آسیب شناسی برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای محلی

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت و اقتصاد،علوم و تحقیقات تهران،تهران،ایران

2 عضو هیات علمی، دانشگاه علوم وتحقیقات تهران،گروه مدیریت دولتی

چکیده

شناسایی و ارائه راهکار برای موانع برنامه‌ریزی آنها میتواند بر توسعه جامعه اثرگذار باشد. در قسمت کیفی تحقیق با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و مطالعه متون مختلف با روش تحلیل تم33 زیرمقوله مشخص و در چهار دسته رفتاری،ارتباطی،دانشی و نهادی دسته‌بندی شدند. در قسمت کمی برای فازی‌سازی دیدگاه خبرگان از اعداد فازی مثلثی(طیف9درجه) استفاده شد.سپس پرسشنامه‌ براساس مدل تهیه و در جامعه آماری133 (نمونه98نفر) توزیع شد. توزیع داده‌ها نرمال نبود و از نرم‌افزار اسمارت پی.ال.اس، استفاده شد. مدل تحقیق با تکنیک حداقل مربعات جزئی آزمون و کیفیت یا اعتبار مدل با شاخص اعتبار اشتراک و شاخص افزونگی سنجیده و شاخص‌های برازش مدل تحقیق مثبت و بزرگ‌تر از صفر بود و بیانگر اعتبار مدل است. مقدار شاخص GOF بدست آمده از محاسبات611/0 بوده که نشان از کیفیت بالای کلی مدل دارد. بعد از آن چهار فرضیه تاثیر معنادار آسیبهای چهارگانه دانشی، رفتاری، ارتباطی و نهادی با برنامه‌ریزی استراتژیک با احتمال95/0 رد نشد. تحلیل شکاف وضع موجود و مطلوب با توزیع پرسشنامه ای در جامعه مورد نظر صورت گرفت،باتوجه به نتایج بین وضع موجود و مطلوب عوامل چهارگانه شکاف معناداری وجود داشت و راهکارهایی برای سازمانهای مرتبط پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Pathology of Strategic Planning in Local Organizations (Case Study of Kermanshah Provincial Council and Municipalities)

نویسندگان [English]

  • Behzad Souki 1
  • Reza Najafbeigi 2
  • Karamallah Daneshfard 2
1 Government Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research, Tehran, Iran
2 Faculty member, Tehran University of Science and Research, Department of Public Administration
چکیده [English]

Identifying and providing solutions to their planning barriers can affect community development. In the qualitative part of the research, using semi-structured interviews and studying different texts by theme analysis method, 33 subcategories were identified and classified into four categories: behavioral, communicative, scientific and institutional. In the quantitative section, triangular fuzzy numbers (9 ° spectrum) were used to fuzzify the viewpoints of experts. Then, the questionnaire was prepared based on the model and distributed to 133 (98 people). Distribution of data was not normal and PLS software was used. Research model with partial least squares technique test and quality or validity of model with shared validity index and redundancy index. The GOF index value obtained from the calculations was 0.611 indicating high overall quality of the model. Thereafter, four hypotheses did not rule out the significant impact of the four cognitive, behavioral, communicative, and institutional damages with strategic planning with a probability of 0.95. The analysis of the current and desirable status quo was done by distributing a questionnaire in the target population. There were significant differences between the current and desirable status quadruple factors and suggested solutions for related organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "local organizations"
  • "cognitive factors"
  • "behavioral factors"
  • "communication factors"
  • "institutional factors"