تاثیر همسویی راهبردی یک‌پارچه‌گرایی بر عملکرد با همسویی سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

چکیده

یکی از درگیری‌­های ذهنی سازمان‌­های امروزی همسویی اجزاء سازمان به منظور اجرای موفقیت آمیز راهبردها است. در این راستا ایجاد همسویی راهبردی یک‌پارچه‌گرای: محصول­، کیفیت­ و بازار نقش پررنگی ایفا می‌­کنند. هدف پژوهش بررسی تاثیر ابعاد سه‌گانه همسویی بر عملکرد با نقش همسویی سازمانی در شرکت­‌های واقع در شهرک صنعتی مشهد است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده که از نظر گردآوری داده‌ها، پیمایشی، از نظر روش، علّی و از نظر ماهیت داده‌ها، کمّی است. جامعه‌­ی آماری، شرکت­‌های واقع در شهرک صنعتی مشهد به تعداد 820 شرکت است که با استفاده از جدول مورگان نمونه­‌ی 260 شرکت با روش در دسترس تعیین شدند. در این پژوهش برای جمع آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌­ی استاندارد استفاده شد که روایی محتوایی در قسمت تدوین گویه‌­ها را اساتید مورد تأیید قرار دادند. در بُعد کمّی از تحلیل عاملی، روایی همگرا و روایی واگرا به منظور بررسی روایی استفاده گردید و پایایی ابزار نیز از طریق آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تأیید واقع شد. برای بررسی و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که همسویی راهبردی محصول­‌گرا، همسویی راهبردی بازارگرا و همسویی راهبردی کیفیت­‌گرا تاثیر مثبتی بر عملکرد و همسویی سازمانی دارد و همچنین ابعاد سه گانه مذکور از طریق همسویی کلی سازمان تاثیر مثبتی بر عمکرد دارد و در نهایت تاثیر همسویی سازمانی بر عملکرد مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of integrative strategic alignment on performance with organizational alignment

نویسندگان [English]

 • Seyed morteza Ghayour baghbani 1
 • Soofya Gholami 2
1 department of management, faculty of accounting and management, Imamreza international university
2 department of management, faculty of accounting and management, imamreza international university
چکیده [English]

 Introduction: Today, the issue of alignment has found a special place in the strategic management literature that can be assessed in general and in the form of organized dimensions, and based on it, organizational performance can be improved. Alignment is a set of core principles that influence marketing activities and strategy formulation. One of the mental conflicts of organizations is alignment of organizational components. The coordination between the elements is necessary for implementing strategies. In this regard, creating product-oriented strategic alignment, quality-oriented strategic alignment and market-oriented strategic alignment, which are dimensions of alignment, play a significant role. In competitive world, companies use different trends such as market orientation, learning orientation, TQM, innovation, technology orientation, employee orientation and other trends to increase their performance. Explaining the relative importance of different dimensions of alignment and its impact on performance in all organizations is needed. The purpose of this study is to investigate the effect three dimensions of alignment on performance with the mediating role of organizational alignment in companies located in Mashhad industrial town.
Methodology: This research is a survey in terms of applied purpose and in terms of data collection, it is also causal in terms of nature and method and quantitative in terms of data nature. The statistical population included 820 companies located in Mashhad industrial town, which were selected as a sample using 260 companies using the non-random method available using Morgan table. The statistical population of the present study includes one of the senior managers of companies operating in Mashhad industrial town that only one person from each company has been selected to answer the questionnaire. In this study, a standard questionnaire was used to collect data. The research questionnaire consisted of 31 questions in 5 variables. Content validity of items was confirmed by factor analysis, convergent validity and divergent validity in order to Validity check was used. The reliability of the instrument has also been verified through Cronbach's alpha and composite reliability. Structural equation method using PLS software was used to analyze the data.
