تعداد مقالات 352
 تعداد نویسندگان  797
 نسبت مشاهده بر مقاله  55.37
نسبت دریافت بر مقاله 81.64

حوزه‌های نشر فصل‌نامه

 • تدوین ایده‌ها و نظریه‌های راهبردی با آموزه‌های پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  تدوین و توسعه مدل‌ها و الگوهای راهبردی در قلمروهای فعالیتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  تدوین و توسعه ساختار، سازوکارها و فرایندهای راهبردی در قلمروهای فعالیتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  طراحی و تدوین انواع، سطوح، سلسله مراتب و کارکردهای مدیریت راهبردی برای بنگاه‌ها و نهادهای بخش خصوصی و عمومی در حوزه‌‌های درون و برون محیطی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی؛
 •  تدوین و توسعه راهبردهای اجرایی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  تدوین و توسعه برنامه‌ها، سیاست‌ها، راهبردها، سازوکارها و فرایندهای نظارت، ارزیابی و کنترل مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی.

 

 

درباره نشریه مطالعات مدیریت راهبردی

 • نوع اعتبار                                                                 علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                                                              فصل‌نامه
 • سیاست انتشار                                                           دسترسی آزاد به متن کامل مقالات
 • زبان                                                                        فارسی (به همراه چکیده انگلیسی)
 • نوع انتشار                                                                الکترونیکی
 • نوع داوری                                                                دوسو ناشناس، داوری همتایان
 • استفاده از مشابهت‌یاب قبل از ارسال به داوری                  دارد
شماره جاری: دوره 10، شماره 39، پاییز 1398 

علمی - پژوهشی

1. منابع رشد بهره‌وری، عوامل مؤثر و رقابت در بازار جذب سپرده بانک‌های تجاری ایران

صفحه 1-20

شکراله خواجوی؛ علی غیوری مقدم؛ زعیمه نعمت الهی


2. بررسی نقش رهبری تحول‌آفرین و تفکر استراتژیک بر توسعه محصولات جدید

صفحه 1-20

غلامرضا سلیمی؛ داریوش طهماسبی آقبلاغی؛ امیر حسین فرمهینی فراهانی


3. طراحی و اعتباریابی مدل اجرای استراتژی در بانک های تجاری ایران

صفحه 1-20

مهدی حقیقی کفاش؛ محسن جلالی؛ مهدی ابراهیمی؛ وحید خاشعی


مستخرج از پایان نامه

4. الگویابی ارزش آفرینی برند در برند گرایی با تاکید بر کیفیت خدمات

صفحه 1-20

سید محمد میرجوادی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ احسان َعابدی


علمی - پژوهشی

5. طراحی الگوی شاخص‌های راهبردی کیفیت آموزش مراکز علمی کاربردی

صفحه 1-20

ناصر شکری؛ عادل صلواتی؛ رفیق حسنی


8. راهبردهایی برای توسعه علوم و فناوری‌های پزشکی بازساختی در ایران

صفحه 1-20

حسام کرامتی؛ مسعود حسنی؛ حنیف کازرونی؛ حسین حسن پور؛ حسین محمدخانی غیاثوند


ابر واژگان