داوران

 

 

 

نام نام خانوادگی سمت / سازمان
ناصر آزاد استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ازاد اسلامی
ابوالقاسم ابراهیمی دانشیار، دانشگاه شیراز
عبدالحمید ابراهیمی دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی
حمید ابریشمی استاد، دانشگاه تهران
مصطفی اجتهادی استاد، دانشگاه شهید بهشتی
مهناز احدزاده نمین  استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی
آرمان احمدی زاد استادیار، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان
مریم اخوان خرازیان استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
فاطمه اردو مدرس دانشگاه
مهرداد استیری استادیار، دانشگاه تهران
محمد رحیم اسفیدانی استادیار، دانشگاه تهران
بهروز اسکندرپور استادیار، مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور
آزاده اشرفی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی
سجاد اعتمادیان مدرس دانشگاه و پژوهشگر
محسن اعظمی استادیار، دانشگاه پیام نور
علی اکبر امین بیدختی استاد، دانشگاه سمنان
سید جواد امینی استادیار، گروه مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
محمدتقی امینی استاد، دانشگاه پیام نور
علی اندایش دانشگاه خوارزمی، تهران
علیرضا ایرج پور استادیار، دانشگاه قزوین
مهروز ایرجی دانشگاه آزاد اسلامی 
محمدنقی ایمانی  استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی
مهران بادین دهش مدرس دانشگاه
کاوه بازرگان هرندی مدرس دانشگاه
مهدی باستان استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران
محمد باشکوه اجیرلو دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی
روح اله باقری استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری واقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد
بلقیس باورصاد دانشیار، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدشتا بدرا پژوهشگر جامعة المصطفی العالمیة
رامین بشیر خداپرستی استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه ارومیه
علی بنیادی نائینی استادیار، گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار، دانشگاه علم و صنعت
آرمان بهاری استادیارگروه مهندسی صنایع، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
علی بهرمندپور مدرس دانشگاه
جواد بهنامیان استادیار، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
روح الله بیات دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین
علی بیرانوند استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه پیام نور
الله یار بیگی فیروزی مربی، دانشگاه پیام نور
فرخ پارسی‌زاده استادیار، پژوهشگاه بین الملی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
محمدمهدی پرهیزگار دانشیار، دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور
محمدرضا تقوا دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
سرین جزنی استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
احمد جعفرنژاد چقوشی استاد، دانشگاه تهران
مصطفی جعفری استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه زنجان
سعید جعفری نیا استادیار، دانشگاه خوارزمی
بهمن حاجی پور دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
پیمان حاجی زاده استادیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی
علی حاجی غلام سریزدی مدرس دانشگاه
عباسعلی حاجی کریمی دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
علیرضا حدادیان استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
طهمورث حسن قلی پور استاد،‌ دانشگاه تهران
معصومه حسین زاده شهری دانشیار، دانشگاه الزهرا
سید محمود حسینی دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
سید یعقوب حسینی دانشیار، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
شهامت حسینیان دانشیار، دانشگاه علوم انتظامی امین
محمود حقانی استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
محمد حکاک دانشیار، دانشگاه لرستان
محمدصادق حمیدزاده استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
محمدرضا حمیدی‌زاده استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
سید حمید خداداد حسینی استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
شهرام خلیل‌نژاد استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
افشین دبیری مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی در شرکت گروه مپنا
عبدالهادی درزیان عزیزی استادیار،  دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
مهدی دهقانی سلطانی استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان
مسعود ربیعه استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
سعید رجایی پور دانشیار،‌ گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان
ناصر رحمدل استاد، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشکده شهید شمسی پور
فریبرز رحیم‌نیا دانشیار، دانشگاه فردوسی، مشهد
عباسعلی رستگار دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
رضا رسولی استاد، دانشگاه پیام نور، تهران
یاسر سبحانی فرد استادیار، دانشگاه علم و صنعت، تهران
محمدمهدی سپهری استاد، بخش مهندسی صنایع ، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
سعید سعیدا اردکانی استاد، دانشگاه یزد
حمیدرضا سعیدنیا دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
مریم سلیمانی استادیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران
غلامرضا سلیمی استادیار، گروه مدیریت راهبردی، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی
سیدحسین سیادت استادیار، دانشگاه خوارزمی، تهران
سیدرضا سیدجوادین استاد، دانشگاه تهران
ناصر سیف‌اللهی دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
ابوالفضل شاه آبادی استاد، دانشگاه الزهرا، تهران
کامبیز شاهرودی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی
سجاد شکوه یار استادیار، گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، تهران
ناصر شهسواری‌پور دانشیار، دانشگاه ولی عصر(عج)، رفسنجان
محمود شیخ حسنی استادیار دانشگاه
جواد صالحی دانشیار دانشگاه
سید محمد طباطبایی نسب دانشیار، دانشگاه یزد
سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی مدرس دانشگاه
اکبر عالم تبریز استاد،‌ دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
علی اکبر عرب مازار استاد،‌ دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
شهریار عزیزی دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، تهران
علی رضا علی احمدی استاد، دانشگاه علم و صنعت، تهران
حسین علی احمدی جشفقانی استادیار، گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری، دانشکده مهندسی پیشرفت ،دانشگاه علم و صنعت، تهران
محمد اسماعیل فدائی‌نژاد دانشیار، مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
علی اکبر فرهنگی استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
یاسر قاسم‌نژاد استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران
احمدرضا قاسمی استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم.
منیژه قره چه دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، تهران
بهروز قلیچلی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، تهران
فرخ قوچانی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، تهران
نادرقلی قورچیان استاد، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران
حنبف کازرونی استادیار، گروه علوم و فناوری های دفاعی، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران
علی کاظمی نیا استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
اسداله کرد نائیج استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
آصف کریمی استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، دانشگاه تهران
محمدرضا کریمی علویجه دانشیار،‌ دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
عبدالرسول کریمی یزدی مدرس دانشگاه
آذر کفاش پور دانشیار، دانشگاه فردوسی، مشهد
سمانه لاجوردی استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش‌عالی ارشاد دماوند، تهران
مسعود لاجوردی مدرس دانشگاه
اکبر مانوسی School of Business, Carleton
,University, Ottawa, Canada
MBA Program,
فایق مجرد استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
مجید محمد شفیعی استادیار، دانشگاه اصفهان
محمدفائق محمدی استادیار، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
حسن مخملی استادیار،‌ دانشگاه پیام نور تهران غرب
بهروز مهرام دانشیار، گروه برنامه درسی و آموزش، دانشگاه فردوسی، مشهد
هرمز مهرانی استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی غزالی، قزوین
خبات نسایی استادیار، دانشگاه کردستان
مهدی نصراللهی گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین
نوید نظافتی استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
امیرهوشنگ نظرپوری دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد
فرشید نمامیان استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه
روح الله نوری استادیار، دانشگاه خوارزمی، تهران
اکرم هادیزاده مقدم دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
سید حامد هاشمی استادیار، دانشگاه پیام نور 
حمیدرضا وزیری گهر استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران
محمود یحیی زاده فر استادیار، دانشگاه مازندران، بابلسر
احمدعلی یزدان پناه استادیار، گروه پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران
حمیدرضا یزدانی استادیار، گروه مدیریت کسب‌و‌کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شاهد
ناصر یزدانی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران
علی یعقوبی مدرس دانشگاه