اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا آیت‌الهی

مدیریت دانشیار دانشگاه تهران

smsjournalasgmail.com

سردبیر

محمدرضا حمیدی زاده

مدیریت استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=367001
m-hamidizadehsbu.ac.ir
0000-0002-7325-0516

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

علینقی مشایخی

مدیریت-سیستم استاد دانشگاه صنعتی شریف

gsme.sharif.edu/~mashayekhi/information.htm
mashayekhisharif.edu

علی‌اکبر امین‌بیدختی

مدیریت استاد دانشگاه سمنان

aaminbeidokhti.profile.semnan.ac.ir/#about_me
aliaminbeidokhtiyahoo.com

h-index: 7  

بهمن حاجی‌پور

مدیریت بازرگانی - استراتژیک دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

facultymembers.sbu.ac.ir/hajipour/
b-hajipoursbu.ac.ir

طهمورث حسن‌قلی‌پور

مدیریت استاد دانشگاه تهران

thyasoryut.ac.ir

سید محمود حسینی

مدیریت بازرگانی - استراتژی و بازاریابی دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375049
m.hasseini33gmail.com

h-index: 3  

سعید سعیدا اردکانی

مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی استاد دانشگاه یزد

dr.saeidayazd.ac.ir

ابوالفضل شاه آیادی

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل و توسعه اقتصادی استاد دانشگاه الزهرا

ab.shahabadigmail.com

علی اکبر عرب مازار

اقتصاد- سیستم استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375372
a-arabmazarsbu.ac.ir

h-index: 2  

محمدمهدی سپهری

تحقیق در عملیات استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/mehdisepehri
mehdi.sepehrimodares.ac.ir

h-index: 16  

معصومه حسین‌زاده‌شهری

مدیریت بازرگانی - استراتژیک دانشیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/hosseinzadeh/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/7343/Default.aspx
mhshahrialzahra.ac.ir
0000000309456664

h-index: 3  

علی‌رضا علی‌احمدی

مهندسی صنایع استاد دانشگاه علم و صنعت

pe.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=5391&sid=61&slc_lang=fa
peiust.ac.ir

h-index: 12  

مدیر اجرایی

علی بهرمندپور

مدرس دانشگاه

bahremand3yahoo.com

کارشناس نشریه

عاطفه شریفی راد

مدرس دانشگاه

atefeh.sharifiradyahoo.com

شیما جنگ

مدیریت کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی.

jongshimagmail.com