دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تابستان 1400 

‌علمی

1. کارکردهای راهبرد بازاریابی چند سویه

صفحه 1-18

روح اله باقری؛ قاسم اسلامی؛ فرشاد قادری


‌علمی

3. راهبردهای توسعه علوم و فناوری‌های حیاتی در کشور ایران

محمدمهدی ارشادی؛ حنبف کازرونی؛ حسین حسن پور


مستخرج از پایان نامه

4. تاثیر منطقه گرایی بر گردشگری سلامت در کشورهای مسلمان

حسن مخملی؛ سمیرا متقی؛ آذر صفری؛ فرزانه صادقی


‌علمی

5. طراحی مدل آوای سازمانی در سازمان‌های دولتی

احمد علی یزدان پناه؛ امیر احسانی؛ عین الله خاقانی


مستخرج از پایان نامه

6. تبیین الگوی توسعه رویکرد استاد-شاگردی در تسهیم دانش ضمنی

محمدرضا حمیدی‌زاده؛ اکبر گلدسته؛ الهه سلیمان زاده


مستخرج از رساله

9. تبیین و تحلیل ضمانت در اسناد تجاری

صفحه 161-177

بهمن الفی؛ مظفر باشکوه؛ علیرضا لطفی دودران


11. سناریو نویسی راه‌کارهای بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار

حمید پاداش؛ بهمن خداپناه؛ مهدی ابراهمیم زاده؛ الله یار بیگی فیروزی


علمی

12. ارائه یک رویکرد نوین برای ارزیابی استراتژی‌های سازمان

حمزه آقابابایی؛ عظیم زارعی؛ داود فیض


مستخرج از رساله

13. مدیریت دانایی در مسیر آینده

بهزاد آسمان نسب؛ محسن قدمی