نقشه ارتقا اثربخشی مدیران با بهره‌گیری از هوش معنوی و اخلاق حرفه‌ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

     با ورود به هزاره سوم و تأکید بر عواملی همچون آگاهی، اندیشه و آزادی، انسان‌گرایی و توجه به نقش نیروی انسانی در سازمان‌ها دیدگاه جهان‌­شناختی و انسان‌شناختی مدیران تغییر یافته است؛ لذا سازمان‌های مختلف به دنبال تربیت انسان‌هایی هستند که بتوانند در جامعه جهانی به‌ دور از تعصب و کوته‌­نظری­ها زندگی کنند و معتقد به اخلاقیات و ارزش‌هایی متعالی باشند. پژوهش حاضر باهدف ترسیم نقشه ارتقا اثربخشی مدیران با بهره‌گیری از هوش معنوی و اخلاق حرفه‌ای در مراکز پایه‌ای آموزشی شهر مشهد در یک نمونه 200 نفری از میان جامعه آماری 1388 نفری با اجرای پرسش‌نامه‌های هوش معنوی کینگ، پرسش‌نامه اخلاق حرفه‌ای و پرسش‌نامه اثربخشی انجام‌ گرفته است. روش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه‌یابی و همبستگی بوده و برای تحلیل سؤالات پژوهشی از تحلیل واریانس، معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده ‌شده است. نتایج به‌دست‌ آمده از پژوهش حاکی از آن است که بین هوش معنوی و اخلاق حرفه‌ای با اثربخشی مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، به‌طوری‌که عامل هوش معنوی تأثیر مثبت 65/0 و معنادار 52/12 با اثربخشی و عامل اخلاق حرفه‌ای تأثیر مثبت 39/0 و معنادار 02/11 با اثربخشی دارد. همچنین یافته‌های حاصل از مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد نیز نشان‌دهنده رابطه مثبت و معنادار میان ابعاد اخلاق حرفه‌ای (فعالیت گروهی، صداقت رفتاری، رفتار حرفه‌ای، مسئولیت حرفه‌ای، تعهد علمی، مسئولیت مالی) و هوش معنوی (تفکر انتقادی، تولید معنای شخصی، توسعه آگاهی و آگاهی) با اثربخشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Improvement Plan of Managers using Spiritual Intelligence and Professional Ethics

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Aminbeidokhti
  • Mahtab Ghorbani
Semnan University
چکیده [English]

As entering into third millennium and emphasizing on some factors such as awareness, mentality and freedom, humanism and more attention on human force in organization, global cognition view and anthropology of managers have changed. So organizations are pursuing individuals without partiality and parochialism and believers of morality and spiritual values. So the aim or this research was to present an" Effective improvement plan of managers using spiritual intelligence and professional ethics". Statistical sample was 200 individuals selected from 1388 statistical population in secondary schools of Mashhad city. Research methodology was descriptive and survey and correlation type. Data collection instruments were king's spiritual intelligence questionnaire, professional ethic questionnaire and effectiveness questionnaire.Data analysis was done using structural equations and confirmatory factor analysis. The results show that there is a positive and significant relationship between spiritual intelligence and professional ethics with managgers effectiveness, as spiritual intelligence factor has been 0.65 with 12.25 significance level as well as professional behavior factor which is 0.39 with 11.02 significiance level. Also results of structural model in standard estimation case shows the positive and significant relationship between professional behavior aspects (group activity, loyalty, professional responsibillity, scientific commitment and financial responsibility) and spiritual intelligence aspects (critical contemplation, self-meaning generation, awareness extension) with effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Intelligence
  • Spirituality
  • Morality
  • Professional Ethics
  • Effectiveness
  • Education
 
