طراحی چارچوب آینده‌نگاری توسعه منطقه‌ با محوریت تحولات اجتماعی و فرهنگی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

3 مسئول پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی یزد

چکیده

تحولات اجتماعی و فرهنگی از اهداف اصلی توسعه منطقه‌ای محسوب می­شود. این پژوهش با استفاده از رویکردهای آینده‌پژوهی و همچنین مـدل‌های برنامه‌ریزی که بر اساس سناریو طراحی شده است، به بررسی توسعه‌ اجتماعی و فرهنگی در استان یزد بر پایه سند چشم‌انداز ملی می‌پردازد. در گام اول پژوهش، 33 عامل شناسایی گردید که این عوامل به نوعی بر روند توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی استان یزد اثرگذار بوده‌­اند. پس از انجام مصاحبه­های مختف با خبرگان، اقدام به شناسایی 9 عامل کلیدی از بین 33 عامل بر اساس اسناد بالادستی گردید. در ادامه برای هر یک از عوامل بر اساس سناریوهای مختلف، 18 وضعیت مطلوب و نامطلوب در آینـده‌ی استان مورد شناسایی قرار گرفت. در ادامه با تشکیل ماتریس اثرات متقاطع از طریق نرم­افزار میک­مک و همچنین بهره‌گیری از دانش کارشناسان علوم اجتماعی در ارزیابی میزان تأثیرات وقوع هر یک از وضعیت‌ها بر وقوع یا عدم وقوع وضعیت‌های دیگر در استان، با استفاده از قابلیت‌های نرم‌افزار سناریو ویزارد، 6 سناریوی با سازگاری بـسیار بـالا استخراج شد. نتایج پژوهش نشان از شناسایی 3 عامل، عدالت اجتماعی، سرمایه‌ اجتماعی و کیفیت زندگی به عنوان بازیگران اصلی و مؤثر بر فرایند توسعه‌ اجتماعی و فرهنگی در استان یزد دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت فعلی هر یک از عوامل شناسایی شده در پژهش، چندان مناسب نیست. سناریوهای احتمالی شکل گرفته در این پژوهش، امیدها را برای بهبود وضعیت توسعه در استان بالا می‌­برد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modelling Area of Innovation for University of Tehran to become an entrepreneurial university

نویسندگان [English]

 • Habib Zare Ahmadabadi 1
 • Mohsen Reza Akhundzadeh 2
 • Ali Saffari Darberazi 3
1 Yazd university
2 Master of Industrial Management, Yazd University
3 Head of Research and Technology, Yazd University of Applied Sciences and technology
چکیده [English]

Aim and introduction: The regional development of new conceptual areas in theoretical planning texts aims to create an appropriate framework for achieving life standards, change and improve existing processes in order to satisfy citizens. Regional development can include various concepts such as social, cultural, economic, human development and so on. Social and cultural development as the most important factors in regional development has always considered by researchers. Social development defined as the use of various systems, devices and mechanisms for the improvement and well-being of human life and social reproduction. The purpose of social development is to create and change social processes planned to enhance the well-being of citizens in relation to the dynamic process of economic development. The general purpose of this research is to identify and measure the relationships between variables affecting social and cultural developments with a scenario-based approach. Other objectives of this research; Identify the key factors affecting the process of social and cultural development in Yazd province, explain the favorable and unfavorable futures of social and cultural development in Yazd province and formulate possible scenarios and select the optimal scenario for the development of social and cultural future in Yazd province.
Methodology: The Methodology used in terms of purpose is exploratory, explanatory and descriptive. The Methodology used in terms of purpose is exploratory, explanatory and descriptive because the purpose of this study is to identify and extract key factors, variables and drivers in the development of regions of Yazd province with a focus on social and cultural developments. Since this study refers to explaining the relationships between key factors and variables, it considered explanatory and is a descriptive study considering that it describes the future development of Yazd province with a focus on social and cultural developments.
