توسعه و تبیین کنترل راهبردی در مراکز آموزش عالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع). تهران. ایران

چکیده

دانشگاه‌ها با ایفای نقش پیشران تحولات، نیازمند اعمال کنترل و نظارت بر اقدامات خود هستند تا صحت حرکت آنها در راستای اهداف راهبردی تضمین شود. در همین راستا، مفهوم کنترل راهبردی نقش مؤثری در هدایت دانشگاه‌­ها در مسیر اهداف راهبردی‌شان دارد. هدف از این تحقیق شناسایی مؤلفه‌های کنترل راهبردی در دانشگاه‌ها، مورد مطالعه یکی از دانشگاه‌های استان تهران است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی است. خبرگان مورد نظر ده نفر از صاحب‌نظران و خبرگان مرتبط با موضوع است که با روش نمونه‌­گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شده‌­اند. دراین راستا بعد از مصاحبه با خبرگان و اجماع در مورد عوامل، از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری جهت ساختاردهی و اولویت‌بندی عوامل استفاده ‌شده است. جهت تحلیل قدرت نفوذ و وابستگی هر یک از عوامل از نمودار MICMAC استفاده ‌شده است. مؤلفه سیاست‌گذاری و مدیریت دارای بالاترین قدرت نفوذ و کمترین میزان وابستگی است. در سطح بعد ارزش‌ها و فرهنگ‌سازمانی و شبکه‌سازی و تعاملات قرار دارند. عوامل سرمایه انسانی، تسهیلات و امکانات و بودجه و مالی در سطح دوم مدل هستند و در نهایت در سطح اول که وابسته­‌ترین عوامل را دارد نظام پژوهش و تولید علم، تبادل و نشر دانش و نظام تربیت و آموزش قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development and explanation of strategic control in higher education centers

نویسندگان [English]

 • Oveis Torabi 1
 • Alireza Aliakbari 2
 • Mohammad Sheigholami 2
1 Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University. Tehran. Iran.
2 Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University. Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim and Introduction: According to upstream documents, universities should always be the boiling point and peak of two vital currents in the country: the flow of science and research; Second, the flow of idealism and idealism and political and social goals; And since today's universities face many challenges such as turbulent environment, rapid growth of global competition, changing knowledge and industrial needs of society, etc., so by examining and analyzing the paths taken, we must recognize the strategic deviations of the path. And with the right look, he proceeded to reform and improve effectively for the development and promotion of universities and, of course, the country. The important point is that the main purpose of designing the strategic control system of universities is something beyond compiling several annual evaluation reports in a scattered manner. Strategic control is a system that organizations need to be aware of changes in the internal and external environment as well as respond to these changes, and by strategic control and careful review of the strategic direction of the organization, can make changes in a timely manner. In this regard, the concept of strategic control has an effective role in guiding universities in the direction of their strategic goals. The purpose of this study is to identify the components of strategic control in universities studied by one of the universities in Tehran province.
Methodology:  The present research is applied in terms of purpose and descriptive-survey method. The method of data collection in the stage of identifying the components of strategic control affecting the university is in the form of library studies and interviews with professors and experts. In this research, the MICMAC table has been used to analyze the degree of penetration and dependence of each factor. Interpretive structural modeling (ISM) has been used in the implementation and analysis. Interpretive structural modeling is a method for designing a pattern of complex and multiple relationships between variables of a phenomenon. This method is a kind of structural analysis based on the interpretive paradigm. In this method, first the effective and basic factors are identified and then with the help of this method, the relationships between the factors are analyzed. This model provides a context in which various and interrelated factors are described in an organized model and a complex pattern of conceptual relationships between several variables. The statistical population of this study was university professors, experts and related university administrators who were selected by purposive sampling. Therefore, the statistical sample method of this research is purposeful sampling of a judgmental type that consists of 10 university professors, experts and managers related to the subject of strategic control. Regarding the expertise and background of the sample, all of them have a doctoral degree and at least 5 years of work experience related to the research topic, whose opinions have been recorded and compiled by the researcher.
