دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، دی 1401، صفحه 1-327 

پژوهشی

مفهوم پردازی راهبردهای اجتماع محور بنگاه‌های کسب‌وکار

صفحه 1-20

10.22034/smsj.2022.163797

معصومه قاسمی شمس؛ وحید خاشعی؛ محسن اکبری؛ مهدی ابراهیمی


تحلیل تعامل نهادها درتوسعه کارآفرینی منطقه‌ای

صفحه 43-64

10.22034/smsj.2022.153182

بهمن خداپناه؛ محمد علی مرادی؛ حمید پاداش؛ کمال سخدری


عارضه‌پردازی بی‌حسی سازمانی سرمایه‌های انسانی

صفحه 95-123

10.22034/smsj.2022.163800

محمدامین آئینی؛ سید نجم الدین موسوی؛ رضا سپهوند؛ امیرهوشنگ نظرپوری


مدل فرآیندیِ پیاده‌سازی سازمان آراسته

صفحه 125-140

10.22034/smsj.2022.151640

رضا نجاری؛ بهرام دستان؛ محمدجواد حضوری؛ سید علی اکبر احمدی


بررسی روند تحول و راهبرد دیجیتال صنعت بیمه کشور

صفحه 158-141

10.22034/smsj.2022.163802

محسن نظری؛ ابوعلی ودادهیر؛ حمیدرضا عزتی؛ احمد ترکمن


شناسایی قابلیت‌های شبکه‌ای شرکت‌های بزرگ و کوچک در فرایند شکل‌گیری و توسعه شبکه‌های نوآوری

صفحه 193-214

10.22034/smsj.2022.163801

عاطیه صفردوست؛ سید سروش قاضی نوری؛ منوچهر منطقی؛ محمد نقی زاده؛ جهانیار بامداد صوفی


تاثیر شاخص کفایت سرمایه بر میزان کارایی و ریسک‌پذیری بانک‌ها

صفحه 307-327

10.22034/smsj.2022.163798

سمیه ناصرزاده؛ اصغر ابوالحسنی؛ بیتا شایگانی؛ سمیرا متقی