ارائه مدل استراتژی‌های کنترل براساس الگوی نتیجه‌ای دو بعدی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

کنترل در سطح استراتژیک، کنترل تمامی عناصر سازمان در سطح ذهنی و مفهومی است. کنترل استراتژیک از دو الگوی فرایندی و نتیجه‌ای به دست می‌آید، در کنترل استراتژیک فرایندی توجه و تمرکز به صحت و درستی فرایند مدیریت استراتژیک است و در کنترل استراتژیک نتیجه‌ای با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک گونه‌ها به دست می‌آیند. از این رو هدف این پژوهش ارائه الگوی نتیجه‌ای دو بعدی استراتژی‌های کنترل برای حفظ پویایی سازمان می‌­باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش مرور نظام‌­مند استفاده شد. ابتدا با جست و جو در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر، تعداد 130 مقاله استخراج و از میان آن‌ها 60 مقاله بر اساس معیارهای مشخص انتخاب گردید. سپس با استفاده از روش استنتاج مضمون، زمینه‌های تحقیقاتی کنترل شامل کنترل استراتژیک، اهرم‌های کنترل و سیستم‌های مدیریت کنترل شناسایی و پس از آن نگاشتی از مفاهیم و موضوعات مرتبط با هر زمینه ترسیم گردید. شناسایی استراتژی‌­های کنترل با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک که با سایر عناصر هماهنگ بوده زیرا هماهنگی هم معیار صحت است و هم باعث هم‌افزایی می‌گردد. نقاط مرجع استراتژیک در این جا میزان تمرکز و کانون توجه تعیین شده و همراه با 16 زیرمقوله و 47 کد (عامل) زیر مجموعه، از جمله یافته‌های اصلی این تحقیق هستند. بر مبنای الگوسازی نتیجه‌ای، از میان استراتژی‌های اولویت­‌دار یکی را انتخاب نموده و به هماهنگی افقی و عمودی مبادرت می‌ورزیم، برای گونه‌شناسی استراتژی‌های کنترل، هر یک از نقاط مرجع استراتژیک (میزان تمرکز و کانون توجه) را به صورت یک طیف در نظر می‌گیریم تا یک ماتریس دو در دو حاصل شود و سپس استراتژی‌های کنترل در این خانه‌ها جای داده می‌شود. با استفاده از این گونه‌­شناسی چهار استراتژی1) استراتژی­‌های کلیدی عملکرد، 2) استراتژی‌­های سودآوری، 3) استراتژی­‌های تحول و 4) استراتژی­‌های ارتباطی که هماهنگ با الگوی نتیجه‌­ای کنترل استراتژیک لورنژ و الگوی اهرم‌­های کنترل استراتژی سایمونز حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of control strategies based on a two-dimensional outcome model

نویسندگان [English]

 • Leila Ghodratabadi 1
 • Mohammadali Shahhoseini 2
 • Seyed Mohammad Arabi 3
1 University of Tehran Kish
2 Faculty of Management University of Tehran
3 Department of Management and accounting - University of Allame Tabataba'I (ATU)
چکیده [English]

 Introduction: Control at the strategic level involves the control of all elements of the organization at the subjective and conceptual level; Strategic control is obtained from two process and result models, in-process strategic control focus is on the accuracy and integrity of strategic management processes. In result, strategic control focus is on strategic reference points of the species. The purpose of this paper is to present a two-dimensional model of control strategies to maintain organizational dynamics.
Methodology: To achieve this goal, 130 articles were extracted from the Systematic Review method and 60 articles were selected based on specific criteria by searching valid databases. Then, using the content inference method, the research areas of control including strategic control, control levers, and control management systems were identified, and then a map of concepts and topics related to each field was drawn.
Results and Discussion: Identifying control strategies using strategic reference points that are in consistent with other elements because alignment is both a measure of accuracy and synergistic. The strategic reference points here are the amount of concentration and attention determined and along with 16 sub-categories and 47 sub-codes (factors) including the main findings of this study.
