تبیین و اعتباریابی راهبرد توسعه صادرات سنگ کشور ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این مقاله ارائه الگویی مطلوب برای صادرات سنگ‌های تزئینی به چین است. در ابتدا با استفاده از روش کیفی مصاحبه با 15 نفر از نخبگان صنعت سنگ‌های تزئینی، 64 شاخص مؤثر بر توسعه صادرات در قالب 5 عامل اصلی و 12 عامل فرعی شناسایی شد. با استفاده از روش کمی پیمایشی، پرسشنامه‌ای در جهت سنجش اهمیّت و تأثیر هر یک از عامل‌های کشف‌شده، تنظیم شده و به جامعه آماری به حجم 42 بنگاه صادرکننده داده شد. برای سنجش عملکرد صادراتی این بنگاه‌ها، از داده‌های حقیقی رشد ارزش دلاری و حجم وزنی صادرات و رشد سهم بازار چین طی سال 1390 تا 1392 استفاده شد؛ بنابراین، 42 شرکت صادرکننده مستمر طی این سه سال به چین، انتخاب شده و داده‌های آنها تحلیل شد. مطابق نتایج  قابلیت و شایستگی مدیریت، قابلیت‌های بازاریابی صادراتی، دانش صادراتی، مالکیت معادن و حقوق و عوارض گمرکی به ترتیب بیش‌ترین تا کمترین اهمیّت را در توسعه صادرات سنگ‌های تزئینی به کشور چین داشته‌اند. بر اساس نتایج تحلیل معادلات ساختاری و متغیرهای معنادار قابلیت‌های بازاریابی صادراتی، قابلیت و شایستگی مدیریت، دانش صادراتی، مالکیت معادن و حقوق و عوارض گمرکی به ترتیب بیش‌ترین تا کمترین تأثیر را بر عملکرد صادراتی شرکت‌های مذکور داشته ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation on Development of Iran’s Quarry Products Export Strategy

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Khorshidi
  • Ahmad Rousta
  • Mohammadreza Hamidizadeh
  • Bahram Shakouri
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

     The paper aim is to answer this question we have tried to answer this question that which appropriate pattern should be used in order to develop the export of decorative stone to China. The elected method for achieving this goal is a compound (the connection of data) method, which at first stage used the qualitative method of interviewing 15 key managers of the stone Industry of Iran and resulted in recognition of 64 effective factors on the development of export in the framework of 5 principal and 12 subsidiary factors. Then by utilizing the quantitative measurement method, a questionnaire was designed for the examination of the importance and effects of all the discovered factors, which was handed to the statistical society of exporter agencies including around 42 agencies. We used the real data of Dollar value growth and export tonnage volume and growth of the share of China market between1390 to 1392. Therefore 42 companies, which had continuous export to china during these 3 years, were elected and the information gained from this questionnaire related with the managing directors of the companies, as the legal persons, were analyzed. The results show that the capability and worthiness of management, capabilities of export marketing, export knowledge, quarry ownership and costume duties and rights have the most to least importance in the development of export of decorative stone to china. Also from the results achieved from the the PLS were meaningful and matched with the statistical society and the variables such as the capability of export marketing, capability and worthiness of management, capabilities of export marketing, export knowledge, quarry ownership and costume duties and rights have the most to least effect on the export function of these companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export Development
  • Export Function
  • Decorative Stone
  • China
  • Capabilities of Export Marketing
  • Quarry Ownership
 
1. ابراهیمی، ابوالقاسم؛ جافری، زهرا؛ احمدی، ایوب و نصرالهی وسطی، لیلا (1392). سنجش وضعیت عملکرد صادرات سنگ. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره13، 187-163.
2. آقاجانی، ح.، و فرزادفر.، ر (1392). مدل عملکرد صادراتی با رویکرد قابلیت های رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط صادرکننده مرکبات استان های شمالی ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 29(1)، 24-44.
3. دهدشتی شاهرخ، زهره (1386). عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط؛ فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 53.
