تأثیر منابع سازمانی و قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

     کسب برتری رقابتی در دنیای متغیر و پرتلاطم امروز از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مدیران سازمان‌ها است که برای غلبه بر آن نظریه‌ها و دیدگاه‌های جدیدی مطرح ‌شده است. قابلیت‌های پویا یکی از دیدگاه‌هایی است که طی حدود یک دهۀ اخیر به‌عنوان مکمل نظریه‌های راهبرد در رویکرد منبع محور ارائه ‌شده است. هدف این تحقیق نگاهی به این مفهوم و تأثیر آن بر منابع سازمانی و عملکرد سازمان است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری مدیر عامل، اعضای هیئت‌ مدیره، مدیران، معاونین و کارشناسان خبره شرکت‌های زیرمجموعۀ صنایع مخابرات ایران بوده است که برای سنجش متغیرهای تحقیق تعداد 66 پرسشنامه میان جامعه آماری توزیع شد. روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با آلفای کرون­باخ تعیین شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش کمترین توان دوم جزئی استفاده‌ شده است و جهت و شدت روابط میان سازه‌های منابع کلیدی و منابع غیرکلیدی، قابلیت‌های پویا و عملکرد در این بنگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش تأثیر منابع سازمانی و قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت و همچنین نقش میانجی‌گری قابلیت‌های پویا را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Organizational Resources and Dynamic Capabilities on Performance of Knowledge base Firms

نویسندگان [English]

  • Marzieh Esmaielzadeh
  • Vahid Khashei
Allameh Tabatabaie University
چکیده [English]

Gain competitive advantage in today's turbulent world of the most important challenges facing managers of organizations and newtheories and approaches for overcoming them are discussed. Dynamic capabilities are one of the views over nearly a decade as a complementary approach to resource-based theory of strategy is presented. The aim of this study was to look at this conceptand its impact on the organization and functioning of the organization. this study is a descriptive survey. The population of the CEO, board members and deputies and experts of Iran's telecommunications subsidiary company, The variables measuring 66 questionnaires were distributed among the target population. Validity using confirmatory factor analysis and reliability was determined using Cronbach's alpha. In order to analyze the data and test hypoTheses using partial least square was used and the direction and intensity of the relationships between structures of key resources and other key resources, dynamic capabilities and performance of the firms studied. The results of This study, The influence of organizational resources and dynamic capabilities on firm performance dynamic capabilities and the role of mediation revealed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Marketing Capabilities
  • Regular Resource
  • Dynamic Learning
  • Dynamic Integration
  • Strategic Partnerships
 
1. حسینیان، سید رضا (1391). توسعۀ قابلیت‌های پویا: زمینه‌ساز فرآیند کارآفرینی راهبردی در مؤسسات کوچک و متوسط، اجلاس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان.
2. خالقی مقدم،حمید؛ برزیده، فرخ (1382). ارتباط میان رویکردهای مختلف در اندازه‌گیری عملکرد مالی شرکت‌ها،مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 2،صفحه 83 تا 106.
3. نقی­زاده، محمد (1391). مدل ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاه‌های بخش ناوبری الکترونیک ایران، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
4. هادی­زاده مقدم، اکرم؛ طبرسا، غلامعلی؛ حمیدیان، محمد (1394). مدیریت دانش مشتری و قابلیت‌های انطباق با محیط، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 21، صفحه 85-108.
5. Barney, J. B. (1991). Firm Resource and Sustained CompeTiTive Advantage, Journal of Management 17, 99-120.
6. Bernroider,W.N & Wong, W.Y. (2014). From dynamic capabilities to ERP enabled business improvements:The mediating effect of the implementation project.International Journal of ProjectManagement, 32, 350–362
7. De toni, A, & Tonchia,S. (2003). strategic Planning and Firms Competencies International Jornal of Operation Management, 23 (9).
8. Eisenhardt, K. M. & Browns, S. L. (1999).Patching: Restitching Business Portfolios in Dynamic MarkeTs. Harvard Business Review, 77(3), 13-20.
9. Grant, R. M. (1996). Prospering in Dynamically-Competitive Environments: Organizational Capability as Knowledge IntegraTion. Organization Science, 7(4), 356-387.
10. Helfat, C. E & PeTeraf M. A. (2003). The Dynamic resource-based view capability Lifecycle. StraTegic ManagemenT Journal, 24,997-1010.
11. Helfat, C. E, FinkelsTein, S, MiThell, W, PeTeraf, M. A, Singh, H, Teece, D. J. & WinTer, S. G. (2007). Dynamic CapabiliTies: UndersTanding Strategic Change in
12. Iris, R. Vikas, A. (2011). E-Learning Technologies: A key To Dynamic CapabiliTies.Computers in Human Behavior 27, 1868–1874.
13. Jiao,H. Alon, Chun K. C. (2013).When should organizational change be implemenTed? the moderaTing effect of environmenTal dynamism beTween dynamiccapabiliTies and new venture performance. Journal of Engineering and Technology Management 30, 188–205
14. Katkalo, V. S. PiTelis,C. N.& Teece, D. J. (2010). Introduction: On The nature and scope of dynamic capabilities. IndusTrial and Corporate Change, Volume 19, (4),1175-1186.
15. Lin, Y. & Wu, L.Y. (2013). Exploring the role of dynamic capabilities in firms performance under the resource- based view framework. Journal of business research.
16. Makkonen, H. Pohjola, M. Olkkonen, R. & Koponen A. (2013). Dynamic capabiliTies and firm performance in a financial crisis.Journal of Business Research 67, 2707–2719.
17. Menon, A. G. (2008). Revisiting Dynamic Capability. IIMB Management Review, 20(1), 22-33.
18. Mody, A. (1993). Learning Through alliances. Journal of Economic Behavior and Organization, 20(2), 151–170.
19. Pavlou, P. O. A. & Sawy, E. L. (2006).Decomposing and Leveraging Dynamic Capabilities. Working Paper. Anderson Graduate School of Management, University of California Riverside.
20. Penrose, E. (1959). The Theory of The Growth of the Firm. New York, Wiley.
21. Ray, G. Barney, J. B. & Muhanna, W. A. (2004). Capabilities, business processes, and competitive advantage: Choosing the dependent variable in empirical tests of The resource-based view. Strategic Management Journal, 25, 23–37.
22. Sadri, G. & Lees, B. (2001). Developing corporate culture as a competitive advantage, Journal of Management Development,20 (10).
23. Teece, D. J (2009). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Oxford University Press, 65.
24. Teece, D. J (1982). Towards an economic Theory of the mulTiproduct firm.Jornal of Economic Behavior and organization, 3, 39-63.
25.WernerfelT, B. (1995). The Resource-Based View of The Firm: Ten Years AfTer.Strategic ManagementJournal, 16(3), 171-174.
26. Wheelen, T. & Hunger, D. (2000). STraTegic Management Business Policy, Prentice Hall,7.
27. Wilden,R. Gudergan,S. & Lings, I. (2013).Dynamic Capabilities and Performance: STraTegy, Structure and Environment. Long Range Planning, 12.
28. Zollo, M. & Winter, S. G. (2002). Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities. Organization Science, 13, 339-351.