Results and Discussion: The results of convergent validity for all research variables except the overall alignment were above 0.5, which does not pose a problem in measuring the variables due to the fact that the combined reliability is at the desired level. Other factors related to the validity and reliability of the questionnaire was also confirmed. Model fit indices were also at the desired level. The results indicate that product-oriented strategic alignment, market-oriented strategic alignment and quality-oriented strategic alignment have a positive effect on the performance and overall alignment of the organization, as well as three dimensions through the overall alignment has a positive effect on performance and the effect of overall alignment on performance was confirmed. The mediating role of the overall alignment variable of the organization in relation to the dimensions of alignment and performance was also confirmed.
 Conclusion: The results of this study are used to understand the multidimensional nature of the overall strategic alignment of the organization. If the managers of companies located in Mashhad Industrial City can differentiate in the production of their products, upgrade their systems and act differently in introducing their product, introduce new products before competitors and diversify their products. They can then expect resources to be geared towards a unique strategic goal of the company, have service upgrades, service quality improve, plan and how responsibilities are shared, improve quality, and facilitate how Provide services, create new skills and training, access information, trust systems, increase the speed and number of computers and machines, upgrade IT, design basic processes, speed up service delivery, and Be accountable, leads to alignment. Considering the effect of alignment dimensions which include product-oriented strategic alignment, market-oriented strategic alignment and quality-oriented strategic alignment on the overall alignment of the organization, it can be suggested to companies located in Mashhad industrial town to increase their intra-organizational alignment. Which is one of the daily concerns of managers can make a difference in the production of their products, upgrade their systems and differentiate in the introduction of their product, introduce new products before competitors and create variety in their products They are also constantly improving the quality of their product or service, upgrading their systems to improve quality and differentiating in the provision of quality service, as well as differentiating the pricing of their products, managing their costs Identify new markets and differentiate their product marketing to achieve overall alignment within the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Integrated alignment
 • Product-oriented strategic alignment
 • Quality-oriented strategic alignment
 • Market-oriented strategic alignment
 • Performance
 1. AbdullahFam, R., Ebrahimpour D. (2009). Staff quality orientation and its role in improving the quality of educational services in the Islamic Azad University, Bonab Branch. Winter Chance Community Information, 2(5), 105-124. (In Persian)
 2. Abolfazli, A., Salar, J., Zanozi, S. (2016). Journal of Business Management Perspective, 14(25), 63-78. (In Persian)
 3. Adams, P., Freitas, I. M. B., & Fontana, R. (2019). Strategic orientation, innovation performance and the moderating influence of marketing management. Journal of Business Research97, 129-140. https://doi.org/1016/j.jbusres.2018.12.071
 4. Ahmadzadeh Fard, M., Gholami Karin, M., Taghavi, A., Sadeghi, A. (2018). The effect of strategic orientation on business performance mediated by marketing capabilities; Case study: Mehr Eghtesad Bank branches in Isfahan province. New marketing research. 2 (8), 104-87. (In Persian)
 5. Alarcón, E., & Sanchez romero, M. (2015). Arqueología feminista, de las mujeres y del género en la Prehistoria de Andalucía. Revista de Prehistoria de Andalucía, 6, 32-59.
 6. Amado, C. A., Santos, S. P., & Marques, P. M. (2012). Integrating the Data Envelopment Analysis and the Balanced Scorecard approaches for enhanced performance assessment. Omega, 40(3), 390-403.
