اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا آیت‌الهی

مدیریت دانشیار دانشگاه تهران

smsjournalasgmail.com

سردبیر

محمدرضا حمیدی زاده

مدیریت استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=367001
m-hamidizadehsbu.ac.ir
0000-0002-7325-0516

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه

علینقی مشایخی

مدیریت-سیستم استاد دانشگاه صنعتی شریف

gsme.sharif.edu/~mashayekhi/information.htm
mashayekhisharif.edu

علی‌اکبر امین‌بیدختی

مدیریت استاد دانشگاه سمنان

aaminbeidokhti.profile.semnan.ac.ir/#about_me
aliaminbeidokhtiyahoo.com

h-index: 7  

بهمن حاجی‌پور

مدیریت بازرگانی - استراتژیک دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

facultymembers.sbu.ac.ir/hajipour/
b-hajipoursbu.ac.ir

طهمورث حسن‌قلی‌پور

مدیریت استاد دانشگاه تهران

thyasoryut.ac.ir

سید محمود حسینی

مدیریت بازرگانی - استراتژی و بازاریابی دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375049
m.hasseini33gmail.com

h-index: 3  

سعید سعیدا اردکانی

مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی استاد دانشگاه یزد

dr.saeidayazd.ac.ir

ابوالفضل شاه آیادی

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل و توسعه اقتصادی استاد دانشگاه الزهرا

ab.shahabadigmail.com

علی اکبر عرب مازار

اقتصاد- سیستم استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375372
a-arabmazarsbu.ac.ir

h-index: 2  

محمدمهدی سپهری

تحقیق در عملیات استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/mehdisepehri
mehdi.sepehrimodares.ac.ir

h-index: 16  

معصومه حسین‌زاده‌شهری

مدیریت بازرگانی - استراتژیک دانشیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/hosseinzadeh/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/7343/Default.aspx
mhshahrialzahra.ac.ir
0000000309456664

h-index: 3  

علی‌رضا علی‌احمدی

مهندسی صنایع استاد دانشگاه علم و صنعت

pe.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=5391&sid=61&slc_lang=fa
peiust.ac.ir

h-index: 12  

مدیر اجرایی

علی بهرمندپور

مدرس دانشگاه

bahremand3yahoo.com

کارشناس نشریه

عاطفه شریفی راد

مدرس دانشگاه

atefeh.sharifiradyahoo.com

شیما جنگ

مدیریت کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی.

jongshimagmail.com

مشاور

آرمان احمدی‌زاد

مدیریت عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~aahmadizad/
a.ahmadizaduok.ac.ir