Finding: Regarding research results and findings, the policy-making and management component has been identified as the most fundamental and fundamental component. It can be stated that the component of policy-making and management with the highest influence and the least degree of dependence on the components of human capital, budget and finance, values ​​and organizational culture, networking and interactions, facilities and facilities and finally the exchange of knowledge, research system and The education system is effective. The third level includes two components of values ​​and organizational culture and networking and interactions that affect the next level, namely the components of human capital, facilities and facilities, budget and finance, research and production system, knowledge exchange and dissemination and education system. In other words, the components of policy and management, values ​​and organizational culture, and networking and interactions in the MICMAC table are in area 4 and have high influence and low dependency; This shows the importance and impact of these factors on other factors. At the second level, the factors of human capital, facilities and facilities, budget and finance are all at the same level and affect the factors of the next level; Finally, in the first level, which has the most dependent factors, are the system of research and production of science, exchange and dissemination of knowledge, and the system of education and training.
 Discussion and Conclusion: In other words, in order to have a proper research and production system and a proper education system, the lower level components must act in a systematic and coordinated manner so that the output of research and education is also appropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Values
 • organizational culture
 • networking
 • drivers of changes
 1. Ahadi Sarkani, S.Y. (2005). Development of strategic control framework and its relationship with management accounting, Management Scientific Quarterly, 2, 41.
 2. Azar, A., Tizro, A., Muqbal Ba'riz, A., & Navari Rostami., A.A. (2010). Design of supply chain agility model. Lecturer of Humanities-Management Research in Iran. Volume 14, Number 4. SID
 3. Argiyris. C. (1986). Sungle-Loop and pouble-loop models in research on Decision making, Administrative Science quarterly, management control systems six Edition, Irwin, Homewood, Illinois, 363 - 375.
 4. Alexnder, L. D. (1985). Successfully implementing strategic Decisions. Long Range planning, 18, 91 - 97.
 5. Cantley, M. F. (1981). Strategic control for a united kingnom regional health authority: a conceptual framework, Behavioral Science, 26.
 6. Ciaschini, M., Pretaroli, P., & Socci, C. (2009). A convenient multisectoral policy control for ICT in the US Economy, Metroeconommica, 60(4), 660-685.
 7. Dari, B., & Hakak, M. (2010). Designing a strategic control model for Iranian industries. Journal of Executive Management. Tehran. 10(2), (consecutive 40). 65-86.
 8. Emre Aytimur, R., Boukouras, A., & Schwager, R. (2016). The citizen-candidate model with imperfect policy control: Strategic delegation and polarization, Canadian Journal of Economics, 49(3), 997-1015.
 9. Fatehurad, M., Izadkhah, R., & Ruhollah, M. (2011). Presenting the basis and framework for developing a strategic control system of the comprehensive scientific map of the country, Culture Strategy, 14, 141-164.
 10. Goold, M., & Quinn, J. (1990). The Paradox of Strategic Controls, Strategic Management Journal, 11, 43-57.
 11. Heydari, A., & Mosleh Shirazi, A.N. (2003). Designing a strategic evaluation and control system in a strategic oriented management model (Case study: Azarab Industries Company). Journal of Social Sciences and Humanities, Shiraz University. 19(2), Consecutive 38, 75-86.
 12. Ittner, C.D., & Larcker, D.F. (1997). Quakity strategy, strategic control systesm, and organizational performance, accounting organizations and society, 22(3/4), 293-314.
 13. Khashei, V. (2015). Provide a categorized model of strategic control tools. The idea of ​​strategic management, ninth year, first issue, spring and summer of Tehran, 17 consecutive, 121-145.
 14. Khashei, V., Hosseini, SM. (2011). Income to strategic control; Study of the strategic perspective of the public libraries of the country; Journal of Information Research and Public Libraries, 18(2), Series 69, 217-240.
 15. Kansynski, R. (1993). Strategic control in the extended enterprise, IBM system journal, 32(1).
 16. Khaleghi., M. (2006). An overview of the concepts of control systems and performance evaluation. Third National Conference on Performance Management.
