فرا ترکیب علامت دهی موثر به ذینفعان درونی و بیرونی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 عصو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، فراترکیب علامت‌دهی موثر به ذینفعان درونی و بیرونی می‌باشد. پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای، از نظر ماهیت داده‌ها کیفی و از منظر گردآوری داده‌ها اسنادی- فراترکیب است. برای ارزیابی مقاله‌ها از برنامه مهارت‌های ارزیابی حیاتی CASP استفاده شده است. برای 72 مقاله انتخاب شده از پایگاه داده‌های علمی معتبر، فرآیند استخراج اطلاعات از نتایج و تحلیل‌های آن‌ها انجام شد که بعد از ارزیابی، 48 مقاله مورد تایید نهایی قرار گرفت و غربال-گری شد. با بررسی پیشینه‌ها و مدل‌های مقالات تایید شده، مدل مفهومی با چهار مقوله علامت‌ها، ویژگی‌های علامت، ذینفعان بیرونی و درونی استخراج شد. این تحقیق به‌دنبال شناسایی علامت‌هایی بود که شرکت به ذینفعان خود ارسال می‌کند. با توجه به اهداف شرکت از علامت‌دهی، گیرندگان علامت‌های ارسالی می‌توانند گروهی از ذینفعان شرکت باشند. در نتیجه تحلیل‌های صورت‌گرفته دیده شد تمرکز بر برخی علامت‌ها و هم‌چنین ذینفعان به‌‌عنوان گیرنده، بیشتر است؛ برای مثال عموماً شرکت‌ها ذینفعان بیرونی خود به‌ویژه مشتری و رقیب را هدف علامت‌دهی قرار می‌دهند. این در حالی است که علامت‌دهی به ذینفعان درونی در بین مطالعات کمتر تکرار شده است. تاکید این پژوهش بر علامت‌دهی موثر بر ذینفعان می‌باشد، چرا که به‌واسطه علامت‌دهی موثر است که شرکت تلاش می‌کند پیامی که قصد علامت‌دهی آن به ذینفع را دارد در مرحله اول، نمودی از کیفیت واقعی آن بوده و در مرحله بعدی با پیام ادراکی از سمت وی بیشترین تطابق را داشته باشد. ویژگی‌های علامت و به ‌صورت کلی‌تر فرایند علامت‌دهی می‌تواند اثربخشی علامت‌ها و علامت-دهی را تعیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The meta-synthesis of Signaling through new product launch strategy

نویسندگان [English]

 • Atefe Fathi 1
 • Shahriar Azizi 2
 • Manijhe Gharache 3
1 PhD student at management and accounting faculty, Shahid Beheshti university
2 associate professor, management and accounting faculty, Shahid Beheshti university
3 Faculty member, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Aim and Introduction: The main purpose of this study is the meta-synthesis of effective signaling to internal and external stakeholders. Signaling theory is trying to determine the important role of signaling by different players in changing the economic results through making more information asymmetry (Connelly et al., 2011). On the other hand, a stakeholder is an entity whose decisions affect the company and vice versa (Beringer et al., 2013). In this study, two types of stakeholders are considered: internal and external. The study is developmental, qualitative in terms of data nature, and documentary-meta-synthesis in terms of data collection.
Methodology: In this research CASP- Critical Assessment Skills Program is used for evaluating articles. For 72 selected articles from valid scientific databases from 1996 to 2021, the process of extracting information was performed from the results and analysis of these articles. After evaluating each of them, finally, 48 articles were approved and screened by 10 qualitative criteria (Sandelowski & Barroso, 2006). By examining the backgrounds and models of the approved articles, a conceptual model is resulted based on the achieved codes and categories.
In this part, there are three different phases: combining the findings, quality control, and reporting the final results. The purpose of meta-synthesis is to build the cohere and new interpretation for results. This method has been used for clearing up the concepts and patterns in accepted references (Kant, 2006); because of that, all findings in this process are considered as codes and themes which are mentioned totally in the paper.
