تأثیر استراتژی مشتری‌مداری با قابلیت مدیریت منابع انسانی و نوآوری بر عملکرد مالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 کارشناس ارشد MBA گرایش استراتژیک، دانشگاه پیام نور

چکیده

سازمان‌ها برای ادامه حیات خود نیازمند گزینش استراتژی مناسب جهت حداکثرسازی بهره‌برداری از فرصت‌های محیطی با توجه به نقاط قوت و ضعف خود هستند. بدین ترتیب، سازمان‌ها با انتخاب بهترین استراتژی گام مهمی در جهت بهبود عملکرد مالی خود برمی‌دارند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استراتژی مشتری مداری بر عملکرد مالی با نقش میانجی قابلیت مدیریت منابع انسانی و نوآوری در شرکت رادیاتور ایران در جهت بهبود عملکرد مالی این شرکت است. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شرکت رادیاتور ایران به تعداد 350نفر است. در این پژوهش 183نفر از این کارکنان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که مشتری‌مداری 8 درصد از عملکرد مالی، 75/5 درصد از قابلیت مدیریت منابع انسانی، 50/7 درصد از قابلیت نوآوری شرکت رادیاتور ایران را تبیین و پیش‌بینی می‌کند. همچنین قابلیت مدیریت منابع انسانی 40/7 درصد از عملکرد مالی و قابلیت نوآوری 13/5 درصد از عملکرد مالی شرکت رادیاتور ایران را تبیین و پیش‌بینی می‌کنند. برای سنجش متغیر میانجی از روش بوتاسترپ در نرم‌افزار آموس استفاده شد. نتایج نشان داد که قابلیت مدیریت منابع انسانی و قابلیت نوآوری هر دو در روابط بین مشتری‌مداری و عملکرد مالی شرکت رادیاتور ایران نقش میانجی تأثیرگذار دارند. بنابراین به مدیران شرکت رادیاتور ایران پیشنهاد می‌شود که اهداف و استراتژی‌های شرکت را در راستای رضایتمندی مشتریان قرار داده و استراتژی‌های رقابتی این شرکت  را نیز مبتنی بر درک نیازهای مشتریان تنظیم نمایند و نسبت به تامین نیازهای مشتریان متعهد شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of customer-oriented strategy with the ability to manage human resources and innovation on financial performance

نویسندگان [English]

 • Ali Asghari Sarem 1
 • Morteza Azizi 2
 • Mehdi Ajalli 1
1 Assistant Professor, Department of Management, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 MA. of MBA in Strategic, Payam Noor University
چکیده [English]

