راهکارهای ایجاد تمایز در راهبرد اقیانوس آبی و تأثیر آن بر افزایش فروش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی نیما

2 دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده

هدف این مقاله بررسی و تعیین راه‌کارهای مؤثر ایجاد تمایز در صنعت تلفن همراه بر اساس راهبرد اقیانوس آبی است. جامعه آماری این پژوهش فروشندگان صرف تلفن همراه در مراکز اصلی فروش تلفن همراه سطح شهر تهران و مشتریان آن‌ها است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه مؤلف ساخته است که از طریق پیمایش تکمیل گردید. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون پارامتری (t) استفاده ‌شده است. مطابق نتایج تحقیق، تأثیر چهار متغیر توجه همزمان به جنبه احساسی و کارکردی، توجه به محصولات و خدمات مکمل، توجه به نقاط اشتراک خواسته‌های مشتریان و توجه به صنایع جایگزین بر افزایش فروش معنادار و در خصوص متغیر پیشتازی در استفاده از فناوری‌های نوین فرض صفر مورد تأیید قرار گرفت. لذا تولیدکنندگان داخلی می‌تواند با توجه به راهکارهای ارائه‌شده میزان فروش خود در بازار داخلی افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies to Differentiate in the Blue Ocean Strategy and its Impact on the Increase in Sales

نویسندگان [English]

  • Shamsozoha Zamanloo 1
  • Mirza Hassan Hosseini 2
  • Aliakbar Mirzaie 3
1 Nima Education Higher Institute
2 Payame Noor University
3 University of Applied Science and Technology
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the most effective ways to create differentiation in the mobile industry is based on Blue Ocean Strategy. The research population includes cellphone sellers in major cellphone selling centers of Tehran and their customers. Research data was collected by means of researcher made questionnaire completed through surveying. To test the hypothesis, parametric test (t) was used. Based on research results effect of four variables of simultaneous consideration of emotional and functional aspects, consideration of complementary products and services, consideration of the common requirements of customers and consideration of the alternative industries on significant increase in sale growth related to variable pioneering the use of new technologies was proved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blue Ocean Strategy
  • Cellular Phone
  • Sales Growth
  • Complementary Products and Services
  • Alternative Industries
  • Emotional Aspects
  • Functional Aspects
 
1. آمار و ارقام فاوا (2013). وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: سازمان فناوری اطلاعات ایران. بازیابی شده از: http://www.itc.ir/Default.aspx?tabid=209
2. باقری، روح­اله (1391). بررسی عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی اقیانوس آبی در سازمان‌های خدمات علمی و پژوهشی، کارشناسی ارشد، دانشگاه امیرکبیر.
3. جلیلی، یاشا افشار (1388). طراحی مدل نظام‌مند ایجاد استراتژی‌های اقیانوس آبی در شرکت مادر تخصصی در راستای افزایش سودآوری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
4. جهانگیری، روزبه (1389). بررسی چگونگی اجرای استراتژی با رویکرد اقیانوس آبی (مطالعه موردی شرکت تولیدی پوشاک مقدم)، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.
5. حمیدی­زاده، محمدرضا؛ حاجی­کریمی، عباسعلی؛ لطیفی، محمدمهدی (1391). تبیین و ارزیابی موقعیت‌یابی استراتژیک بنگاه‌های اقتصادی. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 9، ص 53-35.
6. سرمد، زهره، بازرگان هرندی، عباس، حجازی، الهه (1377). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
7. کیم، دبلیو چان؛ مابورن، رنه (1387). استراتژی اقیانوس آبی، چگونه فضای بازاری بدون مدعی خلق کنیم که در آن رقابت معنایی ندارد. علیرضا پور ممتاز، تهران: آسیا.
8. لباف، حسن؛ زمانی قلعه میر زمانی، سمیه؛ فتحی، سعید (1391). تحلیل محتوای استراتژی‌های تجاری و اثرات آن بر عملکرد سازمان‌ها، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 9، ص 96-77.
9. لشکری، محمد؛ سامی، ابوالفضل؛ ارشادی، زهرا (1393). ارزیابی استراتژی‌های رقابتی و عملکرد سازمانی، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 17، ص 50-39.
10. Čirjevskis, A., Homenko, G., Lačinova, V. (2011). How to implement blue ocean strategy (bos) in b2b sector. Business, management and education, 9(2): 201–215, ISSN 2029-7491 print / ISSN 2029-6169 online.
11. Düsseldorf, Simon and Wubben, E.F.M (2009). Bringing Blue Ocean Strategy to FMCG Markets, 105 - 118. Retrieval from: http://centmapress.ilb.unibonn.de/ojs/index.php/proceedings/article/viewFile/226/205
12. Kang, Shihan. Li, Duanyang (2013). Blue Ocean strategic planning of acupuncture clinics’ business in Copenhagen-adapt “Jiankang Clinic” as a case study. Master Thesis in Economic and Business Administration, Rosklide University.
13. Kim, W.C. and Mauborgne, R. (2004). Blue ocean strategy. Harvard Business Review, October, pp. 76-84.
14. Kim, W.C. and Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy: from theory to practice. California management review, 47(3). 105-121.
15. Kim, W.C. and Mauborgne, R. (2005). Value innovation: a leap into the blue ocean, Journal of Business Strategy, 26 (4), 22-28.
16. Lindic, J, Bavdaz, M. and Kovacic. H (2012). Higher growth through the Blue Ocean Strategy: Implications for economic policy. Research Policy, 41, 928–938. ISI Database: Science Direct (Elsevier)