Findings: The result of the analysis of approved papers’ models and contents, based on the methodology above, appears in 4 categories and 27 codes. The main categories are signal, effective signal attributes, internal stakeholders, and external stakeholders. Social responsibility, product quality, and product innovation are the most repetitive signals, which mentioned in researches. Other signals can be set to receivers like process innovation, marketing innovation, consequence, commitment, and intent. In the signaling attribute category, signal observability is the main code, which can define the effectiveness of signal and signaling in general. On the other hand, in the internal stakeholder category, staff and in external stakeholders, competitors, business partners, and customers are the main signal receivers. Signal and signaling attributes impact signaling effectiveness: signal cost, observability, fit, frequency, validity, and consistency. Among these attributes, observability has a major impact on signaling effectiveness. Finally, the conceptual model which contains signals, their attributes, and their main receivers is formed based on analysis.
Discussion and Conclusion: The company gives different signals to its target audience with its different actions and chosen signaling mix. Depending on the company's signaling goals and the company’s signaling mix, the receivers of the signals can be a group of internal and external stakeholders of the company. According to research articles, the focus is more on some kind of signals and also some stakeholders as receivers; For example, companies generally target their external stakeholders, especially the customer and competitor (Talke & O'Connor,2011). On the other hand, the repetition of signaling to internal stakeholders is less among the studies. By reviewing the contents of the company’s signaling portfolio, the most emphasis in studies is on social responsibility, reliability, innovativeness, and quality of the company and its products.
The emphasis of this study is on effective signaling to stakeholders, because the company tries to signal the true quality of it and the next reason is decreasing the gap between perceived signals and intended ones to get to its signaling goals. The characteristics of the signals and the signaling process, in general, can determine the effectiveness of the signals and signaling itself. That group of characteristics includes transparency pf signal, the validity of signal, stability of the signal, signal cost (Certo & et al.,2003), signal fit, and signal frequency (Carter, 2006) which the signal transparency and observability have got the most weight between others (Ramaswami et al., 2010).
For further researches, researchers can consider some suggested subjects by authors in this very area: identifying other elements affecting the effectiveness of signals and signaling besides the mentioned elements like the characteristics of the signal sender, the characteristics of signal receivers, signaling environment, chosen signaling mix, framing the proper signaling mix for sending to specific receiver for specific goals, comparing the main aim of signaler of sending signals with the probable perception of the signal receiver, the probable reaction of signal receivers to signals based on their perception and the dimension of reactions(Debruyne et al.,2002).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Signaling theory
 • Effective signaling
 • Signaling mix
 • Internal stakeholders
 • External stakeholders
 • Meta-synthesis
 1. Akdeniz, M. B., Calantone, R. J., & Voorhees, C. M. (2014). Signaling quality: an examination of the effects of marketing‐and nonmarketing‐controlled signals on perceptions of automotive brand quality. Journal of Product Innovation Management, 31(4), 728-743.‏
 2. Alkhatib, K. (2014). The determinants of forward-looking information disclosure. Procedia-Social and Behavioral Sciences109(13), 858-864.‏
 3. Archibald, R. B., Haulman, C. A., & Moody Jr, C. E. (1983). Quality, price, advertising, and published quality ratings. Journal of Consumer Research, 9(4), 347-356.
 4. Barnett, M., L. (2007). Stakeholder influence capacity and the variability of financial returns to corporate social responsibility. Academy of management review, 32(3), 794-816
 5. Baum, J. A., & Korn, H. J. (1999). Dynamics of dyadic competitive interaction. Strategic management journal20(3), 251-278.‏
 6. Bergh, D. , Connelly, B. L., Ketchen, D. J., & Shannon, L., M. (2014). Signalling theory and equilibrium in strategic management research: an assessment and a research agenda. Journal of Management Studies, 51)8(,1334-1360.
 7. Beringer, C., Jonas, D., & Kock, A. (2013). Behavior of internal stakeholders in project portfolio management and its impact on success. International Journal of Project Management, 31(6), 830–846.
 8. Baumgartner, K. T., Ernst, C. A., & Fischer, T. M. (2020). How corporate reputation disclosures affect stakeholders’ behavioral intentions: mediating mechanisms of perceived organizational performance and corporate reputation. Journal of Business Ethics, 5(8), 1-29.‏
 9. Bhattacharya, U., & Dittmar, A. (2003). Costless versus costly signaling: Theory and evidence from share repurchases. In Seminar Paper at Alabama, Humboldt, Frankfurt, and Illinois.
