دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، تیر 1401 
پیشایندهای راهبردی شکوفایی کارکنان در سازمان

صفحه 135-148

عباسعلی رستگار؛ سجاد علیکرمی؛ اقبال جباری


توسعه و تبیین کنترل راهبردی در مراکز آموزش عالی

صفحه 201-217

اویس ترابی؛ علیرضا علی اکبری رنانی؛ محمد شیخ غلامی


ارزیابی پویای تأثیر بانکداری الکترونیکی بر توسعه مالی

صفحه 219-246

لیلا ترکی؛ سعید جهانیان؛ نجمه کامیاب؛ ساناز شفیعی


تحلیل پویایی نظام حمایت در ساختار منابع انسانی پارک‌های علم و فناوری ایران

داریوش پورسراجیان؛ محمد سعید تسلیمی؛ علینقی مشایخی؛ علی حاجی غلام سریزدی؛ مژگان سلطانی


مدل پذیرش فناوری‌های نوین مالی و بانکی

حسین خزاعی؛ فرشاد فائزی رازی؛ یونس وکیل الرعایا