طراحی الگوی پیاده‌سازی سرمایه فکری در شرکت‌های دانش‌بنیان با رویکرد ترکیبی ISM-FuzzyAHP

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت وحسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیارگروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت وحسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیارگروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت وحسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشیارگروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت وحسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سازمان‌ها به عصر اقتصاد مبتنی بر دانش واردشده‌اند، اقتصادی که در آن دانش و دارایی‌های نامشهود به عنوان مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی سازمان‌ها شناخته شده است. یکی از اجزای دارایی‌های نامشهود، سرمایه فکری می‌باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده‌سازی اهداف استراتژیک سازمان‌ها دارد. سرمایه فکری عامل اصلی ایجاد ارزش در شرکت‌ها می‌باشد و شرکت‌ها درحال حرکت به سمت خلق ارزش از طریق سرمایه فکری موجود در سازمان می‌باشند که شامل دانش افراد، خلاقیت، شهرت سازمان، ظرفیت‌های سازمانی، روابط با مشتریان، عرضه‌کنندگان، فناوری‌اطلاعات وغیره می‌باشد. از این‌رو، پیاده‌سازی سرمایه فکری در شرکت‌های دانش‌بنیان از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا هدف اصلی این مطالعه، ارائه الگوی پیاده‌سازی سرمایه فکری در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌باشد. در این راستا، بعد از بررسی مبانی نظری و مصاحبه‌های گسترده با خبرگان، مولفه‌هاوشاخص های پیاده‌سازی سرمایه فکری در شرکت‌های دانش‌بنیان شناسایی گردید. سپس از طریق روش تحلیل ساختاری تفسیری، مدل کلی پژوهش ارائه شده و با رویکرد AHP فازی، سنجه‌های هرکدام از شاخص های پیاده‌سازی مدل ، وزن‌دهی و اولویت‌بندی شدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عوامل زیرساختی و داشتن اهداف و برنامه‌های بلندمدت نقطه آغازین پیاده‌سازی سرمایه فکری در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌باشد که با شکل‌دادن فرآیندهای صحیح از نوآوری و رویکردهای نوین در این شرکت‌ها حمایت‌های جدی شده و در گام آخر به ارتقای رابطه با ذی‌نفعان مختلف پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing an Intellectual Capital Implementation Model in Knowledge-Based Companies with ISM-FuzzyAHP Combined Approach

نویسندگان [English]

  • mohamad khosravi 1
  • mirali seyednaghavi 2
  • hamed dehghanan 3
  • vahid nasehifar 4
1 PhD student in Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University
3 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University
4 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Organizations have entered the age of knowledge-based economics, an economy in which knowledge and intangible assets are recognized as the most important competitive advantages of organizations. One of the components of intangible assets is intellectual capital, which has an important impact on the performance and implementation of strategic goals of organizations. Intellectual capital is the main factor in creating value in companies and companies are moving towards value creation through intellectual capital in the organization, which includes knowledge of individuals, creativity, organizational reputation, organizational capacity, customer relations, suppliers, information technology and so on. Therefore, the implementation of intellectual capital in knowledge-based companies is very important. Therefore, the main purpose of this study is to provide a model for the implementation of intellectual capital in knowledge-based companies. In this regard, after reviewing the theoretical foundations and extensive interviews with experts, the components and characteristics of the implementation of intellectual capital in knowledge-based companies were identified. Then, through interpretive structural analysis, the general model of the research was presented and with the fuzzy AHP approach, the metrics of each of the model implementation indicators were weighted and prioritized. The results show that infrastructural factors and having long-term goals and plans are the starting point for the implementation of intellectual capital in knowledge-based companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital Assessment
  • Knowledge-based companies
  • Prioritization of Indicators