تبیین و ارزیابی هوشمندی درون‌سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه خلیج فارس

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

 در عصر اطلاعات، ابزارهای کارآمدی مانند سامانه‌های هوشمندی به وجود آمدند. این سامانه‌ها با تحلیل اطلاعات مورد نیاز مدیران جهت تدوین راهبردها و برنامه‌ها، موفقیت سازمان را تضمین می‌کنند. اطلاعات حاصل از عوامل محیط درونی در مقایسه با عوامل محیط بیرونی می‌توانند نقش چشمگیری در این راستا ایفا کنند. بدین منظور، این پژوهش به مفهوم‌سازی هوشمندی از دیدگاه عوامل درون‌سازمانی پرداخته و با ارائه مدلی جدید سهم منابع درونی را به‌عنوان مؤلفه‌های کلیدی هوشمندی آشکار می‌سازد. برای تحقق این هدف، پرسشنامه‌ای طراحی و در اختیار سازمان‌های استفاده‌کننده از سامانه‌های هوشمندی کسب‌وکار قرار گرفت. سپس مدل حاصل از پژوهش با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری آزمون گردید. یافته‌های تحقیق نشان می­دهند که هوشمندی درون‌سازمانی از طریق هوشمندی فرایندهای سازمانی، هوشمندی منابع سازمانی (هوشمندی منابع مالی، انسانی، فیزیکی) و هوشمندی اطلاعاتی اندازه‌گیری می‌شود. سازمان‌های نمونه تحقیق نیز هوشمندی متوسطی در زمینه هوشمندی درونی دارند که توجه مدیران به این نوع هوشمندی و ابعاد تشکیل‌دهندۀ آن به‌خصوص هوشمندی فرایندهای سازمانی می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation and Evaluation of the Organizational Internal Intelligence

نویسندگان [English]

  • Seyed yaghoub Hosseini 1
  • Shahrbanoo Yadollahi 2
1 Assistant Professor, Persian Gulf University
2 Isfahan University
چکیده [English]

     In information age, effective tools called intelligence systems have appeared. These systems guarantee the organizations’ success through the analysis of managers’ required information to formulate the strategies and plans. Compared to external factors, the obtained information from the internal factors plays a significant role in meeting the managers’ needs. This study thus, aims at conceptualizing the intelligence concept from the perspective of the organizational internal factors. Moreover, this study provides a new model for signifying the contribution of internal resources as the key component of intelligence. For this purpose, research questionnaire was distributed among the organizations which used business intelligence systems. Then, the suggested model was tested using structural equation approach. The findings showed that organizational internal intelligence is measured through organizational process intelligence, organizational resource intelligence (financial resource, human resource, and physical resource intelligence) and information intelligence. In addition, the selected organizations showed an average level of internal intelligence which highlights the managers’ concern with this kind of intelligence and it’s constitutes especially organizational process intelligence.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Environment Scanning
  • Information
  • Intelligence
  • Organizational Internal Intelligence
 
