عارضه‌پردازی بی‌حسی سازمانی سرمایه‌های انسانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشیار، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 استاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

در سال­های اخیر عارضه‌های سازمانی به دلیل اثرات منفی که بر منابع انسانی و سازمان­‌ها گذاشته‌­اند بیشتر مورد توجه سازمان‌های پیشرو قرار گرفته‌­اند. تا جایی که اجتناب از این عارضه منفی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران سازمان‌ها شده است. اثرات عارضه‌­های منفی بر سرمایه‌های انسانی که مأموریت اصلی سازمان به‌واسطه آن‌ها انجام می‌شود بسیار شدیدتر است. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر شناسایی همه‌جانبه عارضه بی­حسی سازمانی در سرمایه‌­های انسانی مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش ‏اکتشافی با رویکرد داده بنیاد است. جامعه آماری،خبرگان حوزه سازمان و مدیریت در شرکت ملی گاز استان کرمانشاه بودند که به روش نمونه‌گیری گلوله برفی تعداد ۱3 مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری داده‌ها انجام شد. یافته‌ها حاکی از 367 کد باز، 77 کد محوری و 24 کد انتخابی بود که در الگویی شش متغیره شامل عوامل علی، زمینه­ای، مداخله‌­گر، پدیده محوری، راهبردها و پیامدهای عارضه بی­حسی سازمانی سرمایه‌های انسانی در شرکت ملی گاز استان کرمانشاه ارائه ‌شده­‌اند. نتایج شامل شناسایی مهمترین مؤلفه‌های ایجادکننده بی­حسی سازمانی در سرمایه‌های انسانی از قبیل عدم شایسته‌سالاری و بی‌عدالتی در سازمان، اهمیت ندادن مدیر به رشد کارکنان و مسائل اقتصادی و شخصی بودند. علاوه براین، مهمترین تبعات این عارضه منفی از قبیل کاهش بهره‌وری فردی و سازمانی، افزایش تخلف در سازمان، بیزاری و بی‌اهمیتی نسبت به کار و سازمان و نارضایتی فراگیر، شناسایی و راهکارهایی عملی جهت اجتناب و یا مدیریت این عارضه منفی به مدیران شرکت ملی گاز استان کرمانشاه ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Complications of organizational Insentience of human capital

نویسندگان [English]

 • Mohammad amin Aeiny 1
 • Sayed Najmedin Mousavi 2
 • Reza Sepahvand 3
 • Amirhoshang Nazarpouri 2
1 Ph.D. Student, College oF Economics and Administrative Sciences, University of Lorestan, Lorestan, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, ‎Lorestan University, Khorramabad, Iran‏.‏‎ ‎
3 ‎3.‎ Prof., Faculty of Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences ‎Lorestan University, Khorramabad, Iran‏.‏‎ ‎
چکیده [English]

 Introduction: In recent years, organizational complications have received more attention from leading organizations due to the negative effects they have on human resources and organizations. To the extent that avoiding this negative complication has become one of the most important concerns of managers of organizations. The effects of adverse effects on human capital, through which the main mission of the organization is performed, are much more severe. Accordingly, the purpose of this study is to comprehensively identify the complication of organizational anesthesia in human capital based on Grounded Theory.
Methodology: The present research method is applied in terms of purpose and exploratory research method in terms of data foundation approach. The statistical population in the present study included experts in the field of management and organization in the National Gas Company of Kermanshah province who based on criteria such as practical experience of at least 5 years of supervision or management and at least a bachelor's degree in management-related fields, using bullet sampling method. Snowy was selected and finally 13 interviews were conducted until the theoretical saturation of the data was reached. Data collection tools also included semi-structured interviews that after the end of in-depth interviews, the typed text of the interviews was fully entered into the Max QDA 2020 software for the relevant analysis. To ensure the validity of the research, the peer review method and in order to measure the reliability of the concepts, sub-components and identified components, the agreement index between the two coders has been used.
Results and Discussion:  Research findings in accordance with the main research questions that were posed as follows; What are the main factors, staff strategies and consequences of the negative complication of organizational anesthesia in human capital? And how can these factors be presented in the form of a conceptual model? Were presented. Accordingly, the findings showed 367 open codes, 77 central codes and 24 selected codes in the form of a six-variable model including causal factors (with main components: lack of meritocracy in the organization, injustice in the organization, manager's indifference to staff growth and Economic and personal issues), contextual (with main components; personal characteristics, inappropriate system of encouragement and punishment, conflicting goals and disregard for employees' interests and opinions), intervening (with main components; organizational and social culture , Importance and attention to modeling, extra-organizational issues and factors reducing job success), central phenomenon (with the main components; silent underemployment, organizational indifference, organizational indifference and organizational numbness), strategies (with the main components; negative psychological issues In the individual, reducing commitment and participation, reducing the quantity and quality of work and expressing dissatisfaction and protest) and the consequences of the complication of organizational anesthesia of human capital in Kermanshah National Gas Company (with the main components; reducing individual and organizational productivity, increasing Organizational misconduct, dislike and disregard for work and organization, and widespread dissatisfaction) have been reported.
