طراحی مدل هماهنگ‏سازی زنجیره تأمین خدمات با رویکرد نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی-گرایش تولید و عملیات- پردیس البرز دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

موضوع هماهنگی به عنوان موضوع اساسی مدیریتی در زنجیره تامین شناسایی شده است. زنجیره تأمین خدمات با توجه به ویژگی‏های متفاوتی که دارد، و با توجه به این که محصولات در زنجیره های تأمین خدمات از جنس خدمت، پیچیده و بیشتر مبتنی بر اطلاعات می باشند مدل‏های هماهنگی در آن کاملاً متفاوت با مدل‏های هماهنگی در زنجیره تأمین کالاهای فیزیکی می‏باشند. در این پژوهش هدف اصلی تحقیق تدوین الگوی هماهنگ‏سازی زنجیره تأمین خدمات است. روش پژوهش حاضر استفاده از روش تئوری برخواسته از داده ها می باشد و جامعه آن اعضای هیئت علمی و مدیران ارشد صنایع می باشند، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شدند. اهداف پژوهش با بکارگیری ابزارهای پژوهش کیفی تعیین و تبیین شدند. همچنین، با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل پارادایمی شکل گرفت که بر اساس آن ساختار مفهومی هماهنگ سازی زنجیره تامین خدمات طراحی و ارائه گردید. اعتبار سنجی پژوهش بر مبنای روش شناسی تئوری داده بنیاد از معیار های تطبیق، قابلیت فهم، قابلیت تعمیم و کنترل استفاده شده است. در نهایت عوامل زمینه‏ای هماهنگی به دو دسته زیرساخت‏ها و توانایی‏ها و قابلیت‏ها تقسیم شدند. شرایط مداخله‏گر دربرگیرنده عوامل رفتاری و ویژگی‏های همکاری می‏شود. مکانیزم‌های هماهنگی در قالب سه مشخصه‌ی تسهیم، روابط پایدار و مکانیزم‏های فنی و تکنولوژیکی قابل بررسی است. علل هماهنگی در قالب چهار مشخصه‌ی عدم اطمینان، نارضایتی مشتری، ریسک و سیستم غیریکپارچه مورد بررسی قرار می‌گیرند و هم‏افزایی، سودآوری پایدار و بهبود برند به عنوان پیامدهای هماهنگی شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a service supply chain synchronization model with the grounded theory approach

نویسندگان [English]

  • Reza Jalil 1
  • ezatolah asgharizadeh 2
  • aliyeh kazemi 2
1 Tehran university
2 Industrial Management, Associate Professor, University of Tehran
چکیده [English]

The issue of coordination has been identified as a key management issue in the supply chain. Service supply chain Due to its different characteristics, and due to the fact that products in service supply chains are complex and more information-based, the coordination models in it are completely different from the coordination models. They are in the supply chain of physical goods. In this study, the main purpose of the research is to develop a service supply chain coordination model. The method of the present study is to use the data-driven theory method and its community is faculty members and senior industry managers, who were selected using purposive judgmental sampling. The objectives of the research were determined and explained using qualitative research tools. Also, using open, axial and selective coding, a paradigm model was formed based on which the conceptual structure of service supply chain synchronization was designed and presented. Validation of the research based on the data theory methodology of the foundation, the criteria of adaptability, comprehensibility, generalizability and control have been used. Finally, the underlying factors of coordination were divided into two categories: infrastructure and capabilities. Interfering conditions include behavioral factors and characteristics of cooperation. Coordination mechanisms can be examined in the form of three characteristics of sharing, stable relationships, and technical and technological mechanisms. The reasons for coordination are examined in the form of four characteristics of uncertainty, customer dissatisfaction, risk and non-integrated system, and synergy, sustainable profitability and brand improvement were identified as the consequences of coordination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: service supply chain
  • supply chain coordination
  • Grounded theory
  • model
  • service industry