تأثیر عوامل شخصی و سازمانی بر نگرش نسبت به نوآوری مشترک در راستای عملکرد توسعه خدمات جدید (مورد مطالعه صنعت بانکداری)

نوع مقاله : ‌علمی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق اردبیلی

3 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، گروه مدیریت

چکیده

امروزه بانک‌ها و موسسات مالی صنعت بانکداری به عنوان یکی از صنایع مهم خدماتی، برای حضور در صحنه رقابت نیازمند نوآوری‌هایی قابل توجه است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل شخصی و سازمانی بر نگرش مشتری نسبت به نوآوری مشترک و عملکرد توسعه خدمات جدید در صنعت بانکداری است. جامعه آماری شامل بانک‌های خصوصی و دولتی شهر اردبیل (بانک‌های صادرات، ملی، مسکن، کشاورزی، تجارت، ملت، سپه، پاسارگاد، پارسیان، شهر، سامان و آینده) و نمونه آماری شامل مشتریان و کارکنان این بانک‌ها است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با 384 نفر به دست آمد و به منظور انتخاب پاسخ‌دهندگان نیز از روش در دسترس (مراجعه حضوری به شعب) استفاده شد. اندازه‌گیری متغیرها با استفاده از پرسشنامه استاندارد انجام گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از مدل معادلات ساختاری با به کارگیری نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که عوامل شخصی (شامل انگیزه‌های مالی، اجتماعی، دانشی و داخلی) و عوامل سازمانی (شامل فرهنگ سازمانی، ارتباطات سازمانی، منابع سازمانی و ساختار سازمانی) تأثیری مثبت و معنادار بر نگرش نسبت به نوآوری مشترک دارند. نگرش نسبت به نوآوری مشترک نیز تأثیری مثبت و معنادار بر عملکرد توسعه خدمات جدید دارد. نهایتاً تجربه قبلی نوآوری مشترک رابطه بین عوامل شخصی و عوامل سازمانی با نگرش نسبت به نوآوری مشترک را تعدیل می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Personal and Organizational Factors on Attitudes Towards co-Innovation in the Performance of New Service Development (Banking Industry Case Study)

نویسندگان [English]

  • Bagher Asgarnezhad 1
  • ghasem zarei 2
  • Alireza Hamidzadeh Arbabi 2
  • Allahyar beigi firoozi 3
1 assistant prof
2 university of Mohaghegh Ardabili
3 Payame Noor university
چکیده [English]

Today, banks and financial institutions of the banking industry, as one of the important service industries, need significant innovations to be present in the competition scene. The purpose of this study is to investigate the effect of personal and organizational factors on customer attitudes toward joint innovation and performance development of new services in the banking industry. The statistical population includes private and public banks in Ardabil (Export, National, Housing, Agriculture, Trade, Mellat, Sepah, Pasargad, Parsian, Shahr, Saman and Ayandeh banks) and the statistical sample includes customers and employees of these banks. The sample size was obtained based on Cochran's formula equal to 384 people and in order to select the respondents, the available method (face-to-face visit to branches) was used. Variables were measured using a standard questionnaire. In order to analyze the data, the structural equation model was used using LISREL software. The results showed that personal factors (including financial, social, knowledge and internal motivations) and organizational factors (including organizational culture, organizational communication, organizational resources and organizational structure) have a positive and significant effect on attitudes toward joint innovation. Attitude towards joint innovation also has a positive and significant effect on the performance of new service development. Finally, the previous experience of joint innovation moderates the relationship between personal and organizational factors with attitudes toward joint innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-Innovation
  • Personal Factors
  • Organizational Factors
  • new product development