 7. Asgari, M. (2018). The effect of total quality management functions on quality performance and innovation performance. Standard and Quality Management (8), Fall, 30-37. (In Persian)
 8. Azar, A., Moezz, H. (2014). Measuring Organizational Strategic Alignment: System Dynamics Approach, Industrial Management, 2(6), 218-197. (In Persian) https://www.doi.org/10.22059/imj.2014.50693
 9. Bavarsad, N., Ahmadabadi, B., Biranvand, M. (2017). Development of a structural model for the effect of alignment of marketing strategies on financial performance (Case study: Active manufacturing companies in industrial towns of Ahvaz city). Quarterly Journal of Modern Marketing Research 40-23. (In Persian) https://doi.org/10.22108/nmrj.2017.21449
 10. Cacciolatti, L., Rosli, A., Ruiz-Alba, J. L., & Chang, J. (2020). Strategic alliances and firm performance in startups with a social mission. Journal of Business Research106, 106-117. https://doi.org/1016/j.jbusres.2019.08.047
 11. Chao, C. A., & Chandra, A. (2012). Impact of owner's knowledge of information technology (IT) on strategic alignment and IT adoption in US small firms. Journal of Small Business and Enterprise Development, 19(1), 114-131.
 12. Chari, S., Balabanis, G., Robson, M. J., & Slater, S. (2017). Alignments and misalignments of realized marketing strategies with administrative systems: Performance implications. Industrial Marketing Management63, 129-144. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2016.11.002
 13. Cui, T., Ye, H. J., Teo, H. H., & Li, J. (2015). Information technology and open innovation: A strategic alignment perspective. Information & Management52(3), 348-358. https://doi.org/10.1016/j.im.2014.12.005
 14. Dalavi Esfahani, M., Ghorbani, H., Bagheri Ghale Salimi, M. (2014). Investigating the Impact of Alignment of Marketing Strategies on Supply Chain and Organizational Performance (Case Study: Select Industrial Group, Marketing Management, (23) 9,109-95. (In Persian) https://doi.org/10.22108/nmrj.2017.21449
 15. Duran, C., Cetindere, A., & Şahan, Ö. (2014). An analysis on the relationship between total quality management practices and knowledge management: The case of Eskişehir. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 65-77. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.422
 16. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50. https://doi.org/10.2307/3151312
 17. Forouzandeh Dehkordi, L., Ali Ahmadi, A., Sarlak, M., Moloudian, H. (2015). Identifying the factors and components affecting the alignment of individual goals of employees and the organization in Nahj al-Balagheh. Nahj al-Balaghah Research Quarterly, 3 (9), 75-93.
 18. Gerow, J. E., Grover, V., & Thatcher, J. (2016). Alignment's nomological network: Theory and evaluation. Information & Management, 53(5), 541-553. https://doi.org/10.1016/j.im.2015.12.006
 19. Ghaedemini Harouni, A., Ebrahimzadeh Dastjerdi, R., Sadeghi Deh Cheshmeh, M., Mahrani Barzani, M. (2019). The Impact of Strategic Leadership through Strategic Thinking on Organizational Performance at Sapco. General Management in Management, (2) 10, 1-14. (In Persian)
 20. Hassanzadeh, S., Habibi, T., Saberi, R. (2020). Investigating the mediating role of strategy focus in the impact of organizational maturity on organizational performance. Quarterly Journal of Strategic Management Studies, 11 (41), 1-20. (In Persian)
 21. Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the academy of marketing science, 43(1), 115-135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8
 22. Hosseini, A., Tabibi, M., Hosseini, S. (2016). Investigating the effect of alignment of marketing strategies and supply chain performance on organizational performance in industrial companies producing office furniture in Tehran province. Iranian Wood and Paper Sciences Research, 2 (13), 540-522. (In Persian) https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286853.1399.11.41.10.9
 23. Hosseini, S., Iranban, Seyed Javad. (2006). New Product Development Strategy Approaches and Findings. Management Knowledge Quarterly, 17 (1). (In Persian)
 24. Ilmudeen, A., Bao, Y., & Alharbi, I. M. (2019). How does business-IT strategic alignment dimension impact on organizational performance measures? Journal of Enterprise Information Management.analysis. Journal of Enterprise Information Management32(3), 457-476. https://doi.org/10.1108/JEIM-09-2018-0197
 25. Izadi Yazdanabadi, M., Haqqani, M., Amin, F. (2015). Investigating the effect of alignment of business strategies and human resources on key financial performance indicators and employee satisfaction. Human Resource Management Research, 7 (2), 105-127. (In Persian)
 26. Jamipour, Mona, Assarian, Mohammad, Yazdani, Hamid Reza. (2018). Investigating the effect of business strategic orientation on organizational performance with the mediating role of knowledge management. Business Management 1-14. (In Persian)
 27. Kaplan, M., Hacı, N., Veli, B., Ögut, A., Mehmet, D., & Kaplan, A. (2015). The relationship between organizational learning and financial performance: a study of small-sized businesses in Turkey. Journal of WEI Business and Economics3(2), 17-24.