 10. Bini, L., Giunta, F., & Dainelli, F. (2010). Signalling theory and voluntary disclosure to the financial market-evidence from the profitability indicators published in the annual report. SSRN 1930177.‏
 11. Boo, Y., & Benoit, H. (2020). Consumer safety signals during and beyond Covid disease. Technovation10(8(, 11-23.
 12. Branzei, O., Ursacki‐Bryant, T. J., Vertinsky, I., & Zhang, W. (2004). The formation of green strategies in Chinese firms: Matching corporate environmental responses and individual principles. Strategic Management Journal25(11), 1075-1095.‏
 13. Brem, A., & Viardot, É. (2015). Adoption of innovation: Balancing internal and external stakeholders in the marketing of innovation. In Adoption of Innovation Springer, Cham.‏
 14. Beringer, C., Jonas, D., & Kock, A. (2013). Behavior of internal stakeholders in project portfolio management and its impact on success. International journal of project management31(6), 830-846.‏
 15. Brown, L. W., Goll, I., Rasheed, A. A., & Crawford, W. S. (2020). Nonmarket responses to regulation: a signaling theory approach. Group & Organization Management, 45(6), 865-891.‏
 16. Brunton, M., Eweje, G., & Taskin, N. (2015). Communicating corporate social responsibility to internal stakeholders: Walking the walk or just talking the talk? Business Strategy and the Environment26(1), 31-48.‏
 17. Busenitz, L. W., Fiet, J. O., & Moesel, D. D. (2005). Signaling in venture capitalist—New venture team funding decisions: Does it indicate long–term venture outcomes?. Entrepreneurship Theory and Practice29(1), 1-12.‏
 18. Bushway, S. D., & Apel, R. (2012). A signaling perspective on employment‐based reentry programming: Training completion as a desistance signal. Criminology & public policy11(1), 21-50.‏
 19. Cardwell, L. A., Williams, S., & Pyle, A. (2017). Corporate public relations dynamics: Internal vs. external stakeholders and the role of the practitioner. Public Relations Review43(1), 152-162.‏
 20. Certo, S. T. (2003). Influencing initial public offering investors with prestige: Signaling with board structures. Academy of management review28(3), 432-446.‏
 21. Certo, S. T., Daily, C. M., & Dalton, D. R. (2001). Signaling firm value through board structure: An investigation of initial public offeringEntrepreneurship theory and practice26(2), 33-50.
 22. ‏Chakhovich, T., & Virtanen, T. (2021). Accountability for sustainability–An institutional entrepreneur as the representative of future stakeholders. Critical Perspectives on Accounting, 10)23(, 83-99.‏
 23. Chan, A. P., & Oppong, G. D. (2017). Managing the expectations of external stakeholders in construction projects. Engineering, Construction and Architectural Management, 5(9), 33-46.
 24. Ching, H. Y., & Gerab, F. (2017). Sustainability reports in Brazil through the lens of signaling, legitimacy and stakeholder theories. Social Responsibility Journal‏, 13(1), 95-110.
 25. Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2011). Signaling theory: A review and assessment. Journal of management, 37(1), 39-67.‏
 26. Davenport, K. (2000). Corporate citizenship: A stakeholder approach for defining corporate social performance and identifying measures for assessing it. Business & Society39(2), 210-219.‏
 27. De Chernatony, L., & Harris, F. (2000). Developing corporate brands through considering internal and external stakeholders. Corporate Reputation Review, 3(3), 268-274.
 28. Debruyne, M., Moenaertb, R., Griffinc, A., Hartd, S., Hultinke, E. J., & Robben, H. (2002). The impact of new product launch strategies on competitive reaction in industrial markets. Journal of Product Innovation Management19(2), 159-170.‏
 29. Densley, J. A., & Pyrooz, D. C. (2019). A signaling perspective on disengagement from gangs. Justice Quarterly36(1), 31-58.‏
 30. Elbanna, S., Andrews, R., & Pollanen, R. (2016). Strategic planning and implementation success in public service organizations: Evidence from Canada. Public Management Review18(7), 1017-1042.‏
 31. Erdem, T., & Swait, J. (1998). Brand equity as a signaling phenomenon. Journal of consumer Psychology, 7(2), 131-157.