1. Bailey, Kenneth D. (1994). Typologies and Taxonomies: An Introduction to Classification Techniques, London: Sage Publications.
2. Boyer, K.K. and Lewis, M.W. (2002). Competitive priorities: investigating the need for trade-offs in operations strategy, Production and Operations Management14(1): 9-20.
3. Bulbul, H., (2011). A taxonomy of manufacturing strategies: A study of the Turkish automotive industry, African Journal of Business Management5(6): 2322-2335
4. Cagliano, R., Acur, N. and Boer, H. (2005). Patterns of change in manufacturing strategy configurations, International Journal of Operations & Production Management25(7): 701-718.
5. Chandler, A. (1962). Strategy & Structure: Chapters in the History of the Industerial Enterprise; Cambridge, MA: MIT Press.
6. Christiansen, T., Berry, W.L., Bruun, P. and Ward, P.T. (2003). A mapping of competitive priorities, manufacturing practices, and operational performance in groups of Danish manufacturing companies, International Journal of Operations & Production, Management, 23(10): 1163-83
7. Dangayach, G.S., Deshmukh, S.G., (2001). Practice of manufacturing strategy: evidence from select Indian automobile companies, int. j. prod. resvol39(11): 2353- 2393.
8. Frohlich MT, Dixon JR (2001). A taxonomy of manufacturing strategies revisited, J. Oper. Manag19(5): 541–558.
9. Grant, N., Cadden, T., McIvor, R., Humphreys, P., (2008). A taxonomy of manufacturing strategies in manufacturing companies in Ireland, Journal of Manufacturing Technology Management24(4): 488-510.
10. Kathuria, R., (2000). Competitive priorities and managerial performance: a taxonomyof small manufacturers”, Journal of Operations Management, 18: 627–641.
11. Kaufman, Allen, Craig H. Wood, and Gregory Theyel (2000). Collaboration and Technology Linkages: A Strategic Supplier Typology, Strategic Management Journal21(6), 649-663.
12. Lawrence.P.R and J.W Lorch (1969). Organization and Environment: Managing Differentiations and Integration. Irwin.
13. Lawshe CH (1975). The quantitative approach to content validity, Personnel Psychology, 28: 563-75
14. Lee, H. L., and Corey Billington, (1995). The Evolution of Supply- Chain-Management Models and Practice at Hewlett-Packar, Interface, 25, 42-63.  
15. Martin-Pena, M.L. and Diaz-Garrido, E. (2008). A taxonomy of manufacturing strategies in Spanish companies, International Journal of Operations & Production Management28(5), 455-477.
16. Marsden, P., & Wright, J. (2010). Handbook of survey research, 2th end. Bingley, UK: EmeraldGroup.
17. Miller, J.G., Roth, A.V., (1994). A taxonomy of manufacturing strategies, Managment. Science, 40(3): 285–304
18. Rebolledo, C., Jobin, M.H., (2013). Manufacturing and supply alignment: Are different manufacturing strategies linked to different purchasing practices?, Int. J. Production Economics 146:219–226
19. Rousseeuw, P. J., (1987). Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis, Journal of Computational and Applied Mathematics, 20, 53-65.
20. Safsten K, Winroth M, Stahre J (2007). The content and process of automation strategies, Int. J. Prod. Econ., 110(1-2): 25–38.
21. Sum, C.C., Low, L.S., Chen, C.S., (2004). A taxonomy of operations strategies of high performing small and medium enterprises in Singapore, International Journal of Operations and Production Management 24 (3), 321–345.
22. Sun S-Y, Hsu S-H, Hwang W-J, (2009). The impact of alignment between supply chain strategy and environmental uncertainty on SCM performance, Supply Chain Manage., 14(3), 201–212.
23. Thompson, J.D. (1967). Organization in Action, New York.MC Graw-Hill
1. Umanath, N.S. (2003). The concept of contingency beyond ‘It depends’: illustrations from IS research stream, Information & Management40(6), 551-62.
24. Venkatraman, N. (1989). The concept of fit in strategy research: toward verbal and statistical correspondence, Academy of Management Review14(3), 423-44.
25. Yezhuang, T., China, H.P.R., Yong, J., (2010). Taxonomy of Manufacturing Strategies  A Worldwide Perspective , Supported by the National Natural Science Foundation of China, The 4th International Conference on Management and Service Science (MASS 2010), Wuhan, China. (EI Indexed).
26. Zhang, Z.D., Sharifi, H., (2007). Towards Theory Building in Agile Manufacturing Strategy—A Taxonomical Approach, IEEE Transactions On Engineering Management54(2): 351-370.
27. Zhao X, Sum CC, Qi Y, Zhang H, Lee TS (2006). A taxonomy of manufacturing strategies in China, J. Oper. Manag., 24(5): 621–636.