سنجش آمادگی تدوین راهبرد استقرار نظام مدیریت دانش سازمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

بهره‌گیری مؤثر از منابع دانشی و پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش، نیازمند تأمین الزامات آن جهت تدوین راهبرد مناسب است. مطالعه حاضر درصدد سنجش میزان آمادگی سازمان جهت استقرار نظام مدیریت دانش است و تلاش دارد تا راهبرد سنجش آمادگی یک مجتمع تحقیقاتی را تدوین نماید. برای این منظور از روش گروه کانونی و با استفاده از ابزار مصاحبه و تکمیل پرسش‌نامه در چارچوب الگوی مفهومی تحقیق، به تدوین راهبردهای مختلف مدیریت دانش شامل برون‌گرای انعطاف‌پذیر؛ برونگرای غیر منعطف؛ درون‌گرای انعطاف‌پذیر؛ و درون‌گرای غیر منعطف، پرداخته‌ شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Strategies of Evaluating Organizational Readness for Knowledge Management Implementation

نویسندگان [English]

  • Ibrahim Mahmoudzadeh 1
  • Mehran Keshtkar 2
  • Mohammad Mohammadi Alamuti 2
1 Supreme National Defence University
2 Supreme National Defence University
چکیده [English]

Effective Utilization of Knowledge Resouces and Knowledge Management System Implementation needs required demands for suitable Strategy developing. This research focuses to assess the organization readness level for Knowledge Management System Implementation. This Tries to Attempt The Readness Evaluation Strategy of a Research Center. In this regard by using mentioned group way, interview and questionaries in this research framework, diffrent Knowledge Managemment Strategy Were Developed and there are included, Flexible Extravertion, Extravertion Regid, Introspection Flexible and Introspection Regid Kinds.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Knowledge Management
  • Knowledge Strategy
  • Research Complex
  • Asian Productivity Organization
 
1. احمدوند، محمدعلی و دیگران (1391). ارائه الگویی فرآیندی – عملیاتی به‌منظور اجرای نظام مدیریت دانش در سازمان‌ها، تهران: فصلنامه راهبردی دفاعی، شماره 36، 105- 140.
2. اخوان، پیمان، کشتکار، مهران (1393). بررسی تأثیر عوامل الگوی سه‌شاخگی بر مدیریت دانش، تهران: فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دوازدهم، شماره 47، 45-70.
3. حبیب پور، کرم، صفری، رضا (1390). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی، تهران: نشر لویه، چاپ چهارم.
4. حمیدی­زاده، محمدرضا (1389). مدیریت دانش و دانایی، ساختار، فرآیند و راهکارها، قم: انتشارات یاقوت.
5. دهقان، نبی‌الله؛ عربی، محسن (1386). گونه­شناسی راهبردهای مدیریت دانش، تهران: فصلنامه دفتر مطالعات و تحقیقات نهاجا، سال اول، شماره یکم، 25-57.
6. دیوید، فرد. آر (1379). مدیریتاستراتژیک، پارسائیان، علی؛ اعرابی، سید محمد، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
7. Davenport, Thomas H. and Prusak, Laurence, (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
8.  McDermott Consulting Firm (2005). Knowledge Strategies, Internet.
9. Miles G., Miles R.E., Perrone, V., Edvinsson, L. (1998). Some conceptual and research barriers to the utilization of knowledge; California ManagementReview, 40 (3). 281-288.
10. Ogiwara, Naoki, (2009). Knowledge Management: Case Studies for Small and Medium Enterprises, Japan, served as the volume editor, Asian Productivity Organization.
11. Sensuse, S.Rohajawati, Depok (2013). Knowledge Management: Workshop APO Framework (Case Study: Ministry of Religious Affairs of Republic Indonesia), International Journal of Computer Science Issues,10(2).
12. Shigeo, Takenaka, (2007). Compendium of Best Practice Case Studies in Asia volume II, Published by the Asian Productivity Organization 1-2-10 Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093.
13. Talisayon, Serafin D. (2008). Knowledge Management in Asia: Experience and Lessons, Report of the APO Survey on the Status of Knowledge Management in Member Countries, Published by the Asian Productivity Organization.
14. Wiig, Karl M. (1999). Knowledge management: An Emerging Discipline Rooted in a Long History, abailable on http://www.krii.com/downloads/km_emerg_discipl.pdf
15. Young, R. (2010). Knowledge Management Tools and Techniques Manual, Published by the Asian Productivity Organization 1-2-10 Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093.
16. Zack, M. H. (1999). Developing Knowledge strategy, California Management Review, 41(3). 125-145.