4. سازمان تجارت جهانی (2013). وبسایت: https://www.wto.int .    
5. سکاران، ا (1381). روشهای تحقیق در مدیریت، ترجمه: محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی، چاپ دوم.
6. مشبکی، اصغر و خادمی، علی اکبر (1391). نقش برنامه­های توسعه صادرات بر ارتقای عملکرد صادرات بنگاه‌ها، فصلنامه بهبود مدیریت، سال ششم، شماره3، 135-98.
7. ناظمی، ش.، و خانی، د (1389). شناسایی و تحلیل مهمترین عوامل بازدارنده ی اداری- خدماتی صادرات کالاهای غیرنفتی در بنگاه های کوچک و متوسط، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 21(1)، 203-226.
8. یادگاری، سعیده؛ انواری، علی‌اصغر وکرد نائیج، اسداله (1384). بررسی رابطه بین ابعاد مزیت رقابتی و عملکرد صادراتی شرکت‌های ایرانی صادر کننده سنگ‌های تزئینی. پزوهشنامه بازرگانی.
9. Aaby, N., E. & Slater, S. F. (1989). Management Influence on Export Performance: A Review of the Empirical Literature. International Marketing Review, 6 (4), 7-26.
10. Aaker, David A. (1991). Building Brand Equity. New York: The Free Press.
11. Acikdilli, G. (2013) The Effect of Marketing Capabilities and Export Market Orientation on Export Performance,Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Bussines, 5(6), 30-59.
12. Baldauf, A., Cravens, D. W., & Wagner, U. (2000). Examining determinants of export performance in small open economies. Journal of World Business, 35(1), 61-79.
13. Beleska-Spasova, E., Glaister, K. W. & Stride, C. (2012). Resource determinants of strategy and performance: The case of British exporters. Journal of World business, 47(4), 635-647.
14. Bloemer,J., Pluymaekers, M. & Odekerken, A. (2012). Trust and affective commitment as energizing forces for export performance. International Business Review, 22(2) , 363–380.
15. Carneiro, J., da Rocha, A. & da Silva, J. (2007). A Critical Analysis of Measurement Models of Export Performance. BAR, 4(1), 1-19. 
16. Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
17. Day, G. I. (1994). The capabilities of market - driven organizations, Journal of Marketing, Vol 58(4), 37-52.
18. Edwards, L & Alves, P. (2005). South Africa’s Export Performance:Determinants of Export supply. Africa Region Working Paper Series 95.
19. Elahi, M., Khaledi, D. & Karimi, F. (2014). The Influence of Export Mixed Marketing Strategy on Food Industry Export Performance. International Journal of Management and Humanity Sciences, 3(1), 1281-1287.
20. Esra, F & Masaaki, G. (2001). The Effect of Export Assistance Program Usage on Export Performance: A Contingency Explanation. Journal of International Marketing: 9(2), 51-72.
21. Farhikhteh, Sh., Farhikhteh, F., Sajadi, J. & Baharvand, F. (2012). How Lorestans’ stone exporters can play an internationalrole in the world market?, African Journal of Marketing Management, 5(3), 56-67.
22. Godwin Mwesigye, A (2010). Export Market Oriantation, Firm Innovation and Firms Export Performance. Thesis.
23. Griffith, D. A., Yalcinkaya, G. & Calantone, R. J. (2009). Do marketing capabilities consistently mediate effects of firm intangible capital on performance across institutional environments?, Journal of World Business, 45(3), 217-227.
24. Guan, J., & Ma, N. (2003). Innovative capability and export performance of Chinese firms. Technovation23(9), 737-747.
25. Hultman, M., Katsikeas, C. S., & Robson, M. J. (2011). Export promotion strategy and performance: the role of international experience. Journal of International Marketing19(4), 17-39.
26. Katsikeas, C. S., Piercy, N. F., & Ioannidis, C. (1996). Determinants of export performance in a European context. European journal of Marketing30(6), 6-35.
