تعداد مقالات 385
 تعداد نویسندگان  873
 نسبت مشاهده بر مقاله  85.06
نسبت دریافت بر مقاله 131.52

حوزه‌های نشر فصل‌نامه

 • تدوین ایده‌ها و نظریه‌های راهبردی با آموزه‌های پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  تدوین و توسعه مدل‌ها و الگوهای راهبردی در قلمروهای فعالیتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  تدوین و توسعه ساختار، سازوکارها و فرایندهای راهبردی در قلمروهای فعالیتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  طراحی و تدوین انواع، سطوح، سلسله مراتب و کارکردهای مدیریت راهبردی برای بنگاه‌ها و نهادهای بخش خصوصی و عمومی در حوزه‌‌های درون و برون محیطی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی؛
 •  تدوین و توسعه راهبردهای اجرایی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛
 •  تدوین و توسعه برنامه‌ها، سیاست‌ها، راهبردها، سازوکارها و فرایندهای نظارت، ارزیابی و کنترل مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی.

 

 

درباره نشریه مطالعات مدیریت راهبردی

 • نوع اعتبار                                            علمی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • رتبه ارزیابی                                         ب
 • توالی انتشار                                          فصل‌نامه
 • سیاست انتشار                                       دسترسی آزاد به متن کامل مقالات
 • زبان                                                   فارسی (به همراه چکیده انگلیسی)
 • نوع انتشار                                            الکترونیکی
 • نوع داوری                                            دوسو ناشناس، داوری همتایان
 • استفاده از مشابهت‌یاب قبل از ارسال به داوری  دارد
 • سال تاسیس                                             1389
شماره جاری: دوره 11، شماره 41، بهار 1399 

مستخرج از رساله

5. مدل‌سازی اثربخشی راهبردهای سرمایه‌گذاری در روابط مشتری در صنعت بانکداری با تاکید بر رابطه‌گرایی مشتری

صفحه 1-20

صمد عالی؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ وحید رضا میرابی؛ شهرام زارع


مستخرج از پایان نامه

8. شناسایی و دسته‌بندی چالشهای حرکت استراتژیک محصول محوری به خدمات محوری در شرکت‌های تولیدکننده

صفحه 1-20

خدیجه مفاخری؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ علی بدیع زاده


ابر واژگان