مدیریت دانایی در مسیر آینده

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 کارشناس سیستم.صداو سیما

2 هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مدیریت دانایی نیز از مهم ترین مباحث در حوزه ی مدیریت سازمان ها و رسانه ها بوده و رسیدن به سوال اصلی این مقاله که راهبرد مدیریت دانایی با نگاه به آینده پژوهی به چه مدل و مولفه هایی نزدیک تر بوده است. از این‌رو در پژوهش حاضر به مصاحبه عمیق با خبرگان که شامل( اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مدیران ارشد رسانه)پرداخته ایم .در این پژوهش از رویکرد گلوله برفی برای انتخاب نمونه ها و از روش اشباع تم ها به عنوان استانداردی برای پایان نمونه گیری استفاده گردیده است .ازآنجایی که تم های برگزیده با بهره گیری از نظرات خبرگان، احصاء شده، روایی مصاحبه ها مورد تأیید قرار گرفته و برای تأیید پایایی مصاحبه ها نیز از روش باز آزمایی استفاده شده است .با توجه به نظرات ارائه شده در این پژوهش، سوگیری مدیریت دانایی ، پیچیدگی های رفتار انسان و موانع شناخت انسان، به عنوان مهمترین ملاحظات اثرگذار مدیریت دانایی بر فرایند آینده پژوهی شناسایی شده است .از سویی دیگر، تحقق پیش بینی ها، رسیدن به آینده موردنظر و ارتقای دانایی آینده پژوهی، مهمترین دستاوردهای تعامل دوسویه آینده پژوهی و مدیریت دانایی تشخیص داده شده است.
همچنین پیش بینی آینده، ایجاد تغییرات مطلوب در آینده و شناسایی عوامل تغییر، مهمترین اثرات ناشی از فرایند آینده پژوهی بر مدیریت دانایی درسازمان صدا و سیما قلمداد گردیده است ؛ به گونه‌ای که کاربرد مدیریت دانایی با نگاه به آینده در رسانه ملی سبب افزایش یادگیری سازمانی، درسازمان صدا و سیما شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Knowledge Management in the future

نویسندگان [English]

  • Behzad Asemannasab 1
  • mohsen ghadami 2
1 IRIB.System Expert
2 Faculty, Islamic Azad University
چکیده [English]

Knowledge management is also one of the most important issues in the field of organization and media management and the main question of this paper that knowledge management strategy looking to the future is close to what model and components. Therefore, in the present study, we conducted in-depth interviews with key informants (faculty members and senior media managers). In this study, snowball approach was used to select the samples and the themes saturation method was used as the standard for the end of sampling. Since the themes selected are summarized by experts, the validity of the interviews has been confirmed and a retesting method has been used to confirm the reliability of the interviews. According to the views presented in this study, knowledge management orientation, the complexities of human behavior and human cognition barriers have been identified as the most important considerations affecting knowledge management in the future research process. And on the other hand, the realization of predictions, the achievement of the intended future and the promotion of future research knowledge are the most important achievements of the two-way interaction of future research and knowledge management.
Also predicting the future, making desirable changes in the future, and identifying the causes of change are the most important effects of the futures research process on the management of knowledge in ICT, so that the application of future knowledge management to the national media (IRIB) enhances organizational learning, in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • future
  • organizational learning