تبیین الگوی ارتقاء مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

     سازمان‌ها ضمن آن‌که به حفظ و بقای خود می‌اندیشند باید بتوانند فراتر از نگاه خودمدارانه، به علیت و اصلیت خویش که برگرفته از نقش و جایگاه اجتماعی آن‌ها است به پیامدها و آثار خویش بر جامعه بپردازند و حس تعهد، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های جامعه را با مدنظر قرار دادن اخلاق و ارزش‌های اخلاقی در قالب مدیریت و برنامه‌ریزی جامع و راهبردی خود داشته باشند. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد است با رویکردی کیفی به جست وجوی راهکارهای ارتقاء مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان با تأکید بر کدهای اخلاقی بپردازد. روش فن دلفی کلاسیک تعدیل‌شده برای جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. گروه نمونه نیز با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند. بر اساس یافته‌های پژوهش، اولویت‌های پیشنهادی متخصصان در خصوص داشتن یک سازمان با مسئولیت‌پذیری اجتماعی بالا شامل: افزایش سطح اعتماد سازمانی و سلامت روان‌شناختی کارکنان از طریق رهبری اخلاقی، ایجاد جوسازمانی حمایتگر، تشکیل کمیته اخلاقی به‌منظور صیانت از تعالی سازمانی، حمایت جدی مدیران ارشد از تدوین و اجرای کدهای اخلاقی به‌عنوان راهنمای اصول اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، اطلاع‌رسانی و آموزش کدهای اخلاقی از طریق یک سیستم اطلاعاتی، سنجش سطح ادراکات اخلاقی کارکنان قبل از استخدام، اجرای کدهای اخلاقی بدون اِعمال تبعیض و عدم ورود به حریم خصوصی و شخصی کارکنان و... بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Explanation of Promotion Template for Corporate Social Responsibility

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Madhoushi
  • Abbasali Norouzi
Mazandaran University
چکیده [English]

Organizations as think to its self-preservation and survival must be able beyond its self-oriented perspective, to own origin that is derived from the its social role to address the consequences of their effects to the society and have be commitment, responsibility and responsiveness to the needs and demands of the community with consider ethical and morality values in the form of a comprehensive, strategic planning and management of their own. This research with the aim of the explanation of promotion template forCorporate Social Responsibility is a qualitative study according to Modified Classic Delphi method. The sample group was selected using snowball sampling. Thus that from each participant was asked to introduce managers and employees on the basis of sufficient knowledge and experience in subject of research, with the qualification Master's degree or higher with over fifteen years of experience. Eventually after saturate in the solutions were seventeen in number. Based on research findings, the priorities suggested by experts to have a corporation with high social responsibility are including: increasing level of organizational trust and psychological health of employees through of ethical leadership, Make of supporter organizational environment, establishment of the Ethic Committee in order to preserve organizational excellence, Serious support from senior managers to develop and implement ethical codes as guide of professional ethic and social responsibility principles, Informing and educating the ethic codes through an information system, assess the level of ethical perceptions of employees before employing, Implementation of ethical codes without discrimination and invasion of privacy and personal staff and etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Codes
  • Social Responsibility
  • Professional Ethic
  • Commitment
 