 32. Ehrhart, K. H., & Ziegert, J. C. (1998). Approved company social strategy and management standards. Journal of Management, 14(2), 29-41.
 33. Fan, L., & Zhang, X. (2020). The Combination Signaling Effect of Text and Image on Mobile Phone Review Helpfulness-The Moderating Effect of Signaling Environment. IEEE.
 34. Fischer, E., & Reuber, R. (2007). The good, the bad, and the unfamiliar: The challenges of reputation formation facing new firms. Entrepreneurship theory and practice31(1), 53-75.‏
 35. Filieri, R., Raguseo, E., & Vitari, C. (2021). Extremely negative ratings and online consumer review helpfulness: the moderating role of product quality signals. Journal of Travel Research, 60(4), 699-717.‏
 36. Grimp, F. (2018). Signaling valuable human capital and the work experience of the defense team and its impact on employee wages in innovative companies. Journal of Business Research, 4(7),23-32.
 37. Gomolia, D & Michina, T. (2016). Sign validity, sign sensitivity and relative reliance on signs. . Journal of Consumer Research, 13(6), 26-38.
 38. Gupta, A. K. (2021). Innovation dimensions and firm performance synergy in the emerging market: A perspective from Dynamic Capability Theory & Signaling Theory. Technology in Society, 64(15), 1-14.
 39. Harmadji, D. E., Subroto, B., Saraswati, E., & Prihatiningtias, Y. W. (2018). From theory to practice of signaling theory: sustainability reporting strategy impact on stock price crash risk with sustainability reporting quality as mediating variable. International Conference of Organizational Innovation, KnE Social Sciences, 647–658.
 40. Haji Alizadeh, S., Khajeh Hassani, M., & Miri, A. (2020). Investigating the relationship between stakeholder theory, corporate social responsibility and financial performance. Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 4(50), 92-102. (In Persian)
 41. Heil, O., & Robertson, T., S. (2001). Toward a theory of competitive market signaling: A research agenda. Strategic Management Journal12(6), 403-418.‏
 42. Hillman, A. J., & Keim, G. D. (2001). Shareholder value, stakeholder management, and social issues: what's the bottom line?. Strategic management journal22(2), 125-139.‏
 43. Ho, C. T., & Wei, C. L. (2016). Effects of outsourced service providers’ experiences on perceived service quality: a signaling theory framework. Industrial Management & Data Systems, 9(14): 34-46.
 44. Honig, B., Lerner, M., & Raban, Y. (2006). Social capital and the linkages of high-tech companies to the military defense system: Is there a signaling mechanism?. Small Business Economics27(4-5), 419-437.‏
 45. Hueske, A. K., & Guenther, E. (2015). What hampers innovation? External stakeholders, the organization, groups and individuals: a systematic review of empirical barrier research. Management Review Quarterly65(2), 113-148.‏
 46. Hughes, M., Hughes, P., Hodgkinson, I., Chang, Y. Y., & Chang, C. Y. (2021). Knowledge‐based theory, entrepreneurial orientation, stakeholder engagement, and firm performance. Strategic Entrepreneurship Journal,10(7), 37-46.
 47. Hultink, E., & Langerak, F. (2002). Launch decisions and competitive reaction: An exploratory market signaling study. Journal of Product Innovation Management, 19(12), 199–212.
 48. Ismailpour, R., Rezaei ‌Pitahnooi, Y., & Gholamreza Pour, M. (2019). Corporate Social Responsibility and Weakness of Internal Controls: An Empirical Test of Stakeholder Theory and Marking. Two Quarterly Journal of Value and Behavioral Accounting, 4(8), 318-338. (In Persian)
 49. Jones, R., & Murrell, A. J. (2001). Signaling positive corporate social performance: An event study of family-friendly firms. Business & Society40(1), 59-78.‏
 50. Jeffrey, B. (1996). Management and partnership with external stakeholders. Journal of Education, 16(3), 39-48.
 51. Khadem Abolfazl, S. (2018). Investigating the effect of corporate responsibility on the effectiveness of internal controls. Master Thesis, Hakim Jorjani Institute of Higher Education .(In Persian)
 52. Kharouf, H., Lund, D. J., Krallman, A., & Pullig, C. (2020). A signaling theory approach to relationship recovery. European Journal of Marketing, 3(11), 54-69.