Conclusion: Human capital is the main and growing factor of businesses and unlike physical capital, human capital is a stable input in the process of production and service delivery, whose efficiency and effectiveness is much more stable than other resources of the organization and not paying attention to The pervasive organizational implications of these investments in the long run have high adjustment costs for each business and organization. Accordingly, one of the important and practical results of the present study included identifying the most important components of organizational anesthesia in human capital such as incompetence and injustice in the organization, manager's lack of importance to staff growth and economic and personal issues. These factors, as causal factors, play the most important role in creating organizational anesthesia in human capital, which should be carefully studied by company officials and managers. In addition, the most important consequences of this negative complication in the organization include; Decreased individual and organizational productivity, increased disruption in the organization, dislike and disregard for work and organization, and pervasive dissatisfaction. In fact, one of the most important results of the present study is to identify the consequences of organizational anesthesia in the human capital of the National Gas Company, which has not been studied in other studies and can be said that comprehensive identification of this complication is very reducing and negative The innovations of the present study have provided a comprehensive knowledge of this complication for the awareness of officials, managers and even researchers in the field of human resource management. Finally, practical suggestions were provided to the managers of the National Gas Company of Kermanshah Province to avoid or manage this negative complication.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Complications
 • human capital
 • Organizational Insentience‏
 • National Gas Company of Kermanshah province
 1. Abdollahi Gadlu, R. (2016). The relationship between organizational silence and organizational indifference with organizational procrastination of physical education teachers in Shahindaj and Buchan. Master Thesis, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Urmia University. (In Persian)
 2. Adeyemi, P. A., & Ogunsola, A. J, (2016). The impact of human capital development on economic growth in Nigeria: ARDL approach, IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR- JHSS), 21(3), 01- 07.
 3. Afiouni, f. (2013). Human capitai management: a anw name for HRM? Int. j. learning and intellectual capital, 10(1), 18- 34.
 4. Ahmadi, S. A. A., & Fattahi, M. (2016(. Investigating factors of organization indifference and proper strategies in Iran infrastructural communications International Business Management, 10(6), 968- 973. DOI: 10.3923/ibm.2016.968.973.
 5. Aghaei, M., Rezaghilizadeh, M., & Bagheri, F. (2013) Study of human impact on economic growth in the provinces of Iran, research and planning in higher education, 67, 44-21. (In Persian)
 6. Aguinis, H., & Glavas, A. (2017). On corporate social responsibility, sensemaking, and the search for meaningfulness through work. Journal of Management, 20(10), 1-30.
 7. Akhavan Kharazian, M., & Agha Alikhani, M. (2021). Multilevel analysis of social media strategies with employees' job performance system. Quarterly Journal of Strategic Management Studies, 12(46), 19-36. (In Persian)
 8. Amir Hosseini, Z., Shirafkan, A., & Rajabpour, M. (2020). Predicting academic procrastination based on the ability of time management variables, IQ belief, self-esteem, students, girls, Payame Noor University, Damghan. Knowledge and research in applied psychology. 21(1), 117-128. (In Persian)
 9. Becker, G. S. (2002). The age of human capital. Education in the Twenty- First Century. Retrieved from the World Wide Web http://economics.dlut.edu.cn/uploadfles/
  pdf.
 10. Bereka Negussie, B., & Bayisa, Oliksa, G. (2020). Factors influence nurses’ job motivation at governmental health institutions of Jimma Town, South-west Ethiopia. International Journal of Africa Nursing Sciences journal homepage: www.elsevier.com/locate/ijans. https://doi.org/10.1016/j.ijans.2020.100253.
 11. Berthod, O., & Müller-Seitz, G. (2017). Making sense in pitch darkness: an exploration of the sociomateriality of sensemaking in crises. Journal of Management Inquiry, DOI: 1056492616686425.
 12. Byrd, D., & Meyer, P.J. (2008). The tripping point in leadership: overcoming organizational apathy. Pilot Communications Group, Incorporated.
 13. Danaeefard, H., & babashahi, J. (2021). How does human capital of public sector affect national wellbeing?. Iranian journal of management studies, 14(3), 469-486. Https://www.sid.ir/en/journal/viewpaper.aspx?id=822699
 14. De graaff, M. C., Giebels, E., Meijer, D. J., &Verweij, D. E. (2016). Sensemaking in military critical incidents: the impact of moral intensity. business & society, DOI: 0007650316680996.
