مدل راهبردی شبکه سازی فرآیند تولید، ذخیره‌سازی و بهینه توزیع مبتنی بر تئوری نمایندگی‌ها در صنایع دفاعی

نوع مقاله : ‌علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران.

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران.

3 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران.

4 استادیار، دانشگاه دفاع ملی، تهران، ایران.

چکیده

وزرات دفاع مسئول پشتیبانی و گسترش توان دفاعی است. وظیفه تجهیز نیروهای دفاعی به عهده این وزارتخانه است. ضروری است صنایع دفاعی آن وزارتخانه به تبع خلق محدودیت‌های ناشی از تحریم که مانع اجرای ماموریت آنها می‌شود بدنبال یک تغییر رویه برای تامین نیازمندی‌ محصولات مشتریان باشند. یکی از راهکارها، استفاده از قابلیت‌ و ظرفیت‌های موجود در راهبرد شبکه‌سازی می‌باشد. مسأله مهم در این تحقیق نحوه پیشبرد امور درون شبکه است. بر اساس یافته‌های تحقیق این امر توسط نمایندگان سازمان با استفاده از تئوری نمایندگی‌ها انجام می‌شود. روش تحقیق بنیادین کاربردی و مدل این پژوهش با در نظر گرفتن مفاهیم زنجیره تامین و نظریه نمایندگی‌ها بصورت همزمان در نظر دارد تا نحوه بکارگیری ظرفیت‌ و توانمندی موجود در فراتر از مرز سازمانی و شبکه نمایندگان صنعتی برای تامین قطعات در محصول نهایی را تولید نماید. هدف این رویکرد کاهش هزینه‌ نبوده و بدنبال افزایش مطلوبیت طرفین در رابطه میان نماینده مالک و مشتری است. مدل ارائه شده از انواع مدل‌های تصمیم‌گیری چندهدفه و برای حل مدل روش تصمیم‌گیری چندهدفه فازی استفاده شده. مطابق نتایج متوسط مطلوبیت در وضعیت فعلی برابر 19 % از بخش‌های مختلف است با انجام تخصیص بهینه منابع توسط مدل می‌توان مطلوبیت را به 60 % رساند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic Modeling of Networking Process of Production, Storage and Optimal Distribution Based on Agent Theory in Defense Industries

نویسندگان [English]

  • mahdi moradi 1
  • alireza iradjpour 2
  • morteza musakhni 3
  • mahmood sheykhhassani 4
1 Ph.D,Student in Industrial Management, Department of Industrial Management Qazvin Branch Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Associate, in Industrial Management, Department of Industrial Management Qazvin Branch Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 Associate, in Industrial Management, Department of Industrial Management Qazvin Branch Islamic Azad University, Qazvin, Iran
4 Associate Prof., National Security group of National Security Faculty National Defense Supreme Faculty of Tehran, Iran
چکیده [English]

The Ministry of Defense is responsible for planning, coordinating, supporting, and expanding defense capabilities.it is the ministry's task to equip the defense forces to deal with potential threats.it is imperative for the defense industry to follow the constraints that preclude their inherent missions from seeking a procedural change. According to the findings of this study, this will be done by agency representatives using agency theory.Modeling this research, considering the concepts of supply chain and dealership theory simultaneously, it intends to apply the capabilities and capabilities beyond the organization's boundaries and to organize the network of industrial agents to supply the required and widely used components in the final product. Design stakeholders.In this approach, we aim not only to reduce costs but also to increase the utility of the parties in the relationship between agent, owner and customer.The proposed model is one of several types of decision making models.The fuzzy multi-objective decision making method is used to solve the model.Solving the model using the parameters present in the current situation in the relevant organization showed that the model with optimal resource allocation has been able to generate more overall utility for the system. According to the average results, the utility of the organization in the current situation equals 19% of the various sectors. By optimizing the allocation of resources by the model, the utility can reach 60%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain
  • Defense Industry
  • Agent Theory
  • Multi-objective decision making
  • Networking