیریت دانش و وجود سامانه‌ای است که در آن دانش سازمانی بتواند به‌راحتی خلق، کسب و ذخیره‌سازی شود و در جریان فعالیت‌های مختلف سازمان‌های نظامی مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس ارتش جمهوری اسلامی نیز برای پیشبرد اهداف خود در خصوص مدیریت دانش، نیازمند الگویی جامع، کامل، کاربردی و متناسب با اهداف راهبردی خود است که در این پژوهش در نظر است بر مبنای چشم‌انداز و مأموریت خود این مهم تحقق یابد. بنابراین مقاله حاضر به دنبال تبیین عوامل محیطی مؤثر بر تدوین راهبردهای مدیریت دانش سازمان‌های نظامی است. این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش انجام آن بر مبنای روش توصیفی- پیمایشی با رویکرد تحلیل آمیخته داده‌ها انطباق دارد. برای این منظور، با بررسی ادبیات و پیشینه مرتبط با این حوزه، به بررسی تدوین چشم‌انداز و مأموریت مدیریت دانش، تدوین عوامل محیط داخلی و خارجی مؤثر بر تدوین راهبرد مدیریت دانش و اولویت‌بندی آن­ها در سازمان‌های نظامی از طریق تحلیل سوات ((SWOT، تحلیل رجحان ترتیبی با تشابه به پاسخ ایده‌آل تاپسیس (TOPSIS) و با استفاده از نرم‌افزار SPSS پرداخته شد. نتایج نشان می‌دهد که وضعیت فعلی مدیریت دانش در سازمان‌های نظامی در حالت تهاجمی بوده که بر اساس آن راهبردهای مدیریت دانش در سازمان‌های نظامی تدوین و اولویت‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental factors affecting the development of knowledge management strategies in military organizations

نویسندگان [English]

 • Amir Niazmand 1
 • Hasan Zarei matin 2
 • Mohammad Rahmati 3
1 Professor of Operations and Tactics, University of Command and Staff of the Army of the Islamic Republic of Iran
2 Profe, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
3 Assistant Profe, Department of business management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Aim and Introduction: Advancement in the field of having a specialized workforce and advanced technologies in advancing the mission and improving the level of combat capability and improving their performance requires the use of knowledge management and the existence of a system in which organizational knowledge can be easily created, acquired and stored. Use the flow of various activities of military organizations. Accordingly, the Military organizations,  in order to advance its goals regarding knowledge management, needs a comprehensive, complete, practical and appropriate model in line with its strategic goals, which in this study intends to achieve this based on its vision and mission. Therefore, the present article seeks to explain the environmental factors affecting the development of knowledge management strategies of military organizations.
Methodology: This research is based on the type of applied research, and in terms of its nature and method, based on the descriptive research method, it conforms to the approach of mixed data analysis (qualitative-quantitative).The statistical population of this research includes 245 commanders, deputies, deputies, managers. The experts, experts, veterans, researchers and strategic working groups of knowledge management are the subordinate units of the Iranian Armed Forces, and 150 people were selected as a sample using Cochran's formula. In this research, library method (documents and documents) and field method (interview and questionnaire) were used to collect data. Qualitative data analysis was done using content analysis method (grounded data theorizing) and quantitative data analysis was done through SWOT and TOPSIS using SPSS statistical software. Cronbach's alpha coefficient was also used for the reliability of the questionnaire.
Findings: The findings of the research show that there are a total of 132 indicators that have the greatest impact on the development of knowledge management strategies in military organizations, which include 95 indicators regarding internal environment factors (29 indicators regarding the component the strengths of knowledge management and 66 indicators regarding the component of knowledge management weaknesses) and 37 indicators regarding external environment factors (20 indicators regarding the component of knowledge management opportunities and 66 indicators regarding the component of threats of knowledge management).
Discussion and Conclusion: By calculating the average of internal and external factors and according to the sum of the calculated weighted points, about %75 of the people in the sample society (the relative majority) rated the status of the factors of the internal environment effective on the knowledge management of the Iranian Armed Forces as medium to low. And about %58 of the people in the sample community (relative majority) know the status of the current situation of the factors of the external environment effective on the knowledge management of the medium to high level, and it shows a significant opportunity in this dimension.
After compiling the matrix of strengths, weaknesses, threats and opportunities of knowledge management in the Iranian Armed Forces (SWOT) and comparing two by two factors related to internal and external variables, 16 final strategies resulting from the improved SWOT matrix They have been counted in a survey of experts. Finally, TOPSIS method has been used to prioritize knowledge management strategies in military organizations (J.A. Iran Army) and to examine the effectiveness of extraction strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Internal and external environmental factors
 • knowledge management strategies
 • military organizations
 1. AghaMohammadi, D., & Dehghan, N. (2019). Strategic knowledge management in military organizations, Nine Edition, Davos Aja Publications, 5-55. (In Persian)
 2. Akhavan, P., & Keshtkar, M. (2019). The effect of triangular pattern factors on knowledge management (Case study: a defense industrial organization), Tehran, Quarterly Journal of Defense Strategy, 12(47), 45-70. (In Persian)
 3. Alameh Tabriz, A., & Sanjaqi, M. (2017). Knowledge management and human resource planning with information systems attitude, Tehran, Saffar Publications, Ishraqi, 54. (In Persian)
 4. Collins, J. M. (2014). The great strategy, principles and procedures, translated by Cyrus Binder, Third Edition, Office of Political and International Studies, 107. (In Persian)
 5. David, F. R. (2008). Strategic managment. translated by Ali Parsaiyan and Seyed Mohammad Aarabi, third edition, Tehran, Cultural Research Office, 35. (In Persian)
 6. Dehghan N. (2017). Typology of knowledge management strategies, Tehran, Proceedings of the Fifth International Conference on Knowledge Management, 129. (In Persian)
 7. Hamidizadeh, M. (2015). Knowledge management, structure, process and strategies, First Edition, Qom, Yaghoot Publications, 55. (In Persian)
 8. Hasnavi, R., Akhavan, P., & Sanjeghi, M. (2017). Key factors in knowledge management success, Tehran, Atinger Publications, 67. (In Persian)
 9. Niazi, A. (2019). Challenges and barriers to implementing knowledge management in dafoos AJA and developing an executive model, Tehran, Publications of the University of Command and Staff of the Army of the Islamic Republic of Iran, 118-121. (In Persian)
 10. Pierce, R. (2012). Strategic management planning, translated by Sohrab Khalili Shourini. Second Edition, Tehran, Negah Publishing, 24. (In Persian)
 11. Sanjaqi M., Junaid., J., & Yasir, G. (2018). Assessing the processes and key factors of knowledge management success (Case Study of a Defense-Security Organization), Quarterly Journal of Protection-Security Research, Imam Hossein University, 2(2), 77-100. (In Persian)
 12. Sharifzadeh, F., & Budlaei, H. (2017). Knowledge management in administrative, production and service organizations, First Edition, Tehran, Allameh Tabatabaei University Jihad Publications, 52. (In Persian)