کارکردهای استراتژی بازاریابی چند سویه

نوع مقاله : ‌علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری واقتصادی، دانشگاه فردوسی

2 گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

چکیده

تأثیرگذاری سازمان‌ها بر قصد خرید مجدد مصرف‌کنندگان در بازارهای امروزی که رقابت بسیار زیاد است، یکی از موضوعات اصلی و چالشی برای سازمان‌ها محسوب می‌شود که بنگاه‌ها به منظور بقا باید نیازهای مشتریان را شناخته و شخصی سازی کنند و در سرمایه گذاری در بخش ارتباط با مشتری فعال عمل نمایند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی رابطه‌مند و شخصی‌سازی بر قصد خرید مجدد مصرف‌کنندگان به‌واسطه قدرشناسی می‌باشد. گردآوری داده‌ها از طریق توزیع 390 پرسشنامه در میان مشتریان رستوران‌های لوکس شهر مشهد صورت گرفت. بررسی روابط میان متغیرها از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم‌افزار AMOS انجام شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، بازاریابی رابطه‌مند و شخصی‌سازی بر قصد خرید مجدد مشتریان تأثیرگذار است؛ علاوه بر این، بازاریابی رابطه مند و شخصی سازی بر قدرشناشی تاثیر مثبت و معنی داری دارد همچنین نقش میانجی‌گری قدر‌شناسی در رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند و شخصی‌سازی با قصد خرید مجدد مشتریان مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Functions of multidimensional marketing strategy

نویسندگان [English]

  • Rohollah Bagheri 1
  • Ghasem Eslami 2
  • Farshad Ghaderi 3
2 Department of Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
3 PhD Student in Business Policy, Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan
چکیده [English]

Influencing organizations on the intention to repurchase customers in today's highly competitive markets is one of the key issues and challenges for organizations as a full-fledged asset for the organization and Organizations should be able to influence the strategic dimensions of consumer behavior for this important factor. The purpose of this study was to investigate the impact of relational marketing and personalization on consumer repurchase intention with mediatoring role of gratitude. Data collection was done through distribution of 390 questionnaires to customers of luxury restaurants in Mashhad and the required data were collected. The relationships between variables were studied through structural equation modeling using AMOS software. The results show that relationship marketing and personalization influence customer repurchase intention; In addition, relational marketing and personalization have a positive and significant effect on gratitude. also the role of gratitude mediator in the relationship between relationship marketing and personalization with customer repurchase intention was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relationship marketing
  • Gratitude
  • Personalization
  • Repurchase Intention