درباره نشریه

این فصلنامه به استناد پروانه شماره ثبت 1682 / 124 مورخ 24 / 03 / 1388 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجوز شماره 2194 / 11 / 3 مورخ 24 / 12 / 1388 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعتبار علمی - پژوهشی و نیز با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و انجمن مدیریت راهبردی ایران منتشر می‌شود. اولین شماره نشریه با رتبه علمی-پژوهشی بهار 89 (Spring 2010) است که تاکنون مستمرا در طی این چندسال نشر یافته است.