 28. Khaif Elahi, A., Rezaei Dolatabadi, H. (2006). A model for determining the impact of market orientation on business performance with respect to marketing capabilities in the chemical industry. Management Research in Iran, 10 (1), 131-157. (In Persian) https://doi.org/10.22059/jibm.2018.231985.2575
 29. Kheiri, B., Roshani, A. (2013), Investigating the Mediating Role of Marketing Capabilities in the Relationship between Strategic Orientations and Organizational Performance: A Case Study in Bank Melli Iran. 10(29), 23-45. (In Persian) https://doi.org/10.22080/jtpd.2019.14279.2855
 30. Kiakjouri, D., Berimani, B. (2016). Investigating the alignment of organizational structure with organizational strategy based on strategic reference points in the northern ports of the Islamic Republic of Iran. Maritime Transport Industry, 3 (4), 63-52. (In Persian) https://doi.org/10.22108/nmrj.2018.107552.1466
 31. Kingston, G. (2007). Quality Management System Handbook for Product Development Companies by Vivek Nanda. Journal of Product Innovation Management24(2), 190-190. https://doi.org/10.1201/9781420025309
 32. Kline, P. (2014). An easy guide to factor analysis. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315788135
 33. Ladib, N. B. R., & Lakhal, L. (2015). Alignment between business model and business strategy and contribution to the performance: Empirical evidence from ICT Tunisian venture. The Journal of High Technology Management Research26(2), 168-176. https://doi.org/10.1016/J.HITECH.2015.09.004
 34. Malek Akhlaq, , Ebrahimpour, M., Norouzi Rudpashti, Z. (2016). Study of the effect of market orientation on the market performance of small and medium enterprises mediated by innovation capabilities. Business Strategies, 13 (7), 57-74. (In Persian)

http://dorl.net/dor/20.1001.1.22286977.1396.7.3.3.2

 1. Mafakheri, , Khadijeh, B., Saeidnia, A. (2020). Identify and categorize the challenges of strategic product-centric movement to service-centric in manufacturing companies. Quarterly Journal of Strategic Management Studies, 11 (41), 1-20. (In Persian) JR_STRA-11-41_008
 2. Marinova, D., Ye, J., & Singh, J. (2008). Do frontline mechanisms matter? Impact of quality and productivity orientations on unit revenue, efficiency, and customer satisfaction. Journal of Marketing72(2), 28-45. https://doi.org/10.1509/jmkg.72.2.28
 3. Martinez-Simarro, D., Devece, C., & Llopis-Albert, C. (2015). How information systems strategy moderates the relationship between business strategy and performance. Journal of Business Research68(7), 1592-1594. 1016/j.jbusres.2015.01.057
 4. Marwati Sharifabadi, A., Sadeghi, H., Rezaei Taghiabadi, M. (2014). Provide a theoretical model for aligning production, marketing and business strategies using data-based theorizing method. Business Management Explorations, 6 (11), 85-104. https://dorl.net/dor/20.1001.1.2645386.1393.6.11.4.9
 5. Mirfakhredini, H., Pourhamidi, M. (2017). Investigating the alignment of total quality design strategies (simultaneous design) with business strategies. Production and Operations Management. 1 (4), 128-103. (In Persian)
 6. Möldner, A. K., Garza-Reyes, J. A., & Kumar, V. (2020). Exploring lean manufacturing practices' influence on process innovation performance. Journal of Business Research106, 233-249. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.209.002
 7. Mohammadi Moghadam, Y., Shabani, A., Mansouri Mohammadabadi, S., Mohammadi, K. (2018). Investigating the effect of knowledge management capability on the new product development process. Industrial Technology Development Quarterly, 16 , 23-32. (In Persian) JR_JTDAN-16-31_003
 8. Neely, A. D., Adams, C., & Kennerley, M. (2002). The performance prism: The scorecard for measuring and managing business success. London: Prentice Hall Financial Times.
