طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های راهبردی مدیران ارشد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 شهید بهشتی

چکیده

هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های راهبردی مدیران ارشد در صنعت پتروشیمی است، شایستگی‌های که در هر چه ‌بهتر انجام دادن فرآیند مدیریت راهبردی به آنان کمک نموده و منجر به تحقق اهداف راهبردی و عملکرد بهتر سازمان می‌شوند. در این پژوهش پس از بررسی ادبیات نظری و تحقیقات پیشین، چارچوب اولیه شایستگی‌ها استخراج و در ادامه مصاحبه‌های عمیق با مدیران ارشد شرکت‌های برتر در این صنعت بودند، صورت پذیرفت و از تحلیل مضمون برای تحلیل مصاحبه‌ها استفاده گردید. شایستگی‌های شناسایی‌شده در پنج بعد دانش، مهارت، تجربه، نگرش ویژگی‌های فردی دسته‌بندی گردیدند و به ‌منظور اعتباریابی یافته‌های حاصل خبرگان دانشگاه و صنعت پتروشیمی توزیع شد. در ادامه از نرم‌افزار smartPLS جهت سنجش مدل و از آزمون فریدمن جهت اولویت‌بندی مؤلفه‌های اصلی و فرعی در هر بعد استفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق شناسایی 54 مؤلفه فرعی و 10 مؤلفه اصلی است که در 5 بعد دانش، مهارت، نگرش، تجربه و ویژگی‌های فردی طبقه‌بندی‌شده و اولویت‌بندی گردیده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Describing a Model for Strategic Competencies of Senior Managers, using Thematic Analysis Method

نویسندگان [English]

  • Behrooz Dorri 1
  • Seyyed Mahmoud Hosseini 2
  • Manijeh Gharacheh 2
  • Maryam Bahraminasab 1
1 Shahid Beheshti University
2 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This research aims to design and describe a model for strategic competencies of senior managers in petrochemical industry, the competencies which assist them to promote their performance in implementing strategic management process and result in realization of strategic goals and better performance of the organization. In this research, having reviewed the studies already done in this field and the literature of the research, a preliminary framework was developed to recognize the management competencies. In the next step in-depth interviews with managing directors of the petrochemical companies which has been selected as superior companies was conducted and “Thematic Analysis” technique has been used to analyze the interviews. The identified competencies were categorized in five dimensions of knowledge, skills, experience, attitude and personal characteristics and in order to examine the reliability of the findings, the results were edited and distributed in the form of questionnaires among the university and petrochemical industry elites. Later, the “smartPLS” software was used for model evaluation and “Friedman Test” was applied to prioritize principal and subsidiary parameters in each dimension. The research resulted in recognition of 54 principal parameters and 10 subsidiary parameters which have been categorized and prioritized in 5 dimensions of knowledge, skills, experience, attitude and personal characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency
  • Strategic Competencies
  • Strategic Management Process
  • Senior Managers
  • Petrochemical Industry
  • Thematic Analysis
 
1. جعفری عابدی، حسن و همکاران (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین، اندیشهمدیریتاستراتژیک، سالپنجم،شمارهدوم، شمارهپیاپی10، 151.
2. رحیم­نیا، فریبرز و هوشیار، وجیهه (1392). ارائه مدل شایستگی مدیران شعب در سیستم بانکی، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 55-68.
3. زاهدی و شیخ (1389). الگوی قابلیت‌های راهبردی مدیران میانی دولتی، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 1(1). 140-95
4. صائمیان، صدیقه و همکاران (1393). تبیین الگوی توسعه شایستگی‌های برند شخصی، فصلنامه مطالعات مدیریت استرتژیک، شماره 17، 112-93.
5. یاوری، وحید؛ زاهدی، شمس سادات (1392). طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی، اندیشه مدیریت استراتژیک، سال هفتم، شماره اول، شماره پیاپی 13، 79.
6. Becker, C. B. (2007). Strategic leader competencies for 21 century. USAWC STRATEGY RESEARCH PROJECT, 22.
7. Boyatzis, R. E. (2008). Competencies in the 21st century. Management Development, 27, 5-12.
8. Boyatzis, R. E. (1982). The competent manager: A model for effective. John Wiley & Sons.
9. Bryson, j. (2004). Strategic Planning for Public and Non-profit Organisations:A Guide to Strengthening and Sustaining Organisational Achievemen
10. Chan, D. C. (2006). Core competencies and performance management in Canadian public libraries. Library management 27(3): 144-153.
11. Chong E. (2008). Managerial competency appraisal: A cross-cultural study of American and East Asian managers, Journal of Business Research, 61, 191–200
12. Dubois, D. D. Rothwell, W. J. Stern, D. J. & Kemp, L. K. (2004). Competency-based human resource management. Palo Alto, CA: Davies-Black Publishing
13. Dulewicz, V. Herbert, P. (1999). Predicting Advancement to Senior Management from Competence and Personality Data: A 7- year Follow up Study, British Journal of anagement, 10, 13-22.
14. Eric, C. (2011). Managerial competencies and career advancement: A comparative study. Journal of Business Research
15. Gay, K. (1995). Competences for International Management, unpublished Mphil Thesis, Henley Management College, Henley–ON–Thames, Brunel University, London
16. Hambrick donald c. (1984). Upper echelonds theory, Great mindes in management, Oxford, ken g smith & michael a hitt, 2005.
17. Hamel, G. & Prahalad, C. K. (1994). Competing for the future. Harvard Business Review, 72(4), 122-128.
18. Hamel, G & Prahalad, C. K. (1990). The core competence of the corporation. Harvard Business Review, 68(3), 79-91.
19. Hay Group. (2003). Using competencies to identify high performers: An overview of the basics [Report]. Available from
20. Hurd, A. R. & Buschbom, T. (2010). Competency development for chief executive officers in YMCAs. Managing Leisure15(1-2), 96-110.
21. Lynn Crawford and Anat H. Nahmias. (2010). Competencies for managing change. International journal of project management, 28 (4), 405-412.
22. Murray-Webster, R. & Hillson, D. (2002). Scaling the PEAKS of Project Management Competency, PMI Europe, The Project Management Festival, Noga Hilton, Cannes. Hosteed by PMI France-Sud practice, Journal of European Industrial Training, 33, 371 – 38
23. Orr, J. E. Sneltjes, C. & Dai, G. (2010). Best practices in developing and implementing competency models
24. sanghi,seema, 2nd ed, (2007). Handbook of competency mapping, understanding, designing and implementing competency models in organizations, sage publication india
25. Schroder, H. M. (1989). Managerial Competence, The Key to Excellence, Kendall and Hunt.
26. Spencer, L. M. (1993). Competence at work, New York, Wileyournal os strategy and management World, 2004.
27. Thompson, James E. (1986). The competence of top team members: A framework for successful performance Journal of Managerial Psychology
28. Tripathi, Kaushiki, Agrawal, Manisha (2014). Competency Based Management in Organizational Context: A Literature Review. Global Joournal of Finance and management, 6(4), 349-356