 Conclusion: Based on the result modeling, we choose one of the priority strategies and engage in horizontal and vertical coordination, for the typology of control strategies, we consider each strategic reference point (concentration and attention) as a spectrum to achieve a two-in-two matrix and then control strategies are embedded in these cells. Using this typology, the four strategies obtained are key performance strategies, profitability strategies, transformation strategies, and communication strategies that align with Lorange's strategic control and Simon’s levers of control.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic control
 • Strategic alignment
 • Strategic reference points
 • Control strategies
 1. Abdelmoneim Mohamed, A., & Jones, T. (2014). Relationship between strategic management accounting techniques and profitability – a proposed model. Measuring Business Excellence, 18(3), 1–22.
 2. Abu‐Tapanjeh, A. M. (2006). An Empirical Study of Firm Structure and Profitability Relationship: The Case of Jordan. Journal of Economic and Administrative Sciences, 22(1), 41–59.
 3. Ahlf, H., Horak, S., Klein, A., & Yoon, S. W. (2019). Demographic homophily, communication and trust in intra-organizational business relationships, Journal of Business & Industrial Marketing, 34(2), 474-487.
 4. Alarussi, A.S., & Alhaderi, S. M. (2018). Factors affecting profitability in Malaysia. Journal of Economic Studies, 45(3), 442–458.
 5. Amrina, E., & Vilsi, A. L. (2014). Interpretive structural model of key performance indicators for sustainable manufacturing evaluation in cement industry. In 2014 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 1111-1115.
 6. Amos, D., Au-Yong, C. P., & Musa, Z. N. (2020). Developing key performance indicators for hospital facilities management services: a developing country perspective. Engineering, Construction and Architectural Management.
 7. Arabi, S. M. Dehghan N.A. (2011), Explain the appropriate methodology in strategic control. Methodology of Sciences and Humanities Journal, 17(66), 7-26.
 8. Arabi, S. M., Fayazi, M. (2009). Coordination of public relashionship with the other elements strategy, Cultural Research Bureau.
 9. Aarabi, S. M. (2009). The comprehensive pattern of strategic control. Supervision & Inspection, 49-68.
 10. Armstrong, M. (2011). Armstrong‘s handbook of strategic human resource management. Kogan Page Publishers.
 11. Band, D. C., & Scanlan, G. (1995). Strategic control through core competencies. Long Range Planning, 28(2), 102-114.
 12. Baird, K., Su, S., Munir, R. (2019). Levers of control, management innovation and organizational performance. Pacific Accounting Review, 31(3): 358-375.
 13. Baylan, E. B. (2018). Developing Strategy Evaluation Method Via Strategic Control System Based Risk Assessment. Journal of International Trade, Logistics and Law, 4(1), 92-100.
 14. Berg, T., & Madsen, D. Ø. (2020). The evolution of a management control package: a retrospective case study. Journal of Applied Accounting Research.
 15. Betz, F. (2018). "Prelims', Strategic Business Models: Idealism and Realism in Strategy." Emerald Group Publishing.
 16. Brereton, P., Kitchenham, B. A. Budgen, D., Turner, M., & Khalil, M. (2007). Lessons from applying the systematic literature review process within the software engineering domain. Journal of Systems and Software, 80(4), 571-583.
 17. Burton, R. M., Obel, B., & Håkonsson, D. D. (2020). Organizational design. Cambridge University Press.
 18. Carlucci, D. (2010). Evaluating and selecting key performance indicators: an ANP-based model. Measuring Business Excellence, 14(2), 66-78.
 19. Carmeli, A., Gelbard, R., & Gefen, D. (2010). The importance of innovation leadership in cultivating strategic fit and enhancing firm performance. The Leadership Quarterly, 21(3), 339–349.
 20. Caruth, D. L., Humphreys, J. H. (2008). Performance appraisal: essential characteristics for strategic control. Measuring Business Excellence, 12(3), 24-32.
 21. Certo, S., & Peter, J. (1990). Strategic management: a focouson process. NY, etc.
 22. Constantinides, P., Henfridsson, O. & Parker, G. (2018), “Digital infrastructure and platforms”, Information Systems Research, 29(2), 381-400.