1. امیری، محمد اصغر؛ خامسان، احمد؛ و آیتی، محسن (1390). شرافت علمی در نظام آموزش عالی: مقایسه تطبیقی دانشگاه‌های منتخب آمریکا، بریتانیا و ایران. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره 4: 14-1.
2. بیک زاد، جعفر؛ صادقی، محمد؛ و ابراهیم، پورداوود (1391). تأثیر عوامل سازمانی بر رشد اخلاق حرفه‌ای کارکنان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 7(2)، 9-1.
3. جعفری، محمدتقی (1381). فرهنگ پیرو، فرهنگ پیشرو (چاپ سوم). تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
4. چاوش باشی، فرزانه (1389). درآمدی بر مسئولیت اجتماعی در سطح سازمان. پژوهشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها (2). تهران: معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی/ گروه پژوهشی مدیریت، آموزش و منابع انسانی، مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام. شماره 60: 35-54.
5. زاگال، هکتور؛ و گالیندو، خوزه (1386). داوریاخلاقی؛فلسفهاخلاقچیست؟، (ترجمه حیدری علی احمد). تهران: حکمت، چاپ اول.
6. رسولی، اسحاق. (1389). مسئولیت اجتماعی شرکت‌های صنعتی و تجاری در حفاظت ازمحیط زیست. پژوهشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها (2). تهران: معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی/ گروه پژوهشی مدیریت، آموزش و منابع انسانی، مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام. شماره 60: 98-55.
7. صالحی امیری، سید رضا؛ و مطهری نژاد، سید مجید (1389). مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و ذی نفعان. پژوهشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها (2). تهران: معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی/ گروه پژوهشی مدیریت، آموزش و منابع انسانی، مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام. شماره 60: 124-99.
8. صالح نیا، منیره؛ و الله توکلی، زینب (1388). اخلاق سازمانی با تأکید بر منشور اخلاقی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره 4-3: 78-66.
9. کاووسی، اسماعیل؛ و چاوش باشی، فرزانه (1389). طراحی راهبردهای پایدار در راستای ایجاد مسئولیت اجتماعی. پژوهشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها (2). تهران: معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی/ گروه پژوهشی مدیریت، آموزش و منابع انسانی، مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام. شماره 60: 34-9.
10. فرامرز قراملکی، احد (1385). اخلاقحرفه‌ای. قم: نشر مجنون.
11. گری، پائول (1391). راهنمای مدیران در تصمیم‌گیری درباره سیستم‌های اطلاعاتی، (ترجمه مهرداد مدهوشی). مازندران: انتشارات دانشگاه مازندران.
12. مدهوشی، مهرداد؛ و باروج، سمانه (1391). اهمیت اخلاق کسب‌وکار و مسئولیت اجتماعی در سازمان. اثر ارائه‌شده در نخستین همایش ملی تازه‌های مدیریت دانش، دانشگاه آزاد اسلامی گیلان.
13. مرتضوی، سعید؛ پورآزاد، ناصر؛ امیر رضوی، پگاه؛ و صادقی مقدم، معصومه (1389). بررسی نقش تعدیل گری متغیر اهمیت مسئولیت اجتماعی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی؛ نمونه مورد مطالعه: شرکت‌های صنایع غذایی شهر مشهد. فصلنامه علوم اجتماعی، 7(2)، 217-193.
14. مشبکی، اصغر؛ و خلیلی شجاعی، وهاب (1389). بررسی رابطه فرهنگ ‌سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها. (CSR) جامعه‌شناسی کاربردی، 21(4): 56-37.
15. Abuznaid, S. A. (2009). Business ethics in Islam: the glaring gap in practice. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2(4), 278-288.
16. Barone, M. J., Miyazaki, A. D., & Taylor, K. A. (2000). The Influence of Cause-Related Marketing on Consumer Choice: Does One Good Turn Deserve Another?. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(2), 248-262.
17. Brammer, S., Millington, A., Rayton, B. (2007): The Contribution of Corporate Social Responsibility to Organizational Commitment. Int. Journal of Human Resource Management, 18, 1701-1719.,
18. Campbell, A., Gillett, G., & Jones, G. (2001). Medical ethics: the Geneva Convention Code of Medical Ethics. UK: Oxford University Press.
19. Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences, the Subcommittee on Research Ethics and Scholarly Integrity. (2006). The Statement on Research Ethics and Scholarly Integrity.
20. Carroll, A. B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct. Business & society, 38(3), 268-295.
21. Chu, H., Hwang, G. J. (2008). A Delphi-based approach to developing expert systems with the cooperation of multiple experts. Expert Systems with Applications, 34(4), 2826- 2840.
22. Cornick, P. (2006). Nitric oxide education survey: use of a Delphi survey to produce guidelines for training neonatal nurses to work with inhaled nitric oxide. Journal of Neonatal Nursing, 12(2), 62-68.
23. DeGroot, T., Kiker, D. S., & Cross, T. C. (2000). A Meta-Analysis to Review Organizational Outcomes Related to Charismatic Leadership. Canadian Journal of AdministrativeSciences, 17, 356-371.
24. Denison, D. (2000). Organizational Culture and Corporate Social Responsibility: Can it be a key lever for Driving Organizational Chang? International Institute for Management Development, Denison@imd. Chapter2.
25. Fisher, C. B. (2003). Developing a Code of Ethics for Academics Commentary on ‘Ethics for All: Differences Across Scientific Society Codes’ (Bullock and Panicker). Science and EngineeringEthics, 9(2), 171-179.
26. Fleming, M. (2002). What is safety culture? Rail way safety ever green House. From http://www.google.com \rwf\.
27. Fry, M., Burr, G. (2001). Using the Delphi technique to design a self-reporting triage survey tool. Accident and Emergency Nursing, 9(4), 235-241.
28. Marakas, G., & O'Brien, J. (2012). Introduction to Information Systems (16th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
29. Milne, G. R. (2000). Privacy and Ethical Issues in Database/Interactive Marketing and Public Policy: A Research Framework and Overview of the Special Issue. Journal of Public Policy & Marketing, 19(1), 1-6.
30. Ozar, D., Berg, J., Werhane, p., & Emaruel, L. (2000). Organizational ethics in Health Care: Toward a Model for Ethical Decision Making by Provider Organizations. Institute for Ethics National Working Group Report. American Medical Association.
31. Peterson, D. K. (2004). The Relationship between Perceptions of Corporate Citizenship and Organizational Commitment. Journal of Business & Society, 43(3), 296–319.
32. Powell, C. (2003). The Delphi technique: myths and realities. Journal of Advanced Nursing, 41(4), 376-382.
33. Robins, S., & Coulter, M. (2007). Management (9th ed.), Prentice Hall.
34. Takala, T., & Pallab, P. (2000). Individual, Collective and Social Responsibility of the Firm. Business Ethics: A European Review, 9(2), 109-118.
35. Williams, R. J., & Barrett, J. D. (2000). Corporate Philanthropy, Criminal Activity and Firm Reputation: “is there a Link?. Journal of Business Ethics, 26(4), 341-350.
36. Zairi, M., & Peters, J. (2002). The Impact of Social Responsibility on Business Performance. Managerial Auditing Journal, 17(4), 174-178.