 53. Kirmani, A., & Rao, A. R. (2000). No pain, no gain: A critical review of the literature on signaling unobservable product quality. Journal of marketing64(2), 66-79.‏
 54. Kohli, C. (1999). Signaling new product introductions: A framework explaining the timing of preannouncements. Journal of Business Research, 46(15), 45–56.
 55. Ku, H. H., Huang, C. C., & Kuo, C. C. (2011). Signaling new product introduction delays: Determinants of clarity of delay-duration announcements. Industrial Marketing Management40(5), 754-762.‏
 56. Lampel, J., & Shamsie, J. (2000). Critical push: Strategies for creating momentum in the motion picture industry. Journal of Management26(2), 233-257.‏
 57. Lansen et al. (2005). Marking Corporate Value: The Suspicious Mind of Consumers. Journal of Management15(9), 44-53.‏
 58. Marques, P., Bernardo, M., Presas, P., & Simon, A. (2019). Corporate social responsibility in a local subsidiary: internal and external stakeholders’ power. EuroMed Journal of Business, 15(3), 377-393.
 59. Marshall, S. J. (2018). Internal and external stakeholders in higher education. In Shaping the University of the Future Springer.‏
 60. McAndrew, F., T. (2021). Costly Signaling Theory. In: Shackelford T. K., Weekes-Shackelford V. A Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. Springer, Cham.
 61. Mavlanova, T., Benbunan-Fich, R., & Koufaris, M. (2012). Signaling theory and information asymmetry in online commerce. Information & Management, 49(5), 240–247.
 62. Morales-Raya, M., Martin-Tapia, I., & Ortiz-de-Mandojana, N. (2013). Signaling Environmental Commitment to stakeholders: Creating Corporate Environmental Reputation. In Academy of Management Proceedings,6(1), 15110-15117
 63. Ndofor, H. A., & Levitas, E. (2004). Signaling the strategic value of knowledge. Journal of Management30(5), 685-702.‏
 64. Neubaum, D. O., Dibrell, C., & Craig, J. B. (2012). Balancing natural environmental concerns of internal and external stakeholders in family and non-family businesses. Journal of Family Business Strategy3(1), 28-37.‏
 65. Newton, A., & Elliott, M. (2016). A typology of stakeholders and guidelines for engagement in transdisciplinary, participatory processes. Frontiers in Marine Science, 3(8), 219-230.‏
 66. Ohman, P., Häckner, E., & Sörbom, D. (2012). Client satisfaction and usefulness to external stakeholders from an audit client perspective. Managerial Auditing Journal‏, 27(5), 477–499.
 67. Oliver, P., & Walters, R. G. (1993). Explaining competitive reactions to new products: An empirical signaling study. Journal of Product Innovation Management, 10(1), 53-65.‏
 68. Otero-Neira, C., Varela, J., & Garcia, T. (2010). Competitive reaction to the introduction of a new product: an exploratory market signalling study. Journal of Strategic Marketing, 18(5), 379-394.‏‏‏
 69. Parsaiyan, A. (1396). Positive accounting theory. Tehran: Saffar Publication . (In Persian)
 70. Pichon-Riviere, A., Soto, N., Augustovski, F., & Sampietro-Colom, L. (2018). Stakeholder involvement in the health technology assessment process in Latin America. International journal of technology assessment in health care34(3), 248-253.
 71. Pinheiro, R. (2015). The role of internal and external stakeholders. In Higher education in the BRICS countries, 9(5): 43-57.‏
 72. Pollock, A., Campbell, P., Struthers, C., Synnot, A., Nunn, J., Hill, S., ... & Morley, R. (2018). Stakeholder involvement in systematic reviews: a scoping review. Systematic reviews7(1), 1-26.‏
 73. G., Beth, D. (2001). Marking the positive social performance of companies. Journal of Business Logistics, 4(2), 86-93.
