الگوی پیشران‌های شایسته‌سالاری در نظام اداریِ مناطق کم‌برخوردار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت - دانشکده علوم انسانی و مدیریت - دانشگاه ولایت - ایرانشهر - سیستان و بلوچستان - ایران

2 گروه علوم اجتماعی - دانشکده علوم انسانی - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان - ایران

3 گروه مدیریت - دانشکده مدیریت و حسابداری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان - ایران

چکیده

شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی، نقش‌محوری و تعیین‌کننده‌ای در فرایند توسعه‌یافتگیِ جوامع دارد. این موضوع در استان سیستان و بلوچستان اهمیت بیشتری  دارد چرا که با وجود ظرفیت‌های توسعه‌ایِ گسترده، به دلیل برخی مؤلفه‌ها، روند توسعه‌یافتگی از شتاب لازم را ندارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری در نظام اداریِ استان تدوین و به گونه‌ای انجام شده است که ضمن شناخت آسیب‌ها، راهکارهای اجرایی در جهت بهبود وضعیت نیز ارائه شود. برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها از روش کیفیِ نظریه داده‌بنیاد استفاده شد که فرایند آن در سه مرحله‌ی کدگذاریِ باز، محوری و انتخابی انجام شده است. پس از 16 مصاحبه با صاحبنظران این حوزه، داده‌های لازم گردآوری و تحلیل شد. بدین صورت که پس از طیِ فرایند مقایسه مستمر داده‌ها و مراحل سه‌گانه‌ی کدگذاری، 128 مفهوم اولیه در قالب 23 مقوله دسته‌بندی شدند. الگوی کیفیِ داده‌بنیاد از نتایج پژوهش  با محوریت «پیشران‌های شایسته‌سالاری در نظام اداریِ سیستان و بلوچستان» ارائه شد. این الگو مشتمل بر شرایط علّی (قابلیت‌های متعدد بالقوه برای توسعه، اهمیت توسعه‌ی استان در توسعه‌ی ملّی، ساختار ویژه‌ی قومی و مذهبی، بالا بودن شاخص فقر و محرومیت، مرزی بودن بخش عمده‌ای از مناطق استان)، پدیده محوری (شایسته‌سالاری در راستای توسعه پایدار)، راهبردها (اداری، سیاسی، اجتماعی)، عوامل مداخله‌گر (فقر آموزشی، نگاه‌های قومی و مذهبی، عوامل محیطی و جغرافیایی، عوامل دولتی و نهادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی)، شرایط زمینه‌ای (عوامل انسانی، عوامل محیطی، عوامل نگرشی) و پیامدها (بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌ها، ارتقای تعامل و هم‌گرایی اجتماعی، بهبود روند توسعه‌ی ملّی، ایجاد امنیت پایدار، ارتقای اعتماد اجتماعی) هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of meritocracy proponents in the administrative system of disadvantaged areas

نویسندگان [English]

 • Abdolbaset Moradzadeh 1
 • Mohammad Osman Hosein bor 2
 • Habibollah Salarzehi 3
1 Department of Social Sciences - Faculty of Humanities - Sistan and Baluchestan University - Zahedan - Iran
2 Department of Social Sciences - Faculty of Humanities - Sistan and Baluchestan University - Zahedan - Iran
3 Department of Management - Faculty of Management and Accounting - Sistan and Baluchestan University - Zahedan - Iran
چکیده [English]

Aim and introduction: Benefiting from specialized, committed, creative and capable human resources has a great role in the sustainable development of today's societies. In the meantime, identifying and employing managers with the mentioned characteristics, as well as being able to apply the correct and dynamic management style, will greatly increase the productivity of organizations. Competent and nurturing systems, by training capable managers, bring development and social well-being to communities. On the other hand, insufficient attention to the issue of meritocracy in the social system is the result of factors that in the cultural field are mainly influenced by the lack of correct modeling, the existence of incorrect intellectual, ideological and ethnic prejudices and disregard for national interests in appointments. This process has more complex dimensions in Sistan and Baluchestan province. Although professional, compassionate, dynamic, conscientious and committed managers are serving in the administrative body of the province, but in the meantime, the existence of managers with traditional, unprofessional and immoral style, have created many obstacles to the development of the province and They continue their harmful and harmful management, beyond imagination, it has caused backwardness, waste of resources and delay in the development process of the province. At the same time, due to the special conditions of the province, the existence of such management styles and perspectives, in the long run, in addition to wasting material resources, will deal a severe blow to social capital and the unity and integrity of the province. Considering the issues and necessities mentioned in connection with the study of the concepts of "professionalism and meritocracy", the present study institutionalizes and examines the mentioned concepts with the approach of sustainable development in Sistan and Baluchestan province. Since in the new research of development management, professionalism in the administrative system has been considered as a basic element, this research aims to discover and explain the existing process of the administrative structure of the province so that it can help to develop and understand this concept. Create a wider than that. Therefore, the main purpose of this study is to investigate the current situation of the administrative structure in Sistan and Baluchestan province and design a model as a driver and basis for managerial competencies to operate in this province. Accordingly, answering the following question is the main purpose of the present study: What are the dimensions, components and features of a model that can explain the drivers and contexts of institutionalization of meritocracy and professionalism in the administrative system of the province?
 
Methodology: Considering that the present study seeks to develop the existing knowledge in the field of "professionalism and meritocracy" in the province, it is a fundamental research in terms of orientation. Because it seeks to extract information through interaction with individuals and understand how they interpret the subject, the philosophy behind this research will be interpretive. Given that the qualitative method is the basis of this research, the data-based theory theory approach will be used to analyze and interpret the data.
According to the purpose of the research, purposeful and selective sampling was considered as the best method for selecting experts and participants in the research. In this regard, in order to obtain the necessary data, experts and specialists in this field were identified and interviewed with them (mainly in person and some by telephone).
 
