مدلی برای اجرای استراتژی مبتنی بر نظریه داده بنیاد در شرکت های دانش بنیان بر اساس رویکرد ترکیبی

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران،

3 استادیار ، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران،

4 دانشیار ، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران،

چکیده

امروزه جایگاه و نقش کسب و کارهای کوچک در توسعه و پیشرفت کشور را می‌توان نقشی حیاتی دانست، زیرا این نوع سازمان‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی بالا، ظرفیت های نوآوری را دارا هستند، هدف این پژوهش ارائه مدلی برای اجرای استراتژی مبتنی بر نظریه داده بنیاد در شرکت‌های دانش بنیان است. روش پژوهش حاضر از نوع ترکیبی (کیفی و کمی) با استفاده از نظریه داده بنیاد می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه عمیق و در بخش کمی، پرسشنامه است. جامعه آماری نیز در بخش کیفی مدیران و استراتژیست‌های شرکت-های دانش بنیان و در بخش کمی پرسنل شرکت‌های دانش بنیان پارک فناوری پردیس است. روش نمونه‌گیری این تحقیق هدفمند، با تکنیک گلوله برفی است. داده‌های گردآوری شده حاصل از 15 مصاحبه عمیق، بر اساس مدل اشتراس و کوربین (1998) تجزیه و تحلیل شده و مدل کیفی استخراج گردید، و نیز جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای آماری SPSS 18، SmartPLS استفاده شده است. براساس تحلیل داده های بدست آمده مقوله محوری "اجرای استراتژی در شرکت های دانش بنیان " شامل مقوله های فرعی؛ "تناسب استراتژیک"، "ترجمه استراتژیک"، "اطمینان از تصمیم‌گیری صحیح و به موقع" می‌باشد، در پایان به بررسی راهکارهای مختلف که برای اجرای موفق استراتژی حیاتی است، پرداخته، و نیز راهبردهایی در این زمینه تدوین گردیده و همچنین پیشنهادهایی در مورد تحقیقات آینده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A model for strategic execution based on Grounded theory in Knowledge-based companies due to qualitative-quantitative combined method

نویسندگان [English]

  • mehdi haghighi kafash 1
  • ladan sayaf 2
  • Shahram Khalilnezhad 3
  • vahid khashei 4
1 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, , Allameh Tabataba'i University
3 Assistant Professor of Business Management, Department of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran,
4 Assistant Professor of Business Management, Department of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: knowledge based economic can be known as an important factor in the progress of the country. This discovery has the potential for employment in addition with economic development, thus one of the main considerable issues is to conduct such a research in order to handle all the activities in Knowledge-based companies.
Aim: the goal of this research is to present a model for strategies based on Grounded theory in Knowledge-based companies
Methodology: the method present research was done by Grounded theory and qualitative-quantitative combined. The tools of gathering data in the qualitative section is deep interviews and in the quantitative is questioner.
Findings: the gathered data form about 15 deep interviews are evaluated due to presented method by Ashteras and Courbin (1998) and the qualitative model was extracted. In this research the effect of content based factors and the process of strategical execution was evaluated on the performance of Knowledge-based companies by the structural equations (by SPSS 18, SmartPLS).
Conclusion: the “strategic execution of Knowledge-based companies” theory is the major issue due to the evaluation of data which is created from the minor issues such as “strategic fit”, “strategic translation” and “confidence of best and on time decisions”. The evaluation of different methods was represented in order to successful execution of strategy and also some methods were introduced in that way and Suggestions for future research are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic implementation
  • of Knowledge-based companies
  • Grounded theory