دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، آذر 1394، صفحه 1-286 

پژوهشی

طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های راهبردی مدیران ارشد

صفحه 19-41

بهروز دری؛ سید محمود حسینی؛ منیژه قره‌چه؛ مریم بهرامی‌نسب


سنجش آمادگی تدوین راهبرد استقرار نظام مدیریت دانش سازمان

صفحه 61-79

ابراهیم محمودزاده؛ مهران کشتکار؛ محمد محمدی الموتی


تبیین و اعتباریابی راهبرد توسعه صادرات سنگ کشور ایران

صفحه 81-112

غلامحسین خورشیدی؛ احمد روستا؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ بهرام شکوری


الگوی ترسیم نقشه راهبرد و هدایت راهبرد‌ها

صفحه 113-136

محمدهادی علی احمدی؛ سید مصطفی رضوی؛ حسین صفری


راهکارهای ایجاد تمایز در راهبرد اقیانوس آبی و تأثیر آن بر افزایش فروش

صفحه 203-225

شمس‌الضحی زمانلو؛ میرزا حسن حسینی؛ علی‌اکبر میرزایی


تدوین الگوی توسعۀ صادرات سنگ‌های تزئینی کارشده ایران

صفحه 227-267

احمد روستا؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ سید محمود حسینی؛ اکبر لرپری زنگنه