 15. Elsharnouby, T. & Elbanna, S. (2020). Change or perish: Examining the role of human capital and dynamic marketing capabilities in the hospitality sector. journal homepage.
 16. Fukuyama, H., Hashimoto, A., Tone, K., & Weber, W. L. (2017). Does human capital or physical capital constrain output in Japanese prefectures? Empir Econ (2018) 54, 379–393. https://doi.org/10.1007/s00181- 016- 1202- 5.
 17. Joseph, A., & Aibieyi, S. (2014). Human capital: definitions, approaches and management dynamics, Journal of Business Administration and Education, 5(1), 55- 78.
 18. Hakak, M., & Mousavinejad, S. H. (2014). Explain the role of organizational silence and happiness in work in reducing employee burnout. Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies, Fourth Year, 1(12), 97-121. (In Persian)
 19. Hassanpour Rudbaraki, M., & Labadi, Z. (2016). The importance of human capital in the third millennium, Psychological Studies and Educational Sciences, 2(7), 45-66. (In Persian)
 20. Helm Ling, S., & Waqfipour, Sh. (2008). Adorno Hegel and tormented consciousness (critique). Translation: Shahriar Waqfipour. Art and Architecture, No. (19), 179-186. (In Persian)
 21. Hossain, U., & Roy, I. (2016). Human capital management: the new competitive approach.  International Journal of Commerce and Management. https://www.researchgate.net/publication/321950483
 22. Ivancevich, J. M., & Javier, J. F. (2005). Administración de recursos humanos. Atlas, S.A.
 23. Khani Shakrab, M. (2019). The effect of organizational indifference and evasion on the control and organizational well-being of education teachers in Garmi city. Master Thesis. Department of Field Management, Public Management - Decision Making and Public Policy, Islamic Azad University, Garmi Branch. (In Persian)
 24. Khamsh aya, A., Shiri, A., & Yassini, A. (2019). Metaphorical reading of the phenomenon of organizational Insentience‏ ‏: Development and validation of a conceptual model. Public Management Perspectives, (2)10, 185-118. (In Persian)
 25. Khamshaya, A. (2018). Understanding the process of organizational Insentience‏ ‏ is a model arising from the data theory of the foundation (Case study: government organizations in Bushehr province). Master Thesis in Public Administration, Transformation Orientation, Ilam University. (In Persian)
 26. Khayami, F. (2018). Investigating the prerequisites and consequences of organizational indifference (Case Study: Kashan Teachers). Master Thesis, Field: Educational Sciences - Management and Educational Planning. Kashan University, Faculty of Humanities. (In Persian)
 27. Khorshidi, Gh. H., Tabarsa, Gh. A., & Khodabakhsh, A. (2011). Strategic architecture of human capital. Quarterly Journal of Strategic Management Studies, 2(7), 15-36. (In Persian)
 28. Lu, X., Lu, X., & Li. (2017). Managing uncertainty in crisis. Exploring the Impact of Institutionalization on Organizational Sensemaking. Springer Press. ISBN 978- 981- 10- 3990- 4.
 29. Maitlis S., & Christianson, M. (2014). Sensemaking in organizations: taking stock and moving forward. The Academy of Management Annals, 8(1), 57–125.
 30. Masoumian, H., Shafiee Poor, D., & Haddadzadeh, M. (2020). Investigating the relationship between perceptual errors and unusual plans of managers with organizational insentience‏ ‏ (Case Study: Abarkooh County Education). Master Thesis, Payame Noor University, Yazd Province, Payame Noor Taft Center. (In Persian)
 31. Morris, S. S., Alvarez, S. A., Barney, J. B., & Molloy, J. C. (2017). Firm- specific human capital investments as a signal of general value: Revisiting assumptions about human capital and how it is managed. Strategic Management Journal, 38(4), 912–919.
 32. Mohammadyari, Z., Sepahvand, R., Vahdaty, H., & Mousavi, S. N. (1397). Presenting a model for measuring organizational laziness in government organizations (Case study: government organizations in Ilam province). Ph.D. Thesis. Department of Public Management, Human Resources, Lorestan University. (In Persian)
 33. Nawaz, T. (2017). Exploring the nexus between human capital, Corporate Governance and Performance: Evidence from Islamic Banks. J Bus Ethics (2019) 157, 567–587. DOI 10.1007/s10551- 017- 3694- 0.
 34. Branda, N., & Joseph, S. (2020). Public management in an Era of the unprecedented: Dominant Institutional Logics as a Barrier to Organizational Sensemaking. Perspectives on Public Management and Governance, 2020, 1–15 doi:10.1093/ppmgov/gvz028.
