اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی. محققان با رعایت سلامت و اصالت کامل نویسندگی در چهارچوب‌های اخلاق حرفه­‌ای زیر، مقالات علمی - پژوهشی خود را تدوین و ارائه ‌نمایند:

1. عنوان مقاله؛ جدید و برگرفته از محتوای مقاله و متناسب با فرآیند تحولات علمی، پیشینه تحقیق و مطالعه باشد؛

2. محتوای مقاله کاملاً برگرفته از کلیه منابعی است که در متن مقاله به آن­ها اشاره شده است لذا مطالب منتخب را به گونه­‌ای که یکایک آن منابع را مشاهده و مطالعه کرده، استخراج نماید؛

3. فرآیند تحقیق مطالب کاملاً منطبق با رویه­ هایی است که در مقاله ذکر شده باشد؛

4. صحت داده­‌های جمعیت­‌شناختی و داده­‌های تخصصی بر پایه­ فعالیت­ های پژوهشی و مطالعاتی نویسنده یا نویسندگان مقاله قراردارد؛

5. نتیجه­‌گیری و منابع کاملاً مختص این مقاله است و بر مبنای اصول حاکم بر این فصل‌نامه تهیه شده باشد؛

6. مشابه این مقاله قبلاً نباید در نشریه­ دیگری یا حتی به یک زبان خارجی چاپ شده باشد و به طور هم‌زمان برای دیگر فصل‌نامه‌‌ها نیز ارسال نشده باشد؛

7. برگه تعهد اخلاقی فصل‌نامه را امضاء و خود را بر وفاداری آن ملزم شمارد.