Findings: In the discussion of identifying the key factors of development of Yazd province in the social and cultural realm by studying upstream documents, 33 basic, intermediate and cross-sectional goals have summarized. Then, according to the mentioned objectives, the key factors of the research identified. These factors studied and analyzed using Mick Mac software to assess the effects and status of each of these variables in the formed system. The total number of relationships formed in this study is 975. Of the 975 relationships identified, 114 were zero-number relationships, indicating that factors did not affect or affected by each other. Based on the analysis of the matrix formed in this study, the indicators of social justice group, social capital and quality of life are among the indicators whose degree of effectiveness is greater than their degree of effectiveness and it should be noted that most indicators of the above groups also have a degree of impact Are systems. What can understood from the situation of the distribution of variables affecting the social and cultural development of Yazd province is the very severe instability of the system. In general, variables have two types of direct and indirect effects. By identifying these variables among the 33 factors studied in this study, 9 main factors were selected as key factors affecting the development of Yazd province. These factors have a direct impact on the upper quartile. All  factors have been repeated with a slight change in their rankings in indirect effects, which seems to be effective in improving the quality of key factors. According to the objectives, 9 factors placed in 3 groups: social justice, social capital and quality of life. These factors used as the main basis of the province's scenario writing in this section. These factors can imagined in different situations in the scene in front of the province's planning to achieve the goals of the vision document and the missions of the province. For this reason, accurate analysis of the conditions ahead and definition of possible situations is the main requirement for developing scenarios. In order to work accurately at this stage, experts were consulted and finally, by summarizing them, 18 situations were defined for three factors.
 
Discussion and Conclusion: Considering that this research has been conducted in Yazd province, 6 completely compatible scenarios were observed, which indicate that a dynamic situation governs the behaviors of social and cultural factors in the province and not all of them should be managed with a single policy. In general, it should be said that the main result of this study indicates that in Yazd province, 3 key factors are the main actors influencing the social and cultural development process. Show, but on the other hand do not consider the occurrence of critical situations far from expected. This research has selected the key and sensitive province factors   and emphasized their macro-roles and tasks in order to achieve the goals of the basic theory. Finally, the realization of social development with components such as improving the quality of life, achieving equality and social justice and strengthening social capital and enhancing human capabilities will be possible if development in other dimensions, including political development, economic development, special development, economic development, Cultural development has happened. According to Iran's experience, development, especially social development, can achieved only by removing the obstacles to development and providing its conditions by the socio-political system. The present research has done on the social and cultural development of Yazd province. Since this issue of development can discussed in all areas, it suggested that they write a script for the future development of other areas using the techniques presented in this research. Also, considering the importance of the results of this research, it is suggested that in future research, strategies and managers' observations in implementing the results of this research be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Innovation
 • Innovation District
 • Entrpreneurial University
 • University of Tehran
 1. Abdoli, A., Mohammadi, J., & Ebrahimi, R. (2012). An analysis of the sense of social security of urban tourists (Case study: Domestic tourists in Isfahan). Journal of Geography and Planning, 18(50), 257-235. (In Persian).
 2. Abdurakhmanova, G., Shayusupova, N., Irmatova, A., & Rustamov, D. (2020). The role of the digital economy in the development of the human capital market. Архив научных исследований, (25).
 3. Afzalan, N., & Muller, B. (2014). The role of social media in green infrastructure planning: A case study of neighborhood participation in park siting. Journal of Urban Technology21(3), 67-83.
 4. Akkoyun, Y., & Erkan, T. E. (2014). Lifelong learning case study from Turkish public sector: business process management in social security operations. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 1154–1159.
 5. Amanatidou, E. (2011). Grand challenges–a new framework for foresight evaluation. EU-SPRI Conference Papers. Manchester, 20–22.
 6. Apostolache, M. A. (2014). Regional development in Romania–from regulations to practice. Procedia Economics and Finance, 8(35), 58–59.
 7. Arcidiacono, C., Procentese, F., & Di Napoli, I. (2007). Youth, community belonging, planning and power. Journal of Community & Applied Social Psychology17(4), 280-295.
 8. Areekul, C., Ratana-Ubol, A., & Kimpee, P. (2015). Model development for strengthening social capital for being a sustainable lifelong learning society. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 1613–1617.
 9. Asan, S. S., & Asan, U. (2007). Qualitative cross-impact analysis with time consideration. Technological Forecasting and Social Change, 74(5), 627–644.
 10. Asgari, A., & Sharapour, M. (2009). Typology of tolerance and its assessment among students of the faculties of social sciences, University of Tehran and Allameh Tabatabai. Cultural Research Quarterly, 2(8), 1-34. (In Persian).
