دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، فروردین 1401، صفحه 1-298 
الگوی استراتژیک دوسوتوانی مزیت رقابتی و مشروعیت اجتماعی

صفحه 19-38

10.22034/smsj.2022.147764

شیوا سلامات؛ مهدی حقیقی کفاش؛ شهرام خلیل‌نژاد؛ سیدصالح ترکستانی


مکانیزم‌ّها و راهبردهای تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی

صفحه 165-187

10.22034/smsj.2022.120953

محمدجواد عصارزاده؛ حمید رضا عامل اردستانی؛ حسین ستوده آرانی