Aim and Introduction: Organizations need to choose the right strategy to maximize the use of environmental opportunities according to their strengths and weaknesses. Thus, by choosing the best strategy, organizations take an important step to improve their financial performance. The main purpose of this study is to investigate the effect of customer-centric strategy on financial performance with the mediating role of human resource management and innovation in Iran Radiator Company in order to improve the financial performance of this company.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection method. The statistical population of this study includes 350 employees of Iran Radiator Company. In this research, 183 of these employees were selected by simple random sampling. A standard questionnaire was used to measure the variables. Data were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics. Structural equation modeling was used to test the hypotheses.
Finding: The results showed that customer-centric explain and predicts 8% of financial performance, 5.75% of human resource management capability, and 7.50% of Iran Radiator Company's innovation capability. They also explain and predict human resource management capability of 7.40% of financial performance and innovation capability of 13.5% of the financial performance of Iran Radiator Company. The bootstrap method was used to measure the mediating variable in Amos software. The results showed that human resource management capability and innovation capability both have an effective mediating role in the relationship between customer-centric and financial performance of Iran Radiator Company.
Discussion and Conclusion: Therefore, the managers of Iran Radiator Company are suggested to set the goals and strategies of the company in the direction of customer satisfaction and to adjust the competitive strategies of this company based on understanding the needs of customers and to be committed to meeting the needs of customers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Customer-centric Strategy
 • Financial Performance
 • Human Resource Management Capability
 • Innovation capability
 1. Ahmadpour Daryani, (2017). Identifying the factors affecting human resources management in small and medium sized enterprises, 10(1):1-20.
 2. Almodarresi, M., Hooshmand Bagheri Gara Bolagh, , & Gholami, F. (2021). The effect of customer orientation and customer relationship management (CRM) infrastructure capabilities on innovative behavior, 18(9), Season Autumn - Winter.
 3. Cai-Hui Veronica, L., Kk, S., James, S., & Shipton, H. (2015). From customer-oriented strategy to organizational financial performance: the role of human resource management and customer-linking capability, British Journal of Management, DOI:1111/1467-8551.12142.
 4. Dehghani Soltani M., Mohammadi, E., Hemmati, A., & Raoufi, M. (2019). The effect of customer relationship management on marketing performance by identifying the mediating role of innovation and marketing memory, Journal of Business strategies, university Shahed, 26(13), Summer & Spring.
 5. Donkor, George, N., Agyekum, D., Kankam-Kwarteng, C., & Eunice, A. (2018) Innovative capability, strategic goals and financial performance of SMEs in Ghana, Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship
 6. Eliassy, S., & Harsaj, F. (2015). The impact of strategic human resource management on organizational performance, 3rd National Conference on Entrepreneurship and Management of Knowledge-Based Businesses, Babolsar, Taroud Shomal Research Company, Mazandaran Comprehensive University of Applied Sciences.
 7. Erkut, A., & Hande Bilaloğlu, A. (2020). The impact of new generation management approaches on the firm performance: The Moderating Role of Strategic Human Resource Management Applications, Sage Open, 10(3).
 8. Farhadi Kashkoli, M. (2017). Investigating the impact of the role of strategic human resource management on the financial performance of private banks in Kohkiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces, Islamic Azad University, Gachsaran Branch.
 9. Golshani, H. (2018). The effect of customer orientation on the financial performance of the company with regard to the mediating role of innovation and creative behavior, Master Thesis, Islamic Azad University, Sabzevar Branch.
 10. Grissemann, U., Plank, A., & Brunner, A. )2016(. Enhancing business performance of hotels: The role of innovation and customer orientation. International Journal of Hospitality Management. 347–356
 11. Haislipa Vernon, J., & Richard, (2017). The effect of customer relationship management systems on firm performance. International Journal of Accounting Information Systems, 27, 16-29
 12. Hanedaa Keiko, I. (2018). Organizational and human resource management and innovation: Research Policy, 47, 194–208.
 13. Hoseinzadeh Shahri, , & Shahini, S. (2018). The impact of dynamic capability and innovation capability on competitive advantage, 10(19), 123-141.
 14. Hosseini, A., Tabassomi, A., & Dadfar, Z. (2017). Evaluating the effect of HRM functions on organizational performance, 8(29),  155-171.
 15. Iqbal Chaudhry, N., Iqra, A., Zainab, A., Usman, T., & Roomi, M. A. (2019). Impact of customer-oriented strategy on financial performance with mediating role of HRM and innovation capability, Personnel Review, https://doi.org/10.1108/PR-02-2018-0056
