طراحی و تبیین مدل کنترل استراتژیک گمرک ایران

نوع مقاله : ‌علمی

نویسندگان

1 رئیس اداره بازبینی گمرک ایران

2 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

این پژوهش تلاش دارد تا ضمن نشان دادن اهمیت کنترل برنامه‌ریزی استراتژی بتواند مدلی برای کنترل استراتژی ارائه دهد. پژوهش از نظر هدف از نوع توسعه‌ای- کاربردی و به لحاظ روش توصیفی با رویکرد تحقیقات آمیخته است. گمرک ایران دارای دو ضلع تدوین و اجرای برنامه‌ریزی استراتژیک اما فاقد کنترل استراتژی است و پس از بررسی و مطالعات تحقیقات گذشته در حوزه مدل‌های کنترل استراتژی و مصاحبه و ارائه چهار دور پرسشنامه با پایایی 80% به روش دلفی در سال 98 تعداد 17 متغیر با اهمیت برای مدل کنترل استراتژی گمرک شناسایی و مدل کنترل استراتژی بر اساس آن تدوین گردید که این 17 متغیر عبارتند از (شرایط زمینه‌ای شامل: کنترل‌های تشخیصی، تعاملی،محتوایی و فرایندی، شرایط مداخله‌ای شامل: کنترل مشوق‌ها، کنترل فرهنگی و کنترل غیر رسمی، شرایط محیطی شامل: کنترل بنیادی هدفگرا، کنترل بنیادی انسان گرا، کنترل تدریجی، کنترل تدریجی فرایندگرا، و کنترل محیطی درون سازمانی شامل: کنترل قبل از عمل، حین عمل، بازخور، نظارت محیطی، تغییر ناگهانی و بنچ مارکینگ و عملکرد). سپس برای اطمینان بیشتر از مدل به دست آمده، مدل در قالب نرم افزار PLS و با پرسشنامه کمی با پایایی بالای 80% که میان 290 نفر از پرسنل گمرکات اجرایی و ستادی در سطح استان تهران توزیع گردید آزمون شد و نتایج حاصله ضمن تائید متغیرها، مدل به دست آمده به جهت کمی نیز تائید گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the strategic control model of the customs of the Iran

نویسندگان [English]

  • sajad Etemadian 1
  • mohammad mahdi parhizgar 2
1 Iran Customs
2 payam noor
چکیده [English]

This study tries to show the importance of controlling strategy planning and can provide a model for controlling strategy. The research is applied-developmental in terms of purpose and integrated with the research approach in terms of descriptive method. Iran Customs has two sides of developing and implementing strategic planning, but lacks strategy control. 17 important variables for the customs strategy control model were identified and the strategy control model was developed based on it. These 17 variables are (background conditions including: diagnostic, interactive, content and process controls, intervention conditions including: control Incentives, cultural control and informal control, environmental conditions including: objective-oriented control, fundamental humanistic control, gradual control, process-oriented gradual control, and intra-organizational environmental control including: preoperative control, intraoperative control, feedback, environmental monitoring , Abrupt change and benchmarking and performance). Then, to be more sure of the obtained model, the model was tested in the form of PLS software with a quantitative questionnaire with high reliability of 80% which was distributed among 290 executive and staff customs staff in Tehran province and the results confirmed the variables. The obtained model was also confirmed quantitatively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy control model
  • Strategy Development
  • Strategy Implementation
  • strategic Managment
  • Customs