تبیین تطبیقی ریشه‌یابی شروط محدودکننده و اسقاط مسئولیت در اسناد تجاری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی حقوق, واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی , اردبیل, ایران

2 گروه آموزشی حقوق ، واحد اردبیل، دانشگاه ازاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

در تعاملات بازرگانی، اقتصادی و تجاری، در سطح بنگاه، خریدار، بنگاه- بنگاه و خریدار- بنگاه اسناد تجاری با ایفای نقش راهبردی و تسهیل‌گر میان طرفین معاملات موجب ارتقای سطح اعتماد اجتماعی می‌شود. لذا هدف این مقاله، تبیین تطبیقی ریشه‌یابی شروط محدودکننده و اسقاط مسئولیت در اسناد تجاری با نگاه به کنوانسیون‌های بین المللی و حقوق برخی کشورها است. این پژوهش کیفی از نظر هدف، توصیفی و اکتشافی است که با رویکرد اجتهادی به پاسخ‌یابی به چهار سوال تحقیق می‌پردازد. در این تحقیق سعی شده جامعه پژوهش آنگونه که هست توصیف شود. ازآنجا که داده‌های مورد نیاز بر مبنای چهار سوال با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند جمع‌آوری شده‌، تحقیق جنبۀ اکتشافی دارد. فعالیت اجتهادی، با جنبۀ تفهمی و اکتشافی در مقام کشف و تفسیر واقع بر‌می‌آید. و از آنجا که فرآورده‌های اجتهادی تفهیمی است در زمرۀ معرفت‌های اکتسابی قرار می‌گیرد. این مطالعه در بازه زمانی سال 1398 تا 1400 در حوزۀ قانون تجارت ایران انجام شده است. دلیل اصلی انتخاب حوزه بروز تنوع در تفاسیر، رفتارها و عملکردها و آثار آنها است و اینکه با توجه به حجم بالای معاملات تجاری در رده‌ها، سطوح مختلف تجاری و جغرافیایی است که تولید مسئله می‌کند. این تحقیق مسئله‌محور، نشانگر فرآیندی است که ناشی از مواجهه محقق با یک مشکل عملی بوده است. مطابق یافته‌های تحقیق مشخص گردید متضامنین اسناد تجاری اعم از مسئولین اصلی و فرعی می­باشند و علاوه بر مسئولیت تضامنی برای پرداخت وجه مسئولیت قبولی برات توسط براتگیر را تحت شرایطی به عهده دارند و شرط عدم مسئولیت مسئولین اصلی پرداخت وجه سند مثل صادر کننده سفته و براتگیری که برات را قبول نموده است چون برخلاف ذات عمل تجاری مذکور است معتبر نبوده اما اسقاط مسئولیت مسئولین فرعی سند مثل ظهرنویس و یا درج شروط محدود کننده مسئولیت و یا محدود کردن برخی امتیازات دارندگان اسناد تجاری به دلیل عدم مخالفت با ذات عمل تجاری صحیح است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative explanation of restrictive conditions rooting and disclaiming of liability in Negotiation instrument

نویسندگان [English]

 • Bahman Alefy 1
 • Mozzaffar Bashoukoh 2
 • Alireza Lotfy Dodaran 2
1 Department of Law, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran
2 Department of Law, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Aim and Introduction. In commercial, economic and commercial interactions, at the firm, buyer, firm-firm and buyer-firm levels, commercial instruments promote a level of social trust by playing a strategic and facilitating role between the parties to the transaction. Therefore, the purpose of this paper is to provide a comparative explanation of the roots of restrictive conditions and disclaimers in commercial instruments by looking at international conventions and the laws of some countries. One of the most important advantages of commercial instruments is the joint and several liabilities of the commercial partners against the holder of the instrument, according to which the holder of the instrument can refer to any of them under certain conditions to receive the instrument jointly. The purpose of this study is to identify and analyze how the terms of revocation or limitation of the responsibility of each of the officials of commercial instruments and according to the nature of the relevant business practice in issuing and endorsing and accepting or guaranteeing commercial instruments. In addition to the role of building trust and promoting the level of social capital, these factors facilitate or complicate trade in market interactions between the parties to the business.