 11. Azad Armaki, T., Mubaraki, M., & Shahbazi, Z. (2012). Investigation and identification of practical indicators of social development (using Delphi technique). Quarterly Journal of Socio-Cultural Development Studies, First Year, First Issue, 7-30. (In Persian).
 12. Babaeifard, A. (2009). Cultural development and social development in Iran. Social Welfare Quarterly, 10(37), 7-56.)In persian).
 13. Bagheri, L. (2013). A Study of Ethics and Citizenship Rights in Society and People's Expectations from the Government (Case Study: Tehran). Fourth Year Bioethics Quarterly, 11, 93-126. (In Persian).
 14. Bootz, J.-P. (2010). Strategic foresight and organizational learning: A survey and critical analysis. Technological Forecasting and Social Change, 77(9), 1588–1594.
 15. Bootz, J.-P., Durance, P., & Monti, R. (2019). Foresight and knowledge management. New developments in theory and practice. Technological Forecasting and Social Change, 140, 80–83.
 16. Bootz, J.-P., Monti, R., Durance, P., Pacini, V., & Chapuy, P. (2019). The links between French school of foresight and organizational learning: An assessment of developments in the last ten years. Technological Forecasting and Social Change, 140, 92–104.
 17. Buehring, J., & Bishop, P. C. (2020). Foresight and design: new support for strategic decision making. She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, 6(3), 408–432.
 18. Carr, M. (2010). Slouching towards dystopia: the new military futurism. Race & Class, 51(3), 13–32.
 19. Causadias, J. M., & Cicchetti, D. (2018). Cultural development and psychopathology. Development and Psychopathology, 30(5), 1549–1555.
 20. Chambers, S. K., Ng, S. K., Baade, P., Aitken, J. F., Hyde, M. K., Wittert, G., & Dunn, J. (2017). Trajectories of quality of life, life satisfaction, and psychological adjustment after prostate cancer. Psychooncology26(10), 1576-1585.
 21. Chou, K. L. (2009). Pre-migration planning and depression among new migrants to Hong Kong: The moderating role of social support. Journal of Affective Disorders114(1-3), 85-93.
 22. Chuluunbaatar, E., Luh, D.-B., & Kung, S.-F. (2014). The role of cluster and social capital in cultural and creative industries development. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 552–557.
 23. Coates, J. F. (1985). Foresight in federal government policy making. Futures Research Quarterly, 1(2), 29–53.
 24. Cuéllar, F., Penaloza, C., & López, A. (2016). Educational robots as promotors of cultural development. 2016 11th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI), 547. IEEE.
 25. Daniels, K., & Bailey, A. (1996). Strategy development processes and participation in decision making: predictors of role stressors and job satisfaction. Discussion paper-sheffield university management school accounting economics business.
 26. David, H., & Duggan, M. G. (2006). The growth in the social security disability rolls: a fiscal crisis unfolding. Journal of Economic perspectives20(3), 71-96.
 27. Döringer, S. (2020). Individual agency and socio‐spatial change in regional development: Conceptualizing governance entrepreneurship. Geography Compass, 14(5), e12486.
 28. Fudge, M., Ogier, E., & Alexander, K. A. (2021). Emerging functions of the wellbeing concept in regional development scholarship: A review. Environmental Science & Policy115, 143-150.
 29. Fukuyama, F. (2002). Social capital and development: The coming agenda. SAIS review22(1), 23-37.
 30. Galvão, A. R., Marques, C. S., Ferreira, J. J., & Braga, V. (2020). Stakeholders’ role in entrepreneurship education and training programmes with impacts on regional development. Journal of Rural Studies74, 169-179.
 31. Galvão, A. R., Mascarenhas, C., Marques, C. S., Braga, V., & Ferreira, M. (2020). Mentoring entrepreneurship in a rural territory–A qualitative exploration of an entrepreneurship program for rural areas. Journal of Rural Studies78, 314-324.
 32. Gholami, M., & Hayati, A. (2013). Investigating the effect of physical identity on social cohesion: a case study; Evin neighborhood of Tehran. Journal of Applied Research in Geographical Sciences, 13(30), 131-150. (In Persian).
 33. Golabi, Fm, &Akhshi, Nazila. (2014). Social participation and social vitality. Applied Sociology, 26(3), 160-139.
 34. Hajamini, M. (2020). Assessment of Employment Status in Fourth and Fifth Economic, Social and Cultural Development Plans. Journal of Economic Research and Policies, 27(92), 7–43.