 23. Cooper, H. M. (2006). Integrating Research, A Guide for Literature review, Translated by M.A. Hamid Rafiee. Cultural Research Bureau, Second Edition.
 24. Crane, A. and Glozer, S. (2016), “Researching corporate social responsibility communication: themes, opportunities and challenges”, Journal of Management Studies, 53(7), 1-30.
 25. Dissemination, C. F. R. A. (2009). Systematic Reviews: CRD's guidance for undertaking reviews in healthcare. York: University of York NHS Centre for Reviews & Dissemination.
 26. Damiani, E., Mulazzani, F., Russo, B., & Succi, G. (2008). SAF: Strategic Alignment Framework for Monitoring Organizations. In International Conference on Business Information Systems, 213-226.
 27. de Waal, A. (2018). Success factors of high performance organization transformations. Measuring Business Excellence, 22(4), 375-390.
 28. Dissanayake, D. (2020). Sustainability key performance indicators and the global reporting initiative: usage and challenges in a developing country context, Meditari Accountancy Research.
 29. Dwied,i A., Madaan, J. (2020). A hybrid approach for modeling the key performance indicators of information facilitated product recovery system, Journal of Modelling in Management.
 30. Fiegener, Mark. K. (2011). Matching Business-Level Strategic Controls to Strategy: Impact on Control System Effectiveness. Journal of Applied Business Research, 10(1).
 31. Floyd, S. W., Zahra, S. A., & Wooldridge, W. (1988). Information technology and financial performance in three strategic groups. In TIMS/ORSA Joint National Meeting.
 32. Gough, D. & Elbourne, D. (2002). Systematic research synthesis to inform policy, practice and democratic debate, Social Policy and Society, 1(3), 225-236.
 33. Guimarães, A.L.d.S. & Nossa, V. (2010), “Working capital, profitability, liquidity and solvency of healthcare insurance companies”, Brazilian Business Review, 7(2), 37-59.
 34. Hozhabri Haghighi, S., Shahhoseini, M. A., Hasangholipor, T., & Mahmodzadeh, E. (2020). Designing a Strategic Control Model in the Manufacturing Holdings of the Electronics Industry. Journal of Management Improvement, 14(3), 1-22.
 35. Hofer, C. W., & Schendel, D. (1978). Strategy formulation: Analytical concepts. St. Paul: West Pub. Co.
 36. Justin Tan, J., & Litsschert, R. J. (1994). Environmental-Strategy Relationship and Its Performance Implications: An Empirical Study of the Chinese Electronics Industry. Strategy Management Journal, 15 (1), 1-20.
 37. Keele, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Technical report, Ver. 2.3 EBSE Technical Report. EBSE.
 38. Khadem, K. N. (2007). Aligning enterprise and information technology strategy: a study of the correlation between strategic alignment and adaptation of enterprise-wide strategy formulation processes. Unpublished Doctoral Dissertation, Capela University.
 39. Khalifa, M., & Khalid, P. (2015). “Developing strategic health care key performance indicators: a case study on a tertiary care hospital”, Procedia Computer Science, 63, 459-466.
 40. Kim, S. and Rader, S. (2010). What they can do versus how much they care: Assessing corporate communication strategies on Fortune 500 web sites, Journal of Communication Management, 14(1), 59-80.
 41. Kumar, V., Jones, E., Venkatesan, R. & Leone, R. P. (2011). Is Market Orientation a Source of Sustainable Competitive Advantage or Simply the Cost of Competing? Journal of Marketing, 75(1), 16–30.
 42. Lawrie, G., Abdullah, N. A., Bragg, C., & Varlet, G. (2016). Multi-level strategic alignment within a complex organization. Journal of Modelling in Management, 11, 889-910.
 43. Lemieux, A. A., Lamouri, S., Pellerin, R. & Tamayo, S. (2015). Development of a leagile transformation methodology for product development. Business Process Management Journal, 21(4), 791-819.
 44. Levy, Y., & Ellis, T. J. (2006). A systems approach to conduct an effective literature review in support of information systems research. Informing Science. International Journal of an Emerging Trans discipline 9(1), 181-212.