27. Katsikeas, Constantine S., Leonidas C. Leonidou, & Neil A Morgan. (2000). Firm-level Export Performance Assessment: Review, Evaluation, and Development. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(4), 493-511.
28. Keegn, W. J. & Greenm, M. S. (2000). Global marketing. Second edition. Prentice Hall.
29. Kuppusamy,J. & Anantharaman, R. (2012). The Link between Export Performance and Export Development: Does Managements’ Motivation Play a Role?. (2012), Article ID 645053, 11 pages.
30. Leonidou, L. C., Katsikeas, C. S. & Piercy, N. F. (1998). Identifying Managerial Influences on Exporting: Past Research and Future Directions. Journal of International Marketing, 6 (2), 74-102.
31. Leonidou, L. C., Katsikeas, C. S., & Samiee, S. (2002). Marketing strategy determinants of export performance: a meta-analysis.  Journal of Business Research55(1), 51-67.  
32. Ling-Yee, L. (2004). An examination of the foreign market knowledge of exporting firms based in the People's Republic of China: Its determinants and effect on export intensity. Industrial Marketing Management33(7), 561-572.
33. Makrini, H. (2013). Which Managerial Determinant Is Better For An Export Performance of Firms? A Meta-Analysis. international journal of fundamental psychology and social sciences, 3(1), 1-9.
34. Navarro, A., Acedo, F. J., Losada, F., & Ruzo, E. (2011). Integrated model of export activity: Analysis of heterogeneity in managers' orientations and perceptions on strategic marketing management in foreign markets. The Journal of Marketing Theory and Practice19(2), 187-204.
35. Nemkova, E., Souchon, A. L., & Hughes, P. (2012). Export decision-making orientation: an exploratory study. International Marketing Review29(4), 349-378.
36. O'Cass, A., & Julian, C. (2003). Examining firm and environmental influences on export marketing mix strategy and export performance of Australian exporters. European journal of marketing37(3/4), 366-384.
37. Parand, F. (2010). Iranian Stone Export to Ukraine: Problems and Barriers. Petroleum-Gas University of Ploiesti Bulletin, Economic Sciences Series, 62(2), 43-56.
38. Pierre, J. & Hennessy, H. D. (1998). Global marketing strategis. Fourth edition. Houghton mifelin.
39. Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of nations. New York publication، Free Press.
40. Shamsuddoha, A. K., & Ali, M. Y. (2006). Mediated effects of export promotion programs on firm export performance. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics18(2), 93-110.
41. Sharifi,K. ,Karampour, A & Rahrovy,E (2013). An evaluation of the Effect of the Elements of the Resource-Based approach on the Expert Performance based on the focus Competitive Strategy in Non-Metal Mineral Industry. International Journal of Learning & Development, 3(1).
42. Singh, S., & Chugan, P. K. (2013). Clustering as a Tool for Enhancing Export Performance of SMEs: A Study of Brass Manufacturing Units in Jamnagar. International Journal of Trade & Global Business Perspectives© Pezzottaite Journals, Jammu Tawi, India2(2), 421-426.
43. Sousa, C. M., & Bradley, F. (2008). Antecedents of international pricing adaptation and export performance. Journal of world business43(3), 307-320.
44. Stoian, M & Rialp, A Rialp, J. (2011). Export performance under the microscope: A glance through Spanish lenses, International Business Review, 20(2), 117–135.
45. Vahid, M. D., Mirzajani, F. S., Izadi, S., Honarmandyar, M. B., & Negahdary, A. A. (2013). Evaluation of the relationship between competitive advantage and export performance (Case study: Iranian firms exporting biotech products). European Journal of Experimental Biology3(1), 364-370.
46. Wang, X. (2013). The determinants of textile and apparel export performance in Asian countries. MSc thesis, University of Iowa, United State of America.
47. Zou, S., Fang, E., & Zhao, S. (2003). The effect of export marketing capabilities on export performance: an investigation of Chinese exporters. Journal of International Marketing, 11(4), 32-55.