تحلیل چند سطحی راهبردهای رسانه اجتماعی با منظومه عملکرد شغلی کارکنان »

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 مربی

چکیده

ین پژوهش باهدف بررسی تحلیل چند سطحی راهبردهای تأثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان انجام‌شده است زیرا سازمان‌ها سیستم‌های چند سطحی هستند امروزه با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، رسانه های اجتماعی بعنوان یکی از مهمترین ابزار مورد استفاده سازمانها قرار گرفته است.این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش حاضر کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان قزوین است. از طریق فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای20نفر مدیر و 194کارمند مورد ارزیابی قرارگرفته‌اندپایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ و شاخص CRو روایی آن با روش‌های روایی محتوا، روایی همگرا و واگرا تأییدشده است. نتایج پژوهش نشان داد رسانه های اجتماعی بر سرمایه انسانی در سطح سازمانی و در نهایت برعملکرد شغلی در سطح فردی اثر مثبت و معناداری دارد .تجزیه ‌و تحلیل اثرگذاری سرمایه انسانی (در سطح سازمانی) بر متغیر سطح فردی یعنی عملکرد شغلی کارکنان به کمک روش‌های عادی رگرسیونی امکان‌ناپذیر است و به همین دلیل برای شناسایی این اثرگذاری در دو سطح مختلف از تجزیه ‌و تحلیل چند سطحی استفاده گردید. داده‌ها همچنین به کمک نرم‌افزار تحلیل خطی سلسله‌مراتب(HLM) تحلیل‌شده‌اند خروجی نرم‌افزار تأییدکننده روابط چند سطحی متغیرهای پژوهش می‌باشد. همچنین اثر متغیر های میانجی با استفاده از آزمون سوبل و شدت آن با آزمون واف سنجش شد. نتایج پژوهش نشان میدهد،سرمایه انسانی بر عملکرد شغلی تاثیر معنی داری دارد، همچنین نتایج تاثیر متغیر های میانجی را تایید کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Multilevel Analysis of Social Media Strategies with Employee Job Performance System »

نویسندگان [English]

  • Maryam Akhavan Kharazian 1
  • MOHSEN AGHA ALIKHANI 2
1 Shahid Beheshti University
2 ASSISTANT
چکیده [English]

This study aims to investigate the multi-level analysis of social media impact strategies on employees' job performance because organizations are multi-level systems. Today, with the development of information and communication technology, social media has been used as one of the most important tools by organizations. In terms of purpose, it is applied and in terms of research method, it is descriptive-correlation. The statistical population of this study is the employees of Jihad Agriculture Organization of Qazvin province. Through Cochran's formula by stratified sampling of 20 managers and 194 employees, the reliability of the questionnaire was calculated by calculating Cronbach's alpha and CR index and its validity was confirmed by content validity, convergent and divergent validity methods. The results showed that social media has a positive and significant effect on human capital at the organizational level and ultimately on job performance at the individual level. Analysis of the impact of human capital (at the organizational level) on the individual level variable, ie employee job performance using normal methods Regression is impossible and therefore multi-level analysis was used to identify this effect at two different levels. The data are also analyzed using Hierarchical Linear Analysis (HLM) software. The output of the software confirms the multilevel relationships of the research variables. Also, the effect of mediating variables was measured using Sobel test and its intensity was measured by Waf test. The results show that human capital has a significant effect on job performance, also confirmed the results of the effect of mediating variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multilevel Analysis
  • Social Media
  • job performance
  • Social Capital
  • Human capital