درباره نشریه

این فصل‌نامه به استناد پروانه شماره ثبت 1682 / 124 مورخ 24 / 03 / 1388 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجوز شماره 2194 / 11 / 3 مورخ 24 / 12 / 1388 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعتبار علمی - پژوهشی از سوی انجمن مدیریت راهبردی ایران منتشر می‌شود. اولین شماره نشریه با رتبه علمی-پژوهشی بهار 89 (Spring 2010) است که تاکنون بطور منظم در طی این چندسال نشر یافته است. این نشریه از ابتدا با حمایت مالی و خدمات اداری دانشگاه شهیدبهشتی مطابق قرارداد منعقده انجمن مدیریت راهبردی ایران با معاونت پژوهشی دانشگاه شهیدبهشتی نشر می‌یافت. از سال 1395 تا سال 1397 تحت همان حمایت‌ها به کمک دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدیهشتی نشر یافته است. انجمن مدیریت راهبردی ایران در سال 1397 با خرید و نصب سامانۀ وب‌سایت سینا‌وب، مجله را بر اساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشر می‌دهد. اعتبار کنونی نشریه مطابق اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، «ب» است.

 

عنوان نشریه: مطالعات مدیریت راهبردی

نوع نشریه: فصل‌نامه علمی

صاحب امتیاز: انجمن مدیریت راهبردی ایران

شاپا الکترونیکی:6744-2676

شاپا چاپی:6853-2228

مدیر مسئول: دکتر محمدرضا آیت‌اللهی

سردبیر: دکتر محمّدرضا حمیدی‌زاده  

مدیر اجرائی: علی بهر‌ه‌مندپور

ویراستاران: دکترمهران بادین‌دهش، دکتر آرمان احمدی‌زاد و شیما جُنگ

مشاوران علمی: دکترمهران بادین‌دهش و دکترآرمان احمدی‌زاد

آدرس: دانشگاه شهیدبهشتی، اوین، بلوار دانشجو دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، کد پستی: 1983969411

پست الکترونیک: smsjournalas@gmail.com