شماره جاری: دوره 10، شماره 39، پاییز 1398 

علمی - پژوهشی

1. منابع رشد بهره‌وری، عوامل مؤثر و رقابت در بازار جذب سپرده بانک‌های تجاری ایران

صفحه 1-20

شکراله خواجوی؛ علی غیوری مقدم؛ زعیمه نعمت الهی


2. بررسی نقش رهبری تحول‌آفرین و تفکر استراتژیک بر توسعه محصولات جدید

صفحه 1-20

غلامرضا سلیمی؛ داریوش طهماسبی آقبلاغی؛ امیر حسین فرمهینی فراهانی


3. طراحی و اعتباریابی مدل اجرای استراتژی در بانک های تجاری ایران

صفحه 1-20

مهدی حقیقی کفاش؛ محسن جلالی؛ مهدی ابراهیمی؛ وحید خاشعی


مستخرج از پایان نامه

4. الگویابی ارزش آفرینی برند در برند گرایی با تاکید بر کیفیت خدمات

صفحه 1-20

سید محمد میرجوادی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ احسان َعابدی


علمی - پژوهشی

5. طراحی الگوی شاخص‌های راهبردی کیفیت آموزش مراکز علمی کاربردی

صفحه 1-20

ناصر شکری؛ عادل صلواتی؛ رفیق حسنی


8. راهبردهایی برای توسعه علوم و فناوری‌های پزشکی بازساختی در ایران

صفحه 1-20

حسام کرامتی؛ مسعود حسنی؛ حنیف کازرونی؛ حسین حسن پور؛ حسین محمدخانی غیاثوند