اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا آیت‌الهی

مدیریت دانشیار دانشگاه تهران

smsjournalasgmail.com

سردبیر

محمدرضا حمیدی زاده

مدیریت استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=367001
m-hamidizadehsbu.ac.ir
0000-0002-7325-0516

h-index: 10  

اعضای هیات تحریریه

علی‌اکبر امین‌بیدختی

مدیریت استاد دانشگاه سمنان

aaminbeidokhti.profile.semnan.ac.ir/#about_me
aliaminbeidokhtiyahoo.com

h-index: 7  

بهمن حاجی‌پور

مدیریت بازرگانی - استراتژیک دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

facultymembers.sbu.ac.ir/hajipour/
b-hajipoursbu.ac.ir

طهمورث حسن‌قلی‌پور

مدیریت استاد دانشگاه تهران

thyasoryut.ac.ir

معصومه حسین‌زاده‌شهری

مدیریت بازرگانی - استراتژیک دانشیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/hosseinzadeh/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/7343/Default.aspx
mhshahrialzahra.ac.ir
0000000309456664

h-index: 3  

سید محمود حسینی

مدیریت بازرگانی - استراتژی و بازاریابی دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375049
m.hasseini33gmail.com

h-index: 3  

محمدرضا حمیدی زاده

مدیریت استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=367001
m-hamidizadehsbu.ac.ir
0000-0002-7325-0516

h-index: 10  

محمدمهدی سپهری

تحقیق در عملیات استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/mehdisepehri
mehdi.sepehrimodares.ac.ir

h-index: 16  

سعید سعیدا اردکانی

مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی استاد دانشگاه یزد

dr.saeidayazd.ac.ir

ابوالفضل شاه آیادی

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل و توسعه اقتصادی استاد دانشگاه الزهرا

ab.shahabadigmail.com

علی اکبر عرب مازار

اقتصاد- سیستم استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375372
a-arabmazarsbu.ac.ir

h-index: 2  

علی‌رضا علی‌احمدی

مهندسی صنایع استاد دانشگاه علم و صنعت

pe.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=5391&sid=61&slc_lang=fa
peiust.ac.ir

h-index: 12  

علینقی مشایخی

مدیریت-سیستم استاد دانشگاه صنعتی شریف

gsme.sharif.edu/~mashayekhi/information.htm
mashayekhisharif.edu

مدیر اجرایی

علی بهرمندپور

مدرس دانشگاه

bahremand3yahoo.com

کارشناس نشریه

عاطفه شریفی راد

مدرس دانشگاه

atefeh.sharifiradyahoo.com

شیما جنگ

مدیریت کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی.

jongshimagmail.com

مشاور

آرمان احمدی‌زاد

مدیریت عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~aahmadizad/
a.ahmadizaduok.ac.ir