داوران

نشریه مطالعات مدیریت راهبردی بیش از 200 داور فعال دارد که نشریه از ذکر نام و نشان آنها معذور است. اما نویسندگان محترم می‌توانند حداقل 3 داور به همراه ایمیل آنها ارسال نمایند تا در صورت صلاحدید نشریه، مقاله جهت داوری برا ی آنها ارسال شود.