نقد فرهنگ ناب در آموزش عالی با رویکردی اسلامی به فرهنگ سازمانی شایسته‌محور

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت و برنامه ریزی در آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این نگارش نقد کتاب «فرهنگ ناب در آموزش عالی به سوی بهبود مستمر» بر اساس رویکرد اسلامی فرهنگ سازمانی شایسته‌محور است. این بررسی از نوع کیفی با روشی تحلیلی- انتقادی و رویکردی تفسیرگرایانه به دو پرسش پاسخ داده است؛ چگونه می‌توان فرهنگ سازمانی شایسته‌محور را بصورت محتوایی با رویکرد اسلامی مورد نقد و بررسی قرار داد؟ و نقد فرهنگ سازمانی شایسته‌محور با رویکرد اسلامی از منظر روش‌شناسی به چه صورت است؟ روایی مطالعه پیش رو نیز با استنادات اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است. نقد این کتاب نشان می‌دهد چارچوب مورد استفاده مبتنی بر سه لایه ادگار شاین بوده است. چنانچه عمیق‏ترین لایه سازمان دانشگاه یعنی هستۀ «باورها و مفروضات»، با توجه به اصل توحید، بینش و باور توحیدی جای گیرد و در لایۀ دوم جهت رعایت ارزش‌های ناب و مفاهیم ارزش و هدررفت که هسته اصلی تفکر ناب را تشکیل می‌دهند، « انسجام» حفظ گردد و با تمسک به اصول و قوانینی که در راستای اجرا و تحقق اهداف اسلام می‌باشد، لایۀ مصنوعات شکل گیرد، می‌توان به فرهنگ تحقق و ترویج نتایج این پژوهش در راستای فرهنگ بومی-اسلامی دست یافت. ضمن آنجه این بررسی می‌بایست با رویکردی و در پرتو فرهنگ اسلامی مورد تأکید قرار گیرد. در نتیجه با بهره جویی از این موضوع در پرتو معرفت‌شناسی اسلامی می‌توان به مفاهیم، مدل‌ها، و ابزارهایی برای پیاده‌سازی تغییرات در مدل‌های مدیریت دانشگاهی بر مبنای مدیریت ناب و سایر مفاهیم مدیریت فرایندمحور دست یافت که برای نظریه‌پردازان و متخصصان حوزه عملی مدیریت نهادهای آموزش عالی ایران نافع هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critique of the Lean Culture in Higher Education with an Islamic approach to the competence-based organizational culture

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ordoo 1
  • Javad Pourkarimi 2
  • Mohammadreza Keramati 3
  • Gholamreza Zakersalehi 4
1 Department of Educational Management and Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Iran
2 Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Management and Planning in Higher Education, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Higher Education Research and Planning Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of writing this book is to critique the book "lean Culture in Higher Education Towards Continuous Improvement" based on the Islamic approach of competence-based organizational culture. This qualitative study with an analytical-critical method and an interpretive-Islamic approach has answered two questions with a methodological and content approach. The validity of the present study has also been confirmed by Islamic citations. A review of this book shows that the framework used was based on Edgar Schein's three layers. If the deepest layer of the university organization, ie the core of "beliefs and assumptions", is placed according to the principle of monotheism, monotheistic insight and belief, and in the second layer to observe pure values and concepts of value and loss that form the core of pure thinking, " "Coherence" should be maintained and by relying on the principles and laws that are in line with the implementation and realization of the goals of Islam, a layer of artifacts can be formed. At the same time, this study should be emphasized with an approach and in the light of Islamic culture. As a result, by exploiting this issue in the light of Islamic epistemology, concepts, models, and tools for implementing changes in academic management models based on lean management and other concepts of process-oriented management can be obtained for theorists and experts in the field of management of Iranian higher education institutions. They are beneficial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lean culture
  • Higher education
  • competence-based organizational culture
  • content critique
  • methodological critique