 9. Nunnally, J.C. (1978) "Psychometric theory", (2nd ed.), New York: McGraw-Hall, Inc. https://doi.org/10.1177/014662169501900308
 10. PirAli, A., Amini, M., Parhizgar, M., Nowruz Mobarakeh, A. (2019). Explain the pattern of factors affecting the implementation of strategy in organizations. Quarterly Journal of Strategic Management Studies 10 (37), 177-200. (In Persian)
 11. Poursadegh, S., & Sakhavati, Y. (2012). Investigating the alignment of organizational strategies with marketing strategies in the top food industry companies in the country. Management­­ Futurology, 1, 1-13. (In Persian)
 12. Rahnavard Ahan, F., Javaheri, S. (2017). The Effect of Alignment of Knowledge Management Strategies and Knowledge Status Styles on Organizational Performanc Journal of Management Improvement, 11 (6), 29-49. (In Persian)
 13. Rezvani, H., Rouhani, A. (2015). Typical pattern of product strategies in small and medium-sized businesses. Business Management Perspective, 14 (23), 179-200. (In Persian)
 14. Rhee, M., & Mehra, S. (2006). Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance: An empirical test in the retail banking industry. Omega34(5), 505-515. http://dx.doi.org/10.1016/j.omega.2005.01.017
 15. Rigoni, E., Lunardi, G., Brodbeck, A., & Macada, C. (2006). Validation of Quantitative Instruments in Information Systems Research–a study of Strategic Alignment Maturity. Business Association of Latin American Studies. Anais (a ser publicado).
 16. Sahoo, S., & Yadav, S. (2018). Total quality management in Indian manufacturing SMEs. Procedia Manufacturing21, 541-548. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.02.155
 17. Sallos, M. P., Garcia-Perez, A., Bedford, D., & Orlando, B. (2019). Strategy and organisational cybersecurity: a knowledge-problem perspective. Journal of Intellectual Capital. https://doi.org/10.1108/JIC-03-2019-0041
 18. Shao, Z. (2019). Interaction effect of strategic leadership behaviors and organizational culture on IS-Business strategic alignment and Enterprise Systems assimilation. International Journal of Information Management, 44, 96-108. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.09.010
 19. Sørensen, H. E. (2009). Why competitors matter for market orientation. European journal of marketing. https://doi.org/10.1108/03090560910947025
 20. Theodosiou, M., Kehagias, J., & Katsikea, E. (2012). Strategic orientations, marketing capabilities and firm performance: An empirical investigation in the context of frontline managers in service organizations. Industrial Marketing Management41(7), 1058-1070. http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2012.01.001
 21. Thevenet, L. H., Salinesi, C., Etien, A., Gam, I., & Lassoued, M. (2006). Experimenting a modeling approach for designing organization's strategies in the context of strategic alignment. In Australian Workshop on Requirements Engineering (AWRE) (p. 1). https://dx.doi.org/10.1016/0378-7206(91)90056-8
 22. Zamani, A., Hosseini Shakib, M., Khamseh, A. (2020). The Impact of Process and Strategy Content on Organizational Agility and Performance: The Mediating Role of Strategic Alignment. Quarterly Journal of Strategic Management Research, 26 (78), 123-148. (In Persian)