طراحی الگوی بدبینی سازمانی دردانشگاه ( مورد مطالعه دانشگاه های دولتی،آزاد و پیام نور شهرستان کاشان)

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 عضو علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور آران وبیدگل

2 گروه مدیریت گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی بدبینی سازمانی مبتنی بر رویکرد داده بنیاد در دانشگاه‌های شهرستان کاشان انجام‌ گرفته است.روش تحقیق آمیخته ازنوع طرح متوالی اکتشافی است. در بخش کیفی از روش داده بنیاد جهت طراحی الگوی بدبینی سازمانی استفاده شد. داده های بخش کیفی پژوهش از مصاحبه با 16 نفراز اساتید و کارشناسان دانشگاه‌های کاشان به‌دست‌آمده است.تعداد نمونه‌ها دربخش کیفی با روش گلوله برفی و مبنای اتمام مصاحبه‌ها،قاعده اشباع نظری بوده است.جامعه‌ آماری شامل442 نفر می‌باشد. نمونه آماری دربخش کمی براساس فرمول کوکران درجامعه محدود محاسبه‌شده که براین اساس تعداد نمونه 206 نفرمی‌باشد.نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی در3 طبقه(دولتی وآزاد و پیام نور)انجام‌گرفته است.پژوهش مبتنی بر مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین می باشد که شش دسته ازعوامل شامل شرایط علی- پدیده مرکزی- راهبردها- پیامدها و عوامل مداخله گر و زمینه ای در ایجاد مدل نقش ایفا می کنند.بخش کمی شامل آزمون مدل کیفی می باشد.پس از بررسی روایی محتوای شاخص‌ها سنجش متغیرها و تأیید آن‌ها اقدام به تهیه پرسشنامه محقق ساخته براساس آن شده است.نتایج حاکی ازمناسب بودن آن‌ها دارد یعنی شرایط علی برپدیده مرکزی مؤثر است.پدیده ی مرکزی بر راهبردها وعوامل مداخله گر نیز بر راهبردها مؤثر است.عوامل زمینه ای بر راهبردها مؤثر است و راهبردها بر پیامدهای بدبینی سازمانی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model For Organizational cynicism (Case Study of University ,Azad and Payam Noor City )

نویسندگان [English]

  • javad shekarriz 1
  • Ali Nasr esfehani 2
  • Ali Safari 2
2 Esfehan university
چکیده [English]

the purpose of extracting the organizational cynicism model in the universities of Kashan was based on the data approach of the Foundation. The data of the qualitative section of the present study was obtained from an interview with 16 professors and experts of the universities of Kashan and his observations in the field of research. The number of these people is 442.The statistical sample in the quantitative section is calculated based on the Cochran formula in the limited population which accordingly, the sample number is 206 people. The random sampling method was also used in 3 categories.After collecting data, a model for measuring 6 patterns in LaserList software was investigated. The results indicate that they are suitable.
Then, according to Proposition 1 and 2,the causative conditions and ground conditions are effective on the central phenomenon (organizational cynicism). Based on Proposition 3 and 4, the intervening factors are effective on the central and managerial phenomenon. Also, according to Proposition 5, organizational cynicism has a retroactive effect on strategies and strategies; and finally, based on proposition 6,strategies and strategies are effective on the implications of organizational cynicism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : cynicism
  • cynicism
  • General cynicism
  • Organizational Cynicism