اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا آیت‌الهی

مدیریت دانشیار دانشگاه تهران

smsjournalasatgmail.com

سردبیر

محمدرضا حمیدی زاده

مدیریت استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=367001
m-hamidizadehatsbu.ac.ir

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

حمید ابریشمی

اقتصاد استاد دانشگاه تهران

abrishami_hamidatyahoo.com

علینقی مشایخی

مدیریت-سیستم استاد دانشگاه صنعتی شریف

gsme.sharif.edu/~mashayekhi/information.htm
mashayekhiatsharif.edu

علی‌اکبر امین‌بیدختی

مدیریت استاد دانشگاه سمنان

aliaminbeidokhtiatyahoo.com

بهمن حاجی‌پور

مدیریت بازرگانی - استراتژیک دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

facultymembers.sbu.ac.ir/hajipour/
b-hajipouratsbu.ac.ir

طهمورث حسن‌قلی‌پور

مدیریت استاد دانشگاه تهران

thyasoryatut.ac.ir

سید محمود حسینی

مدیریت بازرگانی - استراتژی و بازاریابی دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375049
m.hasseini33atgmail.com

h-index: 3  

سعید سعیدا اردکانی

مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی استاد دانشگاه یزد

dr.saeidaatyazd.ac.ir

سید رضا سید جوادین

مدیریت منابع انسانی استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~rjavadin
rjavadinatut.ac.ir

سیدحمید خدادادحسینی

مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/khodadad
khodadadatmodares.ac.ir

ابوالفضل شاه آیادی

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل و توسعه اقتصادی استاد دانشگاه الزهرا

ab.shahabadiatgmail.com

علی اکبر عرب مازار

اقتصاد- سیستم استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375372
a-arabmazaratsbu.ac.ir

h-index: 2  

محمدمهدی سپهری

تحقیق در عملیات استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/mehdisepehri
mehdi.sepehriatmodares.ac.ir

h-index: 16  

معصومه حسین‌زاده‌شهری

مدیریت بازرگانی - استراتژیک دانشیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/hosseinzadeh/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/7343/Default.aspx
mhshahriatalzahra.ac.ir
0000000309456664

h-index: 3  

اسداله کرد نائیج

مدیریت استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/uploads/FaResume.naeij.pdf
naeijatmodares.ac.ir
https://orcid.org/

h-index: 7  

علی‌رضا علی‌احمدی

مهندسی صنایع استاد دانشگاه علم و صنعت

pe.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=5391&sid=61&slc_lang=fa
peatiust.ac.ir

h-index: 12  

مدیر اجرایی

علی بهرمندپور

مدرس دانشگاه

bahremand3atyahoo.com

کارشناس نشریه

عاطفه شریفی راد

مدرس دانشگاه

atefeh.sharifiradatyahoo.com

شیما جنگ

مدیریت کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی.

jongshimaatgmail.com