امکان سنجی پیاده سازی هم پیمانی راهبردی در بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی؛ مورد مطالعه صنعت کاشی میبد

نوع مقاله : ‌علمی

نویسندگان

1 گروه صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

2 رشته مدیریت راهبردی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

چکیده

هم‌پیمانی راهبردی گونه‌ای متداول از تشریک مساعی در ابعاد گوناگون کسب‌وکاری است که با هدف بیشینه‌سازی منافع طرفین در پی ارائه‌ی یک ظرفیت جدید حاصل از هم‌افزایی میان کارخانجات و شرکت‌های صنایع مختلف می‌باشد. پژوهش حاضر، با هدف امکان‌سنجی تحقق این موضوع/ مسئله در میان شرکت‌های کاشی میبد شکل گرفته است و در آن برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای، تجربه زیسته، تماس مستقیم و مصاحبه با مسئولین دولتی، مدیران و کارکنان صف و ستاد در صنعت کاشی و همچنین ابزار پرسشنامه استفاده شده و برای تحلیل داده ها، از گروه کانونی و تایید خبرگانی بهره گرفته شده است. در نتیجه مدلی سه بعدی شامل «بررسی عمق راهبردی هم‌پیمانی»، «درجه هم‌پیمانی از منظر ارزش عملیاتی» و «زیرساخت‌های لازم جهت هم‌پیمانی» طراحی شد و در اختیار فعالان خبره صنعت کاشی میبد قرار گرفت. یافته‌های تحقیق در این مرحله، نشان داد که در بعد زیرساخت ها، اساسی‌ترین ضعف‌ برای ورود به عرصه هم پیمانی، توجه به موضوع استراتژی در میان مسئولین بود و در بعد درجه هم پیمانی، زمینه‌سازترین بعد عملیاتی موجود، توافق بر قیمتگذاری محصول در شرکت‌های کاشی میبد شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of implementing strategic alliance in small and medium industrial enterprises; A study of Meybod’s tile industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Norouzi 1
  • Mohammad Javadi 2
  • Sajad Golchin 3
1 Department of Industry, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
2 Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Business Management, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Strategic alliance is a common form of collaborate in various business dimensions that aims to maximize the interests of both parties to provide a new capacity resulting from the synergy between companies in different industries. The present study has been formed with the aim of feasibility study of the realization of this issue / problem among tile companies in Meybod. In this study data collect from library studies, lived experience, direct contact and interviews with government officials, managers and staff. In the tile industry as well as questionnaire tools have been used and for data analysis, focus group and expert approval has been used. As a result, a three-dimensional model including "Strategic depth of alliance", "degree of alliance in terms of operational value" and "necessary infrastructure for alliance" was designed and provided to experts in the Meybod tile industry. The research findings at this stage showed that in terms of infrastructure, the main weakness to enter the field of alliance was to pay attention to the issue of strategy among officials, and in terms of degree of alliance, the most basic operational dimension is agreement on product pricing between Meybod tile companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Alliance
  • Meybod Tile Industry
  • strategic management
  • Ceramic &؛ Tile Industry