دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، پاییز 1400 

مستخرج از رساله

1. آسیب شناسی برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای محلی

بهزاد سوکی؛ رضا نجف بیگی؛ کرم اله دانشفرد


4. طراحی و تبیین مدل کنترل استراتژیک گمرک ایران

سجاد اعتمادیان؛ محمد مهدی پرهیزگار


‌علمی

7. تأثیر عوامل شخصی و سازمانی بر نگرش نسبت به نوآوری مشترک در راستای عملکرد توسعه خدمات جدید (مورد مطالعه صنعت بانکداری)

باقر عسگرنژاد نوری؛ قاسم زارعی؛ علیرضا حمیدزاده اربابی؛ الله یار بیگی فیروزی


مستخرج از رساله

8. مدلی برای اجرای استراتژی مبتنی بر نظریه داده بنیاد در شرکت های دانش بنیان بر اساس رویکرد ترکیبی

لادن صیاف؛ مهدی حقیقی کفاش؛ شهرام خلیل‌نژاد؛ وحید خاشعی


9. نقشه‌برداری نظام‌مند از مطالعات حوزه‌ی شبکه‌های کسب‌وکار

علی پریشانی؛ بهمن حاجی پور؛ سید محمود حسینی؛ غلامحسین خورشیدی


مستخرج از رساله

12. نقد فرهنگ ناب در آموزش عالی با رویکردی اسلامی به فرهنگ سازمانی شایسته‌محور

جواد پورکریمی؛ فاطمه اردو؛ محمدرضا کرامتی؛ غلامرضا ذاکرصالحی