Findings: The results of the study are presented in the form of a qualitative model of database with the focus on "meritocracy in the administrative system of Sistan and Baluchestan" which includes: causal conditions (multiple potential for development, the importance of development in national development, special ethnic and religious structure, high index poverty and deprivation, borderline bulk of the province's regions), pivotal phenomenon (meritocracy for sustainable development), strategies (administrative, political, social), intervening factors (educational poverty, ethnic and religious views, environmental and geographical factors, government factors And institutional, cultural and social factors), contextual conditions (human, environmental, and attitudinal factors) and outcomes (utilization of capacity, promote interaction and social integration, improve the national development process, establishment of sustainable development, promote social trust).
 
Discussion and Conclusion: Meritocracy is a fundamental principle for development and is not limited to a specific community and region. Especially in areas with the characteristics of Sistan and Baluchestan province, it is unlikely that we will examine the development of successful societies and not see a trace of "professionalism, meritocracy, participation and people-centeredness." But over the past decades, the lack of an administrative system based on professionalism and meritocracy has slowed down the development process in the province. In the following, based on the research findings, some of the most important factors of this issue are mentioned.
According to the findings of this study, the social and cultural structure of the province is one of the causes of the phenomenon of inadequacy in administrative systems. On the other hand, the weakness in the educational foundations, which also has a long history, has dealt a major blow to the process of meritocracy and, consequently, to the development of the province. The existence of ethnic and religious views in a part of the body of the administrative and political system is also one of the main reasons for the lack of professionalism and meritocracy in the administrative system. Sistan and Baluchestan province, as the second largest province in the country, has features and characteristics that double the importance of empowering the administrative system through professionalism and meritocracy. Accordingly, according to the research findings, in this section, strategies for institutionalizing the meritocracy process in the administrative system of the province are presented. Since the suggestions are the result of combining the opinions of experts and specialists in this field in a research-oriented approach, the researchers believe that by considering them by those in charge, positive changes will take place in the administrative, political and social system of the province.

Meritocracy and specialization play a key and decisive role in the developmental process of societies. This issue is more important in Sistan and Baluchestan province because, despite some extensive development capacities, due to some components, the development process is not in the necessary acceleration. Therefore, the present study has been compiled with the aim of designing a model of specialization and meritocracy in the administrative system of the province and has been done in such a way that while recognizing the damages, executive solutions are provided to improve the situation. The qualitative method of grounded theory is used to collect and analyze the data, the process with three stages of open, central and selective coding. After 16 interviews with experts in this field, the necessary data were collected and analyzed. Thus, after a continuous process of comparing the data and the three coding stages, 128 basic concepts were categorized into 23 categories. The results of the study are presented in the form of a qualitative model of database with the focus on "meritocracy in the administrative system of Sistan and Baluchestan" which includes: causal conditions (multiple potential for development, the importance of development in national development, special ethnic and religious structure, high index poverty and deprivation, borderline bulk of the province's regions), pivotal phenomenon (meritocracy for sustainable development), strategies (administrative, political, social), intervening factors (educational poverty, ethnic and religious views, environmental and geographical factors, government factors And institutional, cultural and social factors), contextual conditions (human, environmental, and attitudinal factors) and outcomes (utilization of capacity, promote interaction and social integration, improve the national development process, establishment of sustainable development, promote social trust).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Meritocracy
 • Specialization
 • Development
 • Administration system
 • Low level developed
 1. Bazargan, A. (2008). Introduction to qualitative and mixed research methods, Common Approaches in Behavioral Sciences, Tehran: Didar Publications.
 2. Bell, D. (2000). On meritocracy and equality. The Public Interest. 29-68.
 3. Creswell, J. W. (2005). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (2nd edition).
 4. Danaeifard, H. (2005). Theorizing using inductive approach: conceptualization strategy of data-based theory, daneshvar behavior, 12(11), 70-57.
 5. Fernández, W. D. (2004). Using the glaserian approach in grounded studies of emerging business practices. Electronic Journal of Business Research Methods, 2(2).
 6. Gholipour, R., Seyedjavadin, S.R., & Roozbehan, M. V. (2015). Designing a competency model for university managers based on the Islamic university document, Resource Management in Law Enforcement, 6(2), 1-34.
 7. Glaser Barney, G., & Strauss Anselm, L. (1967). The discovery of grounded theory: the strategies for qualitative research.
 8. Hamidizadeh, Mohammad Reza(2021). Novelty socio- economic development: Oriented knowledge, Tehran: Terneh Pub.
 9. Montazeri, M. (2011). Designing a model to promote public service motivation of managers in Iran, PhD Thesis, Allameh Tabatabai University, Faculty of Management and Accounting.
 10. Moradzadeh, A. (2019). Designing a community-based empowerment model with a capacity building approach in rural areas of Sistan and Baluchestan, PhD thesis in public administration, Sistan and Baluchestan University, Faculty of Management and Accounting.
 11. Nasr I., Nasr, M., & Esfahani, A. (2010). Merit in society management with emphasis on emam Ali's political thoughts, Political Knowledge, 2(2), 160-141.
 12. Skorkova, Z. (2016). Competency models in public sector. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 230, 226-234.
 13. Strauss Anselm, L., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory, 2nd Ed., Sage.
 14. Vathanophas, V., & Thai-ngam, J. (2007). Competency requirements for effective job performance in the Thai Public Sector.Contemporary Management Research, 3(1), 45-70.