شناسایی و تحلیل راهبردی نیازها و انتظارات ذی‏‌نفعان صنعت بیمه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات کلان بیمه، پژوهشکده بیمه، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا

چکیده

توجه بیشتر به ذی‌نفعان اصلی برنامه‎‌ها، به‌‏ویژه ذی‌نفعانی که در حوزه کنترل برنامه‎‌های استراتژیک در صنعت بیمه قرار ندارند، و همچنین استفاده از مشارکت کلیه ذی‌نفعان در بازنگری طرح‏‌های کلان صنعت بیمه کشور ضرورت دارد. هدف این تحقیق شناسایی، دسته‌‎بندی و اولویت‌‏بندی ذی‌نفعان صنعت بیمه و بررسی نیازها و انتظارات آنان است. در نهایت، با استفاده از مدل مدیریت تعامل با ذی‌نفعان، راهبردهای تعاملی پیشنهاد خواهد شد. در مرحله اول، از یک پرسش‎نامه اینترنتی برای دسته‌بندی ذی‌نفعان استفاده شده است، که توسط 468 نفر بازدید و در نهایت تعداد 125 پاسخ دریافت شده است. جامعه مورد مراجعه، خبرگان و فعالان صنعت بیمه هستند. جهت نگاشت ذی‌نفعان صنعت بیمه از مدل‌های قدرت -علاقه و اثرگذاری-اثرپذیری استفاده شده است. در ادامه برای استخراج انتظارات ذی‌‎نفعان از مطالعات کتابخانه‌‎ای، جستجو در وب و ارسال نامه برای ذی‎نفعان خارج از صنعت و از مصاحبه و پرسش‎نامه‌‎های ساخت‌‎یافته تشریحی برای ذی‌نفعان داخل صنعت و تحلیل‌های عمقی استفاده شده است. مجموع پاسخ‌دهندگان به پرسش‎نامه‎‌های این بخش 341 نفر از ذی‎نفعان صنعت در نقش‌های متفاوت بوده‌‎اند که به سوالات این تحقیق به ‎صورت تشریحی از طریق اینترنت پاسخ داده‎اند. بیمه مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه‌‎گذاران حقوقی، ارزیابان خسارت، استارت‎آپ‌های بیمه‌ای، سندیکای بیمه‌گران و کارگزاران بازیگران کلیدی صنعت بیمه را تشکیل می‏‌دهند. ذی‌نفعان کلیدی، دارای منابع قدرت فراوانی برای اعمال نفوذ بر سازمان بوده، لذا در استراتژی‌های نهایی وضع شده در صنعت بیمه باید کانون توجه قرار بگیرند و راهبردهایی برای پاسخگویی به نیازها و انتظارات آنها لحاظ شود و در تمامی موارد توسعه و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آن وارد شوند. از تحلیل کمّی و کیفی مجموع نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدات احصا شده از نگاه ذی‌نفعان راهبردی و اولویت‌سنجی آنها، می‌‏توان برای استخراج استراتژی‌ها و برنامه‌های تعامل با آنها استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and strategically analyzing the needs and expectations of insurance industry stakeholders

نویسندگان [English]

 • Leili Niakan 1
 • Ameneh Khadivar 2
1 Department of Insurance Macro Studies, Insurance Research Center, Tehran, Iran
2 , Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim and Introduction: Review the performance of strategic and development plans of the Iran insurance industry over the past years, shows that in preparing of these plans, their main stakeholders have not been taken into account. In addition, in evaluating the components of the strategic plan, one of the key components of the mission is the key stakeholders. Also, in some programs, tasks have been considered by the stakeholders and upstream documents for the insurance industry, which may not be executive in some aspects or there is a need to consider specific strategies for their implementation and, at the same time, to realize the views of other stakeholders. So, it is necessary to pay more attention to the main stakeholders of the programs in the insurance industry, especially the stakeholders who are not in the field of strategic plans control, and also to use the participation of all stakeholders in reviewing the macro plans of the insurance industry. The purpose of this study is to identify, categorize and prioritize insurance industry stakeholders and examine their needs and expectations. Finally, interactive strategies will be proposed using the stakeholder interaction management model.
