شماره جاری: دوره 10، شماره 40، زمستان 1398 

مستخرج از رساله

1. شناسایی و مفهوم‌پردازی محرک‌های همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد چندگانه

صفحه 1-20

الهام وحیدی نیا؛ معصومه حسین زاده شهری؛ سید حمید خداداد حسینی؛ ندا عبدالوند


علمی

2. طراحی الگوی حکمرانی خوب در سازمان های چندسطحی بر اساس مدل سه شاخگی

صفحه 1-20

زهرا اکبری؛ محمد حکاک؛ حجت وحدتی؛ امیرهوشنگ نظرپوری


3. فراروش پایان‌نامه‌های حوزه استراتژی در ایران

صفحه 1-20

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ محمدرضا دانشوردیلمی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی


علمی

5. مدل راهبردی عملکرد کسب‌وکارهای الکترونیک

صفحه 1-20

سلطانعلی شهریاری؛ سعید جعفری نیا؛ احمد کاربخش


7. راهبرد سرمایه‌گذاری بر اساس رابطه تغییرات دما و ارزش شرکت‌ها

صفحه 1-20

علیر ضا جعفری؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان؛ قدرت الله طالب نیا


8. تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم بیابان در دشت لوت با بهره گیری از ماتریس SWOT و QSPM

صفحه 1-20

نورمحمد یعقوبی؛ زینب قصاب زاده لنگری؛ فرحناز آهنگ؛ حسن غفاری