مدل‌سازی ساختاری تفسیری مؤلفه‌های کنترل راهبردی در دانشگاه (مورد مطالعه یکی از دانشگاه های استان تهران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع). تهران. ایران

چکیده

دانشگاه ها به‌عنوان پیشران تحولات، نیازمند اعمال کنترل و نظارت بر اقدامات خود هستند تا صحت حرکت آنها در راستای اهداف راهبردی تضمین شود. در همین راستا، مفهوم کنترل راهبردی نقش مؤثری در هدایت دانشگاه ها در مسیر اهداف راهبردی‌شان دارد. هدف از این تحقیق شناسایی مؤلفه‌های کنترل راهبردی در دانشگاه ها، مورد مطالعه یکی از دانشگاه های استان تهران می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی است. خبرگان موردنظر ده نفر از صاحبنظران و خبرگان مرتبط با موضوع است که به‌صورت هدفمند انتخاب شده اند. دراین راستا بعد از مصاحبه با خبرگان و اجماع در مورد عوامل، از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری جهت ساختاردهی و اولویت‌بندی عوامل استفاده‌شده است. جهت تحلیل قدرت نفوذ و وابستگی هر یک از عوامل از نمودار MICMAC استفاده‌شده است. مؤلفه سیاست‌گذاری و مدیریت دارای بالاترین قدرت نفوذ و کمترین میزان وابستگی می‌باشد در سطح بعد ارزش‌ها و فرهنگ‌سازمانی و شبکه‌سازی و تعاملات قراردارند. عوامل سرمایه انسانی، تسهیلات و امکانات و بودجه و مالی در سطح دوم مدل هستند و درنهایت در سطح اول که وابسته ترین عوامل را دارد نظام پژوهش و تولید علم، تبادل و نشر دانش و نظام تربیت و آموزش قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Interpretive structural modeling of strategic control components in the university (case study of one of the universities of Tehran province)

نویسندگان [English]

 • oveis torabi 1
 • alireza aliakbari 2
 • mohammad sheigholami 2
1 Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University. Tehran. ایران
2 Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University. Tehran. ایران
چکیده [English]

Universities, as drivers of change, need to exercise control and oversight over their actions to ensure that they move in line with strategic goals. In this regard, the concept of strategic control has an effective role in guiding universities in the direction of their strategic goals. The purpose of this study is to identify the components of strategic control in universities studied by one of the universities in Tehran province. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-survey method. The experts in question are ten experts and related experts who have been purposefully selected. In this regard, after interviews with experts and consensus on factors, interpretive structural modeling has been used to structure and prioritize factors. MICMAC chart is used to analyze the influence and dependence of each factor. The component of policy-making and management has the highest power of influence and the least degree of dependence. At the next level are values, organizational culture, networking and interactions. The factors of human capital, facilities and facilities and budget and finance are in the second level of the model and finally in the first level which has the most dependent factors are the system of research and production of knowledge, exchange and dissemination of knowledge and the system of education.

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategic management
 • Strategic Control
 • university
 • Interpretive structural modeling
 • تاریخ دریافت: 23 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 19 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 09 مهر 1400