راهبردهای توسعه علوم و فناوری‌های حیاتی در کشور ایران

نوع مقاله : ‌علمی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت سیستم‌ها

2 پژوهشکده آماد، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

3 اندیشکده علوم و فناوری های شناختی، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

حوزه علوم حیاتی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مرتبط با مسائل و موضوعات اثرگذار و اثرپذیر بر زندگی از جمله داروسازی، حوزه‌های درمانی و تکنولوژی‌های مرتبطی است که باتوجه به ماهیتشان بر سلامت انسان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم دارند. هدف این مقاله شناسایی راهبردهایی جهت توسعه علوم و فناوری‌های حیاتی در کشور ایران است. سؤال اصلی این تحقیق بر شناسایی جایگاه کشور ایران در حوزه علوم حیاتی، تحلیل وضعیت کشور و تعیین راهبردهای مؤثر برای ارتقا وضعیت فعلی کشور متمرکز است. باتوجه به روش‌شناسی تحقیق می‌توان این تحقیق را از نظر پارادایم تفسیری، نوع هدف کاربردی، روش تحقیق توصیفی، رویکرد ترکیبی یا کمی-کیفی، گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی دسته‌بندی کرد. ازآنجاکه سیاست‌گذاری و ارائه برنامه‌های راهبردی برای حوزه علوم حیاتی نیازمند درک وضعیت فعلی کشور و نیازمندی‌های آتی آن است؛ در نخستین بخش از این تحقیق به تعیین جایگاه علوم حیاتی در ایران، جامعه هدف موردبررسی و عوامل اثرگذار بر این علوم براساس مطالعات میدانی و نتایج پرسشنامه‌های تکمیل‌شده پرداخته می‌شود. سپس با بررسی نقاط ضعف و قوت در کنار تهدیدها و فرصت‌ها در تحلیل SWOT، راهبردهایی متناسب ارائه می‌شوند. در ادامه به تعیین نهاد‌های مسئول و نقش آن‌ها برای اجرایی ساختن این راهبردها براساس اصول نگاشت نهادی پرداخته می‌شود. همچنین برای تعیین اولویت هر راهبرد از نظر خبرگان و روش فرایند تحلیل شبکه استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategies for the development of life sciences and technologies in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Ershadi 1
  • Hanif Kazerooni 2
  • Hosein Hasanpoor 3
1 No. 350, Hafez Ave, Valiasr Square, Tehran, Iran
2 Tehran.
3 Tehran.
چکیده [English]

The field of life sciences is one of the most important fields related to issues affecting life, including pharmacy, therapeutic fields, and related technologies with direct and indirect effects on human health. The purpose of this article is to identify strategies for the development of life sciences and technologies in Iran. The main questions in this paper are determining the situation of Iran in life sciences, analyzing the potential of Iran, and proposing effective strategies for developing life sciences in Iran. According to the research methodology, this research can be classified in terms of interpretive paradigm, type of applied goal, descriptive research method, combined approach or quantitative-qualitative, collection of library and field information. Whereas policy-making and the presentation of strategic plans for this area require an understanding of the current state of the country and its future needs; In the first part of this article, the position of life sciences in Iran, the target population, and the factors affecting these sciences are determined based on field studies and completed questionnaires. Then, by examining the strengths and weaknesses along with the opportunities and threats in the SWOT analysis, appropriate strategies are presented. In the following, the responsible institutions will be determined and their role for the implementation of these strategies are determined based on the principles of institutional mapping. Besides, the priority of each strategy has been determined using experts’ knowledge and the analytic network process method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Science and Technology
  • Strength-Weakness-Opportunity-Threat
  • Institutional Mapping
  • Analytic Network Process