Methodology. According to the purpose of the research, its approach is qualitative in terms of purpose, descriptive, exploratory and ijtihad. For this reason it is descriptive; because the research community is described as it is. Because the required data is collected based on the following four questions using semi-structured interviews, it is exploratory.  1) What are the requirements for the condition of limitation or revocation of the issuer's liability for your promissory note and check? 2) What is the condition for limiting or revoking the liability of the endorser of commercial instruments in comparative law? 3) Is the condition of limitation or revocation of liability impossible against the nature of the action and impossible? 4) Is the condition of limiting or revoking the guarantor's liability correct and possible?
Etihad activity is a cognitive and exploratory activity. This study was conducted in the period of 1398 to 1400 in the field of Iranian commercial law. The main reason for choosing the field is the variety of interpretations, behaviors and practices and their effects, and that due to the high volume of commercial transactions in the categories, different commercial and geographical levels that produce the problem. This study included a detailed study of each of the important research variables and finally a research background on the issue of the present study. In order to achieve the purpose of the research, the method of theme analysis was used. In the descriptive section, by examining the theoretical foundations and research background, to explain the legal views of different nations of the world, comparative terms limiting the responsibility are extracted and analyzed, but according to the exploratory method to increase understanding of the problem, refined variables and relationships between them are identified. Speech analysis methods have been used in the analytical section.
Findings. The effect of the terms of termination or limitation of liability on commercial instruments can be explained as follows: By nature, the condition of "absence or waiver of liability" is considered by some to be primarily liability, and the condition of "restrictive" is believed to apply only to the religion of reparation. In order to determine whether the inclusion of the condition of limitation or non-liability of the partners of commercial instruments is the correct condition or not? It has been said that joint and several liabilities are one of the advantages of commercial instruments that the legislator has established in Article 249 of the Commercial Code in order to protect the holder of the instrument and otherwise the parties cannot stipulate it. According to international conventions, the condition of revoking or limiting the liability of the said article only states the rule of joint and several liabilities in your instruments and joint and several liabilities are a kind of privilege that the legislator has considered for the holder of the instrument. It cannot be and the franchisee can waive that privilege. Belief in the invalidity of such conditions is contrary to the principle of the rule of will and freedom of contract and by inferring from Articles 275, 276, 287 and 233 of the Commercial Code, the liability of the officials of the instrument can be limited. The condition for limiting or revoking the liability of the issuer of your documents can vary depending on the type of instrument. The issuer is both responsible for the payment of the instrument and the recipient is responsible for obtaining the acceptance of the instrument before it is accepted by the recipient. Regarding the condition of revoking the liability of the issuer of the promissory note, it should be said that this condition is contrary to the requirements of the nature of the legal action and is void. Regarding the condition of non-liability of the check issuer in paying it, it should be said that the main responsibility for paying the check if the check has not been approved is the responsibility of the check issuer and the condition of canceling the liability is contrary to the nature of legal action. It will be void and void.
Discussion and conclusion. That Article 249 of the Commercial Code is a matter of law and it is clear that this article only states the rule of joint and several in your instruments and joint and several liability is a kind of privilege that the legislator has given to the holder of the instrument and the aspect of public order does not and is not considered a rule of thumb - the owner of the license can waive that privilege. The condition for limiting or revoking the liability of the signatories of commercial instruments is provided for in international conventions and in the Law of Barwat and British promissory notes. Although unconditional waiver is accepted in English law, there are some restrictions on promissory notes. It is also accepted in the mentioned conventions as long as the dismissal is not contrary to the requirements of the nature of the action. The Iranian Commercial Code, like the French Commercial Code, does not have a definite and specific regulation regarding the cancellation or non-liability of the parties to the commercial instruments, but it pays attention to what is stated in international conventions and the principles governing contracts and all kinds of valid and invalid conditions in civil law. As an original source, the condition of termination of liability or limitation of liability of the signatories of commercial instruments can be considered correct as long as it is not contrary to the requirements of the nature of the action. And on the other hand it cancels the payment obligation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Negotiation instrument
 • Guarantors’ liability
 • condition of limitation
 • Disclaiming of liability
 1. Adavi, J.A. (1986). Ahkam-ol-eltezam: derasat-ol moghareneh fel-ghavanin-al mesri val lobnani, volume 1. Lebonan: Dar-al-jaeeyeh Publication.