 35. Heaney, C. A., & Israel, B. A. (2008). Social networks and social support. Health behavior and health education: Theory, research, and practice4, 189-210.
 36. Hejbar al-Sadati, H., & Habibzadeh, M. J. (2013). Social justice and criminal justice; Separation or transplantation. Doctrines of Criminal Law, Razavi University of Islamic Sciences, 8, 25-54. (In Persian).
 37. Ibietan, J., & Ekhosuehi, O. (2013). Trends in development planning in Nigeria: 1962 to 2012. Journal of sustainable development in Africa15(4), 297-311.
 38. Imam Juma Zadeh, S. J., Sadeghi Naqdali, Z., Rahbar Ghazi, M. R & Noee Baghban., S, M. (2013). Investigating the Relationship between Media Consumption and Social Cohesion (Case Study of Tabriz Youth). Quarterly Journal of Socio-Cultural Development Studies, 1(4), 9-31. (In Persian).
 39. Jafari, F., Karami, S., Hatami, A., & Asadzadeh, H. (2020). Spatial analysis of regional development of the country based on social indicators. Town and Country Planning12(1), 1-28.‏
 40. Jahangiri, J., & Equality, I. (2013). Study of effective factors on social security of women: Women aged 15-40 years in Shiraz. Strategic researches on security and social order, second year, consecutive issue 6, second issue, 55-41. (In Persian).
 41. Jiang, J., Luo, L., Xu, P., & Wang, P. (2018). How does social development influence life expectancy? A geographically weighted regression analysis in China. Public Health, 163, 95–104.
 42. Kawachi, I., Subramanian, S. V, & Almeida-Filho, N. (2002). A glossary for health inequalities. Journal of Epidemiology & Community Health, 56(9), 647–652.
 43. Khalid, A. R ., & Mohammadian, F. (2013). Internet use and feeling of social security (Case study of Bahonar University of Kerman). Journal of Cultural and Communication Studies, 4(22), 53-89. (In Persian).
 44. Lazar, S. (2012). Citizenship quality: A new agenda for development?. Journal of Civil Society8(4), 333-350.
 45. Lees, N. (2010). Inequality as an Obstacle to World Political Community and Global Social Justice. SGIR 7th Annual Conference OnInternational Relations, 9–11.
 46. Loveridge, D., & Saritas, O. (2009). Reducing the democratic deficit in institutional foresight programmes: a case for critical systems thinking in nanotechnology. Technological Forecasting and Social Change, 76(9), 1208–1221
 47. Mara, D., Lane, J., Scott, B., & Trouba, D. (2010). Sanitation and health. PLoS Med7(11), e1000363.
 48. Njoh, A. J. (2006). Tradition, culture and development in Africa: Historical lessons for modern development planning. Ashgate Publishing, Ltd.
 49. Osher, D., Cantor, P., Berg, J., Steyer, L., & Rose, T. (2020). Drivers of human development: How relationships and context shape learning and development1. Applied Developmental Science24(1), 6-36.
 50. Pacione, M. (2009). Urban geography: A global perspective. Routledge.
 51. Palmer, R., Richards, G., & Dodd, D. (2007). European cultural capital report. Arnheim: ATLAS.
 52. Pike, A., Rodríguez-Pose, A., & Tomaney, J. (2017). Shifting horizons in local and regional development. Regional Studies, 51(1), 46–57.
 53. Pour, Mohammad Reza., &Valibigi, Mojtaba. (2015). Explaining the interaction of quality of life indicators and regional development in Iran. Scientific-Research Quarterly of the Research Center for the Art of Architecture and Urban Planning, 12(32), 43-52.
 54. Prenda, K. M., & Lachman, M. E. (2001). Planning for the future: a life management strategy for increasing control and life satisfaction in adulthood. Psychology and aging16(2), 206.
 55. Puttnam, R. (2002). The role of social capital in development: An empirical assessment. Cambridge University Press.
 56. Rahayu, M., Rasid, F., & Tannady, H. (2019). The effect of career training and development on job satisfaction and its implications for the organizational commitment of regional secretariat (setda) employees of jambi provincial government. International Review of Management and Marketing9(1), 79.
 57. Rahmani Firoozjah, A., & Sohrabi, S. (2013). Sociological study of the relationship between quality of life and social capital (Case study of Tehran). Quarterly Journal of Socio-Cultural Development Studies, 1(2), 157-175. (In Persian).