 35. Ntsiful, A., Ahiakpor, L., Damoah. J. , Sundagar, M., & Wee, G. (2018). Frustration at work, developmental experience, perceived team support and employee performance: evidence from emerging economies. The Pan-African Journal of Business Management, 2(2).
 36. Qom Province Industrial Towns Company “n d”.https://qiccl.com
 37. Russell, D. M., Convertino, G., Kittur, A., Pirolli, P., & Watkins, E. A. (2018). Sensemaking in a Senseless World: 2018 Workshop Abstract. In Extended Abstracts of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (p. W19). ACM.
 38. Sadeghi, M., & Razavi, M. R. (2020). Organizational silence, organizational commitment and creativity: The case of directors of Islamic Azad University of Khorasan Razavi. Available online at ScienceDirect www.sciencedirect.com. https://doi.org/10.1016/j.erap.2020.100557 1162-9088/© 2020 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
 39. Sandberg, J., & Tsoukas, H. (2020). Sensemaking reconsidered: towards a broader understanding through phenomenology. Organization Theory Volume 1: 1–34 © The Author(s) 2020 Article reuse guidelines: sagepub.com/journals- permissions DOI: 10.1177/2631787719879937 journals.sagepub.com/home/ott.
 40. Schildt, H., Mantere, S., & Cornelissen, J. (2019). Power in sensemaking processes. article reuse guidelines: sagepub.com/journals- permissions DOI: 10.1177/0170840619847718. egosnet.org/os.
 41. Sepahvand, R., Arefnejad, M., Fathi Chegni, F., & Sepahvand, M. (2020). The relationship between organizational bullying and organizational silence with the mediating role of psychological contract violation. Knowledge and Research in Applied Psychology in the 21st Year, 2(8), 84-92. (In Persian)
 42. Sepahvand, R., & Shariatnejad, A. (2018). Analysis of human resource planning issues. Tehran Termeh Publications. First Edition. (In Persian)
 43. Sepahvand, R., & Aini, M. A. (2020). The effect of future-oriented talent management on discovering the career path of medical students: Analyzing the mediating role of organizational knowledge architecture (Case study: Kermanshah University of Medical Sciences). Talent Development Quarterly. Second Year, 2, 42-22. (In Persian)
 44. Shoairy, H. R. (2005). Investigating the fundamental critique of sensory perception in the production of meaning. Philosophy and theology, (49 and 46), 131-146. (In Persian)
 45. Shahroui, N. (2019). Investigating the causes and factors causing the phenomenon of organizational Insentience‏ ‏ and strategies to deal with it (Case study: education in Khuzestan province). Master Thesis. Department of Islamic Human Resource Management, Payame Noor University of Isfahan, Payame Noor Center, Natanz. (In Persian)
 46. Suhrawardi (Sheikh Ishraq). (2009). Shahabuddin Yahya bin Habash bin Amirk, Al-Tawihat Al-Luhiyah and Al-Arshiyah, correction and introduction by Najafqoli Habibi; Edition 1, Tehran: Research Institute of Iranian Wisdom and Philosophy, 2009. (in Persian)
 47. Taylor, J. R., & Van Every, E. J. (2010). The situated organization: Case studies in the pragmatics of communication research. Routledge.
 48. Usman, F. K., & Adeyinka, O. B.(2019). Effect of human capital development on economic growth of ecowas member states. Advances in Sciences and Humanities. 5(1), 27- 42. doi: 10.11648/j.ash.20190501.14.
 49. Weick, K. E., Sutcliffe, K. M., & Obstfeld, D. (2005). Organizing and the process of sensemaking. Organization science, 16(4), 409- 421.
 50. Weick, K. E. (2010). Reflections on enacted sensemaking in the Bhopal disaster. Journal of Management Studies, 47(3), 537- 550
 51. Weick, K. E. (1995). Sensemaking in organizations (Vol. 3). Sage.
 52. Weick, K. E. (2012). Organized sensemaking a commentary on processes of interpretive work. Human Relations, 65(1), 141- 153.
 53. Wright, Patrick M.. (2020). Human resource management review. human resource management review journal homepage: www.elsevier.com/locate/hrmr. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2020.100781.
 54. Xu, Y., & Li, A. (2019). The relationship between innovative human capital and interprovincial economic growth based on panel data model and spatial econometrics. Journal of Computational and Applied Mathematics 365 (2020) 112381. https://doi.org/10.1016/j.cam.2019.112381.
 55. Zand Karimi, M., Parvaresh, B., Farahbakhsh, S., Kazemi, M., & Nikpi, I. (2018). Investigating the relationship between credible leadership and organizational indifference with the mediating role of psychological empowerment among teachers. Quarterly Journal of Education, 139, 147-168. (In Persian)