 17. Lorange, P., Morton, M. S. S., & Ghoshal, S. (1986). Strategic control systems. West Group.
 18. Mcgrath, Robert, J. (2013). Congressional oversight hearings and policy control, legislative studies quarterly, XXXVIII, 3, 349, DOI: 10.1111/lsq.12018
 19. Marzooqi, R., Torkzadeh, J., Mohammadi, M., Jahani, J., & Heidari, E. (2015). Exploration of the framework of strategic oversight of non-formal education institutions: A qualitative case study of open education centers. Curriculum Research Journal of Iranian Curriculum Studies Association, Shiraz. 5(2), 23-45.
 20. Muiruri, C. (2014). Strategy evaluation and control practices at the University of Nairobi.
 21. Nejatbakhsh Esfahani, A., & Tovllaei, R. (2008). Designing a native model for strategic control of the country's cultural institutions, Quarterly Journal of Human Resource Management Research, 1(1), 105-148.
 22. Nadaf, Z. (2016). Achieving exellenein higher education.international joural of scientific pesearch2394-4242.
 23. Nguni, M. R. (2010). Strategy evaluation and its challenges at Kenya Civil Aviation Authority (Unpublished MBA paper). University of Nairobi, Nairobi.
 24. Otarkhani, A. (2003). Strategic control, a road to dynamic sustainability, Kamal Management, 2, 3-62.
 25. Pierce, J., & Robinson, R. (2006). Strategic control. Strategic planning and management. Translated by Sohrab Khalili Shorini. Tehran: Book Memorial.
 26. Preble, J. F. (1992). Towards a comprehensive system of strategic control, Journal of management studies, 29(4), July 1992. 391-408.
 27. Pearce, J, A., & Robinson, R, B. (1988). Strategic management: strategy formulation and implementation, 3rd edition, Homewood: Richard, D. Irwin, Inc.
 28. Parakhina, V., Godina, O., Boris, O., & Ushvitsky, L. (2017). Strategic management in universities as a factor of their global competitiveness. International Journal of Educational Management, 31(1), 62-75.
 29. Quinn, J. J. (1996). The role of good conversation in strategic control, Journal of management studies, 33(3), 381-394.
 30. Roush, B. (1987). Strategic control, a new perspective. Academy of management Review PP. 91 - 103.
 31. Rahman Seresht, H., & Habibi Badrabadi, M. (2014). A model for strategic control in environmental rupture, Insurance Research Journal, 29(1), 53-78.
 32. Rahman Seresht, H., & Harandi, A. (2017). The effect of strategic control of corporate governance on the effective management of companies listed on the stock exchange, Business Management (Management Knowledge), 9(2), 506-485.
 33. Schreyogg, G., & Steinmann, H. (1987). Strategic control: A New perspective, Academy of management, 12(1). 91-103.
 34. Snodgrass, C. R., & Szewczak, E.J. (1990). The substitutaility of strategic control choices: an epirical study, Journal of Managemenet Studies, 27(5), 535-553.
 35. Schreyogg, G., & Steinmann, H. A. (1978). Strategic control. New perspective, Academy of management Review, 12.
 36. Simon, R. (2006). Control and performance measurement systems for strategy implementation. Mojtaba Asadi, Tehran, Ariana Industrial Research Group.
 37. Tavakoli, I., & Perks, Keith J. (2001). The development of a strategic control system for the management of strategic change, Strategic Change 10: 297–305 (2001), DOI: 10.1002/jsc.544
 38. Tabibi, M.R., & Dadfar, M.SH. (2012). Study and analysis of strategic control variables in the downsizing process in government organizations of the Islamic Republic of Iran. Quarterly Journal of Planning and Budget, 17(2), 175-207.
 39. Thompson, A. A., Strickland, A. J., & Gamble, J. E. (2005). Crafting and executing strategy. (14th ed.) Boston: McGraw Hill.
 40. We Rich, H., & Herlod. K. (2007). Principles of management (Global Perspective), translated by Ali Parsaian, Tehran: Termeh
 41. Yang Li. X., Brouard, K., & Cai, Y. (2012). Dynamic policy and charging control framework, Bell Labs Technical Journal, 17(1), 105-124.
 42. Ziegele, F., Brandenburg, U., & Hener, Y. (2008). Das akademische controlling a deutschen Hochschulen. Grundlagen, Arbeitsformen, Organisation. Gütersloh. Online publication: http://www.che.de/downloads/AkCont_AP_105.pdf.