 74. Ramaswami, A., Dreher, G. F., Bretz, R., & Wiethoff, C. (2010). Gender, mentoring, and career success: The importance of organizational context. Personnel Psychology63(2), 385-405.‏
 75. Pourkhani Zakalebari, M., Jahanshad, A., & Haidarpour, F. (2020). Provide a model for disclosing corporate sustainability information and evaluating the effect of factors related to signaling theory and stakeholders on reporting this information. Two Quarterly Journal of Value and Behavioral Accounting, 5(10), 385-421 . (In Persian)
 76. Saghafi, F., Abbasi Shahkooh, K., & Keshtgari, Ehsan. (2014). Designing a Stakeholder Identification and Prioritization Framework Based on the Trans-Alliance Method (Case Study of Iranian Native Operating System). Tomorrow Management,13(39), 21 - 42. (In Persian)
 77. Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer publishing.‏
 78. Scott, T. A., Ulibarri, N., & Scott, R. P. (2020). Stakeholder involvement in collaborative regulatory processes: using automated coding to track attendance and actions. Regulation & Governance14(2), 219-237.‏
 79. Shimizu, K., & Uchida, D. (2018). Examination of japanese firms’ announcement of m&a budgets: From the perspective of signaling theory and impression management theory. In Advances in Mergers and Acquisitions, 17(9), 53-73.
 80. Siuchta p. (2018). Marking and social exchange in entrepreneurship. Journal of Business Research, 11(8),71-78.
 81. Spence, M. (1974). Market signaling: Informational transfer in hiring and related screening processes. cambridge: harvard university press.
 82. Spence, M. (2002). Signaling in retrospect and the informational structure of markets. American Economic Review92(3), 434-459.‏
 83. Stevens, C. E., Makarius, E. E., & Mukherjee, D. (2015). It takes two to tango: Signaling behavioral intent in service multinationals' foreign entry strategies. Journal of International Management21(3), 235-248.‏
 84. Taj, S. A. (2016). Application of signaling theory in management research: Addressing major gaps in theory. European Management Journal, 34(4), 338-348.‏
 85. Talke, K., & Colarelli O'Connor, G. (2011). Conveying effective message content when launching new industrial products. Journal of Product Innovation Management28(6), 943-956.‏
 86. Twaissi, N., & Aldehayyat, J. (2021). Do stakeholders matter? Stakeholders as moderators in the relationship between formal strategic plan-ning and organizational performance. Management Science Letters11(4), 1175-1188.‏
 87. Uong, H. S., Kim, K. H., & Lee, C. H. (2014). Influences of perceived product innovation upon usage behavior for MMORPG: Product capability, technology capability, and user centered design. Journal of Business Research67(10), 2171-2178.‏
 88. Virues, C., Velez, M., & Sanchez, J. M. (2019). Signaling trustworthiness to stakeholders: international vs. Domestic entrepreneurs. Sustainability11(7), 2130-2143.‏
 89. Warner, A. G., Fairbank, J. F., & Steensma, H. K. (2006). Managing uncertainty in a formal standards-based industry: A real options perspective on acquisition timing. Journal of Management32(2), 279-298.‏
 90. Yulink, B., & Nisten, P. (2021). reduction of information asymmetry: Marking of economic or environmental value by environmental unions, Sustainability15(4), 33-47.‏
 91. Zhang, Y., & Wiersema, M. F. (2009). Stock market reaction to CEO certification: The signaling role of CEO background. Strategic Management Journal, 30(7), 693-710.‏
 92. Zhang, Q., Cao, M., Zhang, F., Liu, J., & Li, X. (2020). Effects of corporate social responsibility on customer satisfaction and organizational attractiveness: A signaling perspective. Business Ethics: A European Review29(1), 20-34.‏
 93. Zimmer, L. (2006). Qualitative meta‐synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of advanced nursing53(3), 311-318.
 94. Van Doorn, J., Risselada, H., & Verhoef, P. C. (2021). Does sustainability sell? The impact of sustainability claims on the success of national brands’ new product introductions. Journal of Business Research, 137(12), 182-193.‏
 95. Zimmer, M., Salonen, A., & Wangenheim, F. V. (2020). Business solutions as market signals that facilitate product sales. Industrial Marketing Management, 91(8), 30-40.‏
 96. Zung, W., & Kalnins, A. (2001). Agglomeration effects and performance: A test of the Texas lodging industry. Strategic management journal22(10), 969-988.‏