Methodology: In the first stage, an online questionnaire was used to categorize the stakeholders, which was visited by 468 people and finally 125 answers were received. The target community is insurance industry experts and activists. Descriptive statistics (mean and standard deviation) were used to analyze the variables of the stakeholder questionnaire and the ranking of identified stakeholders. Power-interest and effective-affected models have been used to map the stakeholders of the insurance industry. To extract stakeholder expectations, library studies, web search and sending letters to stakeholders outside the industry, and interviews and descriptive structured questionnaires to stakeholders within the industry and deep analysis has been used. The total number of respondents from industry stakeholders in different roles to the questionnaires in this section was 341 who answered the questions of this research descriptively via the Internet.
Findings: Central Insurance, the Ministry of Economic Affairs and Finance, legal policyholders, claims assessors, insurance startups (InsurTechs), insurers' syndicates and brokers are key players in the insurance industry. The greatest influence in the insurance industry is for Central Insurance, insurance companies, the judiciary and insurance agencies; agencies, insurance companies, real policyholders and brokers are most affected; the Ministry of Economic Affairs and Finance, the agencies and the judiciary are the most powerful; and insurance companies, central insurance and agencies have the most benefit. Also, the needs and expectations of internal and external stakeholders of the industry are extracted separately. There are some commonalities and differences in stakeholder views that can be extracted and considered.
Discussion and Conclusion: The key stakeholders have abundant sources of power to influence the organization and therefore, in the final strategies set in the insurance industry should be in the center of attention and strategies to meet their needs and expectations  should be considered and included in all cases development and related decisions. Based on the reviews and analysis, there are great potential markets for product development and new insurance services, but perhaps greater cooperation is needed in the industry to meet them and there is a need for investment and upstream support. Quantitative and qualitative analysis and prioritization of the total strengths and weaknesses and opportunities and threats identified from the perspective of strategic stakeholders can be used to extract strategies and programs to interact with them.
Methodology: In the first stage, an online questionnaire was used to categorize the stakeholders, which was visited by 468 people and finally 125 answers were received. The target community is insurance industry experts and activists. Descriptive statistics (mean and standard deviation) were used to analyze the variables of the stakeholder questionnaire and the ranking of identified stakeholders. Power-interest and effective-affected models have been used to map the stakeholders of the insurance industry. To extract stakeholder expectations, library studies, web search and sending letters to stakeholders outside the industry, and interviews and descriptive structured questionnaires to stakeholders within the industry and deep analysis has been used. The total number of respondents from industry stakeholders in different roles to the questionnaires in this section was 341 who answered the questions of this research descriptively via the Internet.
Findings: Central Insurance, the Ministry of Economic Affairs and Finance, legal policyholders, claims assessors, insurance startups (InsurTechs), insurers' syndicates and brokers are key players in the insurance industry. The greatest influence in the insurance industry is for Central Insurance, insurance companies, the judiciary and insurance agencies; agencies, insurance companies, real policyholders and brokers are most affected; the Ministry of Economic Affairs and Finance, the agencies and the judiciary are the most powerful; and insurance companies, central insurance and agencies have the most benefit. Also, the needs and expectations of internal and external stakeholders of the industry are extracted separately. There are some commonalities and differences in stakeholder views that can be extracted and considered.
Discussion and Conclusion: The key stakeholders have abundant sources of power to influence the organization and therefore, in the final strategies set in the insurance industry should be in the center of attention and strategies to meet their needs and expectations  should be considered and included in all cases development and related decisions. Based on the reviews and analysis, there are great potential markets for product development and new insurance services, but perhaps greater cooperation is needed in the industry to meet them and there is a need for investment and upstream support. Quantitative and qualitative analysis and prioritization of the total strengths and weaknesses and opportunities and threats identified from the perspective of strategic stakeholders can be used to extract strategies and programs to interact with them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key stakeholders
 • Insurance industry
 • Core expectations
 • Strengths and weaknesses
 1. Bahadorestani, A., Ghalehnovi, M., & Motahari Farimani, N. (2018). Designing a model of key stakeholders’ expectations in the subway construction projects: Studied in MUR Construction Project. Amirkabir Journal of Civil Engineering, 5(1), 227-242. (In Persian)
 2. Bourne, L. (2009). Stakeholder relationship management: a Maturity Model for Organisational Implementation. Farnham, Surrey, UK, Gower.