 45. Lorange, P., Scott Morton, M. F., & Choshal, S. (2011). Strategic Control, Translated by S.M. Arabi, M. Hakkak, Cultural Research Bureau, Second Edition.
 46. Mallon, M. R. (2017). Getting buy-in: financial stakeholders’ commitment to strategic transformation, Management Research, 15(2), 227-243.
 47. Martyn, P., Sweeney, B., & Curtis, E. (2016). Strategy and control: 25 years of empirical use of Simons’ Levers of Control framework. Journal of Accounting & Organizational Change, 12(3), 281-324.
 48. Molodchik, M., Shakina, E., & Bykova, A. (2012). Intellectual capital transformation evaluating model. Journal of Intellectual Capital, 13(4), 444-461.
 49. Palttala, P. & Vos, M. (2011). Testing a methodology to improve organizational learning about crisis communication by public organizations. Journal of Communication Management, 15(4), 314-331.
 50. Parast, M. M., & Fini, E. E. H. (2010). The effect of productivity and quality on profitability in US airline industry. Managing Service Quality: An International Journal, 20(5), 458–474.
 51. Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (1988). Strategic Management Practice: Riding in Strategic Management. New York: McGraw-Hill.
 52. Pinto, M., Fernandez-Pascual, R., & Sales, D. (2018). Communication of information in the digital age among social sciences students: Uncovering a synthetic indicator of performance. Aslib Journal of Information Management, 70(4), 326-343.
 53. Raddadi, A., Hasangholipor, T., & Shahhosseini M. A. (2014). Modelling the barriers to establishing a strategy control system in business strategies at the national level. Journal of Management Improvement, 8(3), 89-104.
 54. Seifzadeh, P., & Rowe, W. G. (2019). The role of corporate controls and business-level strategy in business unit performance. Journal of Strategy and Management, 12(3), 364-381.
 55. Sim, A. B., Teoh, H. Y. (2011). Relationship between Business Strategy, Environment and Controls: A Three Country Study. Journal of Applied Business Research, 13(4).
 56. Simons, R. (2017). Levers of Control, Translated by S.M. Arabi, R. zarea and S.A. Hashemi, Tehran, culture Research Bureau, First Edition.
 57. Stehnei, M., Irtysheva, I., Khaustova, K., & Boiko, Y. (2017). Modeling of strategic control system in the context of sustainable development of enterprise. Problems and Perspectives in Management, 15(3), 212-223.
 58. Talonpoika, A. M., Kärri, T., Pirttilä, M. & Monto, S. (2016). Defined strategies for financial working capital management. International Journal of Managerial Finance, 12(3), 277-294.
 59. Thomas, M. P., & McElory, M. W. (2016). The MultiCapital scorecard: Rethinking organization performance: Chelsea Green Publishing.
 60. Ulmer, R., Sellnow, T. and Seeger, M. (2007), Effective Crisis Communication. Moving from Crisis to Opportunity, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
 61. Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for
 62. conducting a qualitative descriptive study. Nursing & Health Sciences, 15(3), 398-405.
 63. Venkatraman, N. (1989). The concept of fit in strategy research: Toward verbal and statistical correspondence. Academy of management review, 14(3), 423-444.
 64. Way, S. A., & Johnson, D. E. (2005). Theorizing about the impact of strategic human resource management. Human Resource Management Review, 15, 1–19.
 65. Yilmaz, A. K. (2019). Transformation process risk management to sustainable corporate performance and quality management: developing flowcharts for approved training organization, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 92(2), 201-212.
 66. Ying, , Tookey, J., & Seadon, J. (2018). Measuring the invisible: a key performance indicator for managing construction logistics performance, Benchmarking: An International Journal.
 67. Zerfass, A., & Viertmann, C. (2017), Creating business value through corporate communication: A theory-based framework and its practical application. Journal of Communication Management, 21(1), 68-81.
 68. Zoppelletto, A., Bullini Orlandi, L., & Rossignoli, C. (2020). Adopting a digital transformation strategy to enhance business network commons regeneration: an explorative case study. The TQM Journal, 32(4), 561-585.