 2. Beigi Habibabadi, A. & Yaghobibahari, D. (2012). The condition of non-liability in commercial documents for your promissory note, Jihad University, 1(1), 27-39. )in Persian)
 3. Damirchili, M. & Gharaeei, M. & Hatami, A. (2018). Commercial law in the current order. Tehran: Dadsetan Publication. )in Persian)
 4. Eisaeei-tafreshi, M. & Shirvaqni, KH. & Abin, A. (2017). Exceptions to contractual liability A comparative study in Imami jurisprudence, Iranian law and law England), Comparative Law Research, 21(24), 109-121.(in Persian)
 5. Eftekhari, J. (2005). Commercial Law 3, Theoretical and practical, commercial documents, banking documents, treasury and bonds and shipping documents, Tehran: Ghoghnoos Publication. )in Persian)
 6. Erfani, M. (2016). Comparative Commercial Law, Rehran: jangal Publication. )in Persian)
 7. Erfani, M. (2014). Commercial Law (Commercial Documents), Tehran: Javdane Publication. )in Persian)
 8. Erfani, M. (2016). Footnote to Iran's Commercial Law, Tehran: Jangal Publication. )in Persian)
 9. Eskini, R. (2016). Commercial Law: Bill of exchange, Promissory note, Cheque, Warrant, Bearer Bonds, Tehran: SAMT publication. )in Persian)
 10. Eskini, R. (2015). Commercial Law, General Commercial Transactions, Tehran: SAMT publication. )in Persian)
 11. Izanloo, M. (2014). Restrictive and disclaimer terms in contracts, Tehran: Publishing Company. )in Persian)
 12. Jaafari Langroodi, M.J. (2002). Law terminology, Tehran: GanjeDanesh Publication )in Persian).
 13. Katoozian, N. (2005). Iranian Civil Law: Specific Contracts, volume 4. Tehran: Publishing Company. )in Persian)
 14. Kaviani, M. (2019). Commercial Documents Law, Tehran: Mizan Publication. )in Persian)
 15. Khazaeei, H. (2013). Commercial Law "Commercial Documents", Tehran: Javdaneh Publication.(in persian)
 16. Mohagheghdamad, S.M. (1990). Jurisprudential and legal study of the will of the publisher of new ideas in Islamic sciences, Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance publication. (in persian)
 17. Mohseni, S. & Ghabooli-dorafshan, S.M.M. (2016). Responsibility arising from the issuance of a commercial document on behalf of, with an approach to commercial companies, Quarterly Journal of Private Law Studies, 45(1), 129-146. (in persian)
 18. Moradpoor Sardahaeei, A. (2019). Examining the condition of revocation or limitation of liability in commercial documents (bills, promissory notes, checks) in the Iranian legal system, Second International Conference on Interdisciplinary Studies In Management And Engineering, University of Tehran. (in persian)
 19. Moradpoor Sardahaeei, A. (2020). Investigating the Condition of Abolition or Limitation of Liability in Commercial Documents (Bill of Exchange, Promissory Note, Check) in the Iranian Legal System, The First International Conference on Interdisciplinary Studies in Engineering Management, Volume 2. )in Persian)
 20. Nasif, E. (2006). The complete of commercial law, Beirut: Awaidat Publications. )in Arabic)
 21. Saghry, M. (2000). Educational excerpt "Commercial documents law", Tehran: Publishing Company, Heidari Publication. )in Persian)
 22. Seyyedahmdy Sajaddi, S.A. (2001). Joint and Several Responsibility in Commercial documents, Qom Higher Education Magazine, 4(14) , pages 89-112
 23. Sootoode Tehrani., H. (2020). Commercial law, Tehran: Dadgostar publication. )in Persian)
 24. Taffaghodi Zare, S. (2016). A Comparative Study of the Impact of Illegal Direction on Commercial Documents in Iranian and British Law with a Legal Education Development Approach, Journal of Free Legal Research, 10(36), 53-72. )in Persian)
 25. Tahmasebi-yasavoli, Z. & Dankoob, A. (2020). Description of the portability of your commercial documents and promissory notes, ADL-O-ENSAF Quarterly Journal of Comparative Law Research, Third year, 10, 7-20.( in Persian)