 3. Brugha, R., & Varvasovszky, Z. (2000). Stakeholder analysis: a review. Journal of Health Policy and Planning. 15(3). 239–246.
 4. Chevalier, J., & Buckles, D. (2008). A guide to collaborative inquiry and social engagement. Co-published with SAGE Publications.
 5. Ciglerova, O. (2016). The use of stakeholder analysis in strategic management. Diploma Thesis. Masaryk University, Faculty of Economics and Administration.
 6. Clarkson, M. B. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. Academy of Management Review, 20, 92 – 117.
 7. Crosby, B. (1992). Stakeholder analysis: a vital tool for strategic managers. Published Business.
 8. Dehghani, M., Haghighat Naeini, G., & Zebardast, E. (2021). Knowledge-based urban development stakeholder analysis (Case Study: Isfahan City). Human Geography Research, 53(1), 323-341. (In Persian)
 9. Eden, C., & Ackermann, F. (1998). Making strategy: The Journey of Strategic Management. Sage, London.
 10. Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman.
 11. Freeman, R.E., Harrison, J.S., & Wicks, A.C. (2007). Managing for stakeholders: Survival, reputation and success. New Haven, CT, Yale University Press.
 12. Friedman, A., & Miles, S. (2006). Stakeholders: theory and practice. Oxford University Press, UK.
 13. Ghorbani, M., & Dehbozorgi, M. (2014). Stakeholders’ analysis, social power and network analysis in natural resources co-management. Journal of Range and Watershed Management, 67(1), 141-157. (In Persian)
 14. Gilson, L., et al. (2012). Using stakeholder analysis to support moves towards universal coverage: lessons from the SHIELD project. Health Policy Plan, 1, 64-76.
 15. Jabbari, A., et al. (2013). Analysis of medical tourism industry stakeholders: providing effective strategies in Isfahan, Iran. Journal of Health Information Management, 6(9), 1-9. (In Persian)
 16. Khadivar, A., et al. (2019). Investigating the performance of macro plans of the Iran's insurance industry in the period 2009-2019. Insurance Research Center, 125.
 17. Kivits, R.A. (2013). Multi-dimensional stakeholder analysis: a methodology applied to Australian capital city airports. PhD thesis, Southern Cross University, Lismore, NSW.
 18. Mitchell, R.K., Agle, B.R., & Wood, D.J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what really counts. Academy of Management Review, 22, 854- 865.
 19. Qazi Nouri, S., Mohammadi, S., & Abdi, M. (2013). Improving the QFD process through stakeholder analysis: an efficient tool for national strategic planning. Public Management Research, 6(20), 35-56. (In Persian)
 20. Roberts, R., & Mahoney, L. (2004). Stakeholder conceptions of the corporation: their meaning and influence in accounting research. Business Ethics Quarterly, 14(3), 399-431.
 21. Saghafi, F., Abbasi Shahkooh, K., & Keshtgari, En. (2014). Designing a stakeholder identification and prioritization framework based on the meta-synthesis method (Case Study of Iran's Native Operating System). Modiriat-E- Farda Journal, 39(2), 21-42. (In Persian)
 22. Schmeer, K. (2000). Stakeholder Analysis Guidelines. Researchgate net.
 23. Sheikhbagloo, Z., Teymournejad, K., Givarian, H., & Abbaszade Sohroon, Y. (2020). Identification and analysis of stakeholders of the food and drug administration of the ministry of health using the demetel technique. Journal of Health Management, 37(11), 33-44. (In Persian)
 24. World Bank Group Strategy. (2013). Washington, D.C.