1. ابارشی؛ وو حسینی، س. (1391). مدل‌سازی معادلات ساختاری. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
2. حاجی پور، ب؛ و مؤمنی، م. (1388). بازشناسی رویکرد منبع محور نسبت به منابع سازمان و مزیت رقابتی پایدار مورد مطالعه: شرکت تولیدی ساران. اندیشه مدیریت، 3(1)، 77-102.
3. سروش، ع. (1386). هوشمندی کسب‌وکار و موانع مدیریت اطلاعات. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، 4(13), 59-71.
4. مهرگان، م؛ و زالی، م. (1385). در جست وجوی فنون تعیین روایی در پژوهش­های مدیریتی. فرهنگ مدیریت، 4(14), 5-26.
5. میرزایی، خ. (1388). پژوهش، پژوهشگری و پژوهش­نامه نویسی (جلد دوم). تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
6. Aaker, D. A., kumar, V., Day, G. S., & Leone, R. (2009). A Decision Making Perspective on Marketing intelligence. In Marketing Research (10 ed.). United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
7. Bagozzi, R. & Yi, Y. (1988). On the Evaluation of Structural Equation Models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16(1), 74-94.
8. Bali, R. Wickramasinghe, N. & Lehaney, B. (2009). Knowledge Management Primer. New York: Routledge.
9. Booker, Q. Kitchens, F. & Rebman, C. (2008). Examining the Use of Competitive Intelligence in Steffing Municipal Police Departement: An Exploratory Study. Issues in Information Systems, IX(2), 530-537.
10. Casati, F. Dayal, U. Sayal, M. & Shan, M.C. (2002). Business Process Intelligence. HP Laboratories Palo Alto.
11. Castellanos, M. de Medeiros, A. Mendling, J. Weber, B. & Weijters, A. (2009). Business Process Intelligence. IGI Global.
12. Cavalcanti, E. P. (2005). The Relationship between Business Intelligence and Business Success. Journal of Competitive Intelligence and Management, 3(1), 6-15.
13. Chhabra, A. (2011). HR Business Ratios – Review and Categorization. Saarland University, Germany.
14. Chou, D. C. Tripuramallu, H. B. & Chou, A. Y. (2005). BI and ERP integration. Information Management & Computer Security, 13(5), 340-349.
15. Claudiu, C. S. Anderei, P. & Gabriela, P. (2011). Internal Environment Analysis Techniques. Annals of Faculty of Economics, 1(2), 731-736.
16. Ding, L. (2009). Analysis on the competitive intelligence in business management. second international symposium on information science and engineering (pp. 327-330). IEEE.
17. Evgeniou, T. & Cartwright, P. (2005). Barriers to information Management. European Management Journal, 23(3), 293-299.
18. Falletta, S. (2008). HR Intelligence Advancing People Research and Analytics. IHRIM Journal, XII(3), 21-31.
19. Farrell, A. (2010). Insufficient discriminant validity: A comment on Bove, Pervan, Beatty, and Shiu. Journal of Business Research, 63(3), 324-327.
20. FiNTEL. (2009, 9 10). Financial Intelligence: What the Numbers Really Mean. Retrieved 9 15, 2012, from Fintel.com
21. Fleisher, C. & Bensoussan, B. (2007). Business and Competitive Analysis: Effective Application of New and Classic Methods. Upper Saddle River, New Jersey: Financial Times Press.
22. Fornell, C. & Lercker, D. (1981). Evaluating Structural Equation Modela with Unobservable Variables and Measurment Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
23. Frishammar, J. (2002). Characteristics in Information Processing Approaches. International Journal of Information Management, 22, 143-156.
24. Frishamme, J. (2003). Information use in strategic decision making. Management Decision, 41(4), 318-326.
25. Global Intelligence Alliance. (2004). Measuring The Benefits of competitive intelligence. Retrieved 12 10, 2012, from Global Intelligence Alliance: http://www.gcc-consulting.com/GIA+WhitePaper_Measuring[1].pdf
26. Grigori, D. Casati, F. Castellanos, M. Dayal, U. Sayal, M. & Shan, M.C. (2004). Business Process Intelligence. Computers in Industry, 53(3), 321-343.
27. Kline, R. B. (2010). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (Third ed). New York: The Guilford Press.
28. Marchand, D. & Hykes, A. (2007). Leveraging What Your Company Really Knows:A Process View of Strategic Intelligence. In M. Xu, Managing strategic intelligence: techniques and technologies (pp. 1-13). UK: Idea Group Inc: University of Portsmouth.
29. McGonagle, J. & Vella, C. (2002). A case for competitive intelligence. Information Management Journal, 36, 35-40.
30. Miree, C. York, K. & Lombardo, S. (2007). Using Competitive Intelligence Processes to Create Value in the Healthcare Industry. Journal of Competitive Intelligence and Management, 4(1), 112-131.
31. Pirttimäki, V. (2004). The Roles of Internal and External Information in Business Intelligence. Frontiers of E-business Research, 385-396.
32. Rafa, J. (2010). Undervalued Assets – Internal Resources as Key Intelligence Contributors. pharma CI conference. New Jersey.
33. Robbins, S. P. & Coulter, M. (2009). Management (10 ed). Upper Saddle River, N.J: Pearsin Prentice Hall.
34. Rouach, D. & Santi, P. (2001). Competitive Intelligence Adds Value:Five Intelligence Attitudes. European Management Journal, 19, 552-559.
35. Sabrina, B. Laïd, B. & Jean-Luc, M. (2012). Towards an Information Intelligence and knowledge Management Process in the Context of Information Technologies. Journal of Organizational Knowledge Management, 2012, 1-9.
36. SAS. (2012). SAS® Financial Intelligence. Retrieved from SAS Softwar Web site: www.sas.com/solutions/financial/index.html
37. Technavio. (2012). Global Business Intelligence Tools Market 2011-2015. www.technavio.com.
38. Viviers, W. Saayman, A. & Muller, M.L. (2005). Enhancing a competitive intelligence culture in South Africa. International Journal of Social Economics, 32, 576-588.