 58. Salehi Amiri, S., Azizabadi Farahani, F., & Babashams, A. (2019). Identifying the dimensions and components of cultural development in the National Library of Iran. Social Studies and Research in Iran, 3, 531-514. (In Persian).
 59. Salmenkaita, J.-P., & Salo, A. (2004). Emergent foresight processes: industrial activities in wireless communications. Technological Forecasting and Social Change, 71(9), 897–912.
 60. Sandıkcı, Ö., Peterson, M., Ekici, A., & Simkins, T. (2016). Development and quality of life in Turkey: how globalization, religion, and economic growth influence individual well-being. Journal of Macromarketing, 36(3), 304–320.
 61. Sebestyén, T., & Varga, A. (2019). Knowledge networks in regional development: an agent-based model and its application. Regional Studies, 53(9), 1333–1343.
 62. Shen, H., Teng, F., & Song, J. (2018). Evaluation of spatial balance of China’s regional development. Sustainability, 10(9), 3314.
 63. Szpilko, D. (2016). NCRR-New Foresight Research Method.
 64. Szpilko, D. (2020). Foresight as a Tool for the Planning and Implementation of Visions for Smart City Development. Energies, 13(7), 1782.
 65. Todd, S., & Drolet, J. L. (2020). Community Practice and Social Development in Social Work.
 66. Ugalde-Binda, N., Balbastre-Benavent, F., Canet-Giner, M. T., & Escribá-Carda, N. (2014). The role of intellectual capital and entrepreneurial characteristics as innovation drivers. Innovar24(53), 41-60.
 67. Um, J.-S. (2019). Futurology and Future Prospect of Drone CPS. In Drones as Cyber-Physical Systems (pp. 257–274). Springer.
 68. Unwin, G., & Deb, S. (2014). Caregiver’s Concerns-Quality of Life Scale (CC-QoLS): Development and evaluation of psychometric properties. Research in Developmental Disabilities, 35(10), 2329–2340.
 69. VAghfi, E., & Haghighatian, M. (2013). Investigating the Effect of Cultural Capital (Institutional Dimension) on Environmental Social Behaviors with Sustainable Urban Development Approach (Case Study: Shiraz). Quarterly Journal of Urban Economics and Management, 8, 65-47. (In Persian).
 70. van Beuningen, J., & Schmeets, H. (2013). Social capital in 2009: An index for the Netherlands. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 72, 73–90.
 71. van Dorsser, C., & Taneja, P. (2020). An integrated three-layered foresight framework. Foresight.
 72. Vito, R. (2020). Key variations in organizational culture and leadership influence: A comparison between three children’s mental health and child welfare agencies. Children and Youth Services Review, 108, 104600.
 73. Walker, M., & Fongwa, S. (2017). Universities, employability and human development. Springer.
 74. Walters, T., Chandler, L., & Clark, S. (2019). Towards a framework for measuring local government return on investment in arts and cultural development. Local Government Studies, 45(2), 262–280.
 75. Watson, V., & Odendaal, N. (2013). Changing planning education in Africa: The role of the Association of African Planning Schools. Journal of Planning Education and Research33(1), 96-107.
 76. Webster, A. (2002). Foresight as a tool for the management of knowledge flows. Report for EC STRATA Workshop, Brussels, 22–23.
 77. Yamamura, E. (2011). The role of social trust in reducing long-term truancy and forming human capital in Japan. Economics of Education Review30(2), 380-389.
 78. Yazdkhasti, B., Hajiloo, F., & Alizadeh Aghdam, M.B (2013). Investigating the relationship between ecological cultural capital and the studied ecological footprint: Citizens of Tabriz. Bioethics Quarterly, 3(8), 101-132.
 79. Yoshida, M. (2020). Social development and the environment—a view from solid waste management. In International Development and the Environment (27–43). Springer.
 80. Zajda, J. I., & Zajda, J. I. (2010). Globalization, education and social justice. Springer.
 81. Zali, N. (2019). Regional Foresight Redefining Regional Planning Process from the View of Futures Studies. (In Persian).
 82. Zheng, L., Shepherd, D., & Batuo, M. E. (2021). Variations in the determinants of regional development disparities in rural China. Journal of Rural Studies82, 29-36.