 16. Ismailpour, R., Moradi, M., & Sahraei, H. (2015). Relationship between innovation capability and business performance case study: private banks of Guilan Province, 3rd International Conference on Applied Research in Management and Accounting, Tehran, Shahid Beheshti University.
 17. Khanlari, A., & Rezvan Sabze, A. (2014). Examination of the relationship between organizational learning and financial performance mediated by innovation process in the industrial companies in Golpayegan, 9(4), 773-790.
 18. Kheiri, M. (2016). The impact of innovation capabilities on the performance of companies, M.Sc. Thesis, Payame Noor University, Hormozgan Province.
 19. Khoshghamat, K. (2018). The impact of customer relationship management systems on the performance of Neka cement company, M.Sc. Thesis in Executive Management, Islamic Azad University, Behshahr Branch.
 20. Merrilees, B., Rundle-Thiele, S., & Lye, A. (2016). Marketing capabilities: Antecedents and implications for B2B SME performance. Indus. Market. Manage. 40, 368-375
 21. Mujahed, M. (2021). The impact of customer orientation on the performance of manufacturing companies with emphasis on creativity and innovation (Case Study: Manufacturing Companies of Rasht Industrial Town), Quarterly Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 5(55), 270-288.
 22. Nasrollahi, M., Fathi, M. R., & Mirasheh, A. (2017). Investigating the effect of human resource management tools on performance with the mediating role of sustainable supply chain management, 51.
 23. Parhizgar, M. M., Azizi, I., & Nowruzi Ajirloo, R. (2018). Investigating the mediating role of organizational innovation and technological innovation capabilities in the impact of knowledge management practices on company performance, Journal of Development and Transformation Management, 34, 63-53.
 24. Pouramini, J. (2017). The impact of strategic human resource management measures on financial performance, Islamic Azad University, Marvdasht Branch.
 25. Qarabaghi, V., Moghadam, A., & Rezaei, M. (2015). Investigating the impact of organizational innovation and entrepreneurship on improving organizational performance, First International Conference on Entrepreneurship, Creativity and Innovation, Shiraz, Kharazmi Higher Institute of Science and Technology.
 26. Rafiki, , Emir, H., Deema, A., & Razzaq, A. (2019). CRM and organizational performance: A survey on telecommunication companies in Kuwait, International Journal of Organizational Analysis, 27(1), 187-205
 27. Rahawi, M. (2018). Evaluating the impact of customer orientation, innovation on bank financial performance (Case Study: Bank Saderat Tehran Branches, Fifth National Conference on Applied Research in Management and Accounting, Tehran, Iran Management Association,
 28. Rajabzadeh Davaseri, H. (2017). Investigating the impact of innovation strategies on company performance case study: Tide Water Company, M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch.
 29. Rajapathirana, H. (2018). Relationship between innovation capability, innovation type, and firm performance. Journal of Innovation & Knowledge, 3(1), 44-55.
 30. Safari, M. (2015). The impact of strategic planning on innovation and organizational performance in the view of employees of the south Zagros Company, M.Sc. Thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Department of Management, Islamic Azad University, Marvdasht Branch.
 31. Sofalchian Farhang, H., Alizadeh Abkenari, H., & Fadaei, M. (2018). The impact of organizational innovation through process and product innovation capabilities on the performance of manufacturing companies, 10(2), 80-75.
 32. Seyed Bagheri, S. Sh. (2017). Investigating the relationship between customer orientation and financial performance of the company considering the mediating role of innovative behavior and creativity and innovation (Manufacturing Companies Located in Aq Qala Industrial Town), Hakim Jorjani Higher Education Thesis.
 33. Sheikhian, A. K., & Dostian, R. (2014). The impact of market orientation, organizational innovation and competitiveness on financial performance and banking market performance, The First National Conference on Marketing Opportunities and Challenges.
 34. Tayebeh, N. (2017). Given the relationship between innovation performance on financial performance variables intermediary market performance and yield, Journal of Textile Science and Technology, 6(2), 37-42.
 35. Terho, H., Eggert, A., Hass, A., & Ulga, W. (2015). How sales strategy translate into performance: The role of salesperson customer orientation and value-based selling, industrial marketing management, 45, 12-21.
 36. Valmohammadi (2017). Customer relationship management, innovation and performance, International Journal of Innovation Science.
 37. Wang, Q., Zhao, X., & Voss, C. (2016). Customer orientation and innovation: A comparative study of manufacturing and service firms. International Journal of Production Economics, 171, 221-230.
 38. Ziggers, G.W., & Henseler, J. (2016). The reinforcing effect of a firm's customer orientation and